Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR79T1 - อะไรจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง
Brockwood Park - 25 August 1979
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

สรุป

การคิดร่วมกัน จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราลืมตัวเราเสียชั่วขณะเท่านั้น วางปัญหาของเรา แนวโน้มของเรา วางความสามารถทางปัญญาความคิดและอะไรต่อมิอะไร

ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนผู้อาศัยอยู่ในโลกอันเลวร้ายที่เราสร้างมันขึ้นมา เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสิ้นเชิงได้ไหม

การสังกัดอยู่กับอะไรบางอย่าง ทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัย ใช่แต่การสังกัด ย่อมนำความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยมาด้วยเสมอ เพราะการสังกัดในตัวมันเองเป็นการแบ่งแยก

คุณสามารถสังเกตดูสภาพที่เกิดขึ้นอยู่จริงๆ ได้ไหม ขณะที่คุณโกรธ โศกศัลย์ โดดเดี่ยว หรืออะไรก็ตาม สังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยที่ผู้สังเกตไม่พูดว่า"ผมแยกแตกต่าง"

ในการสังเกตบริสุทธิ์แท้ๆ จะไม่มีความพยายามใดๆ ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่ก่อตัวขึ้นเป็นภาพลักษณ์จึงเริ่มสลายไป