Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR7879CBS3 - เจตจำนงอิสระมีหรือ
Brockwood Park - 23 June 1978
Buddhist Scholars Discussion 3
Video
Subtitles I   II

สรุป

เราบอกว่าเจตจำนงอิสระมีอยู่ เพราะเราสามารถเลือกระหว่างนี่หรือนั่น นอกจากวัตถุสิ่งของแล้ว เหตุใดจึงมีการเลือก

การกระทำที่ไม่มีความพยายามอันเนื่องจากเจตนารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนั้นจึงไร้การเลือก มีหรือ

เหตุใดความคิดจึงเข้าไปยึดเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส ในการเข้าไปยึดมีคุ่ตรงข้ามกันไหม

ในตัวเราความคิดเริ่มเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือว่าความคิดถูกส่งทอดมาโดยพ่อแม่ของฉัน โดยการศึกษา โดยสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นจากอดีต

ถ้อยคำเป็นตัวสร้างความคิด หรือความคิดสร้างถ้อยคำกันแน่

ความคิดเข้ามาในการกระทำได้อย่างไร มีการกระทำที่บริบูรณ์ ที่เป็นทั้งหมด.สมบูรณ์ ไม่แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หรือไม่

คุณมองเห็นใครสักคนอย่างเป็นทั้งหมดได้ไหม จากนั้นจึงมีความรัก