Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR7879CBS5 - มีชีวิตหลังความตายไหม
Brockwood Park - 28 June 1979
Buddhist Scholars Discussion 5
Video
Subtitles I   II

สรุป

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายไหม

เมื่อร่างกายตาย แล้วความอยาก ความกระวนกระวาย ความโศกเศร้า ความทุกข์ทรมาน ยังดำเนินต่อไป มันยังคงมีส่วนร่วมอยู่ในกระแสร่วมอันไพศาลที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ เราแต่ละคนเป็นตัวแทนของกระแสทั้งหมดนั้น

โดยการถามค้นเข้าสู่ธรรมชาติทั้งหมดของความทุกข์ เราจะจบสิ้นมันลงและอยู่นอกกระแสนั้นได้ไหม การสืบค้นอย่างเป็นอิสระเข้าสู่ความทุกข์ คือการหยั่งเห็น ตราบเท่าที่เรายังยอมรับอำนาจเหนือแบบชาวพุทธ หรืออื่นๆ การหยั่งเห็นจะเกิดขึ้นได้หรือ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสิ่งสำแดงออกของกระแสนั้นอีกแล้ว สติปัญญาความรักและความเมตตากำลังปฏิบัติการอยู่

คำถาม: คุณจะแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการมีสติ ความรู้ตัว และการใส่ใจอย่างไร