Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR79T2 - ความคิดก่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือ
Brockwood Park - 26 August 1979
Public Talk 2
Video
Subtitles I   II

สรุป

จิตสำนึกจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม

ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของความโง่เขลา เมื่อใดที่เราพึ่งพาความรู้ไปเสียทั้งหมดทุกเรื่องเพื่อให้เป็นหนทางเพื่อความก้าวหน้า เพื่อเป็นหนทางพัฒนามนุษย์ให้สูงขึ้น การทำเช่นนั้นเราคงความโง่เขลาเอาไว้

มีไหมการเฝ้าสังเกตที่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของความคิด

ความพยายามแสดงถึงการกระทำที่มาจากเจตจำนง เจตจำนงคือความอยาก มีความอยากอยู่มากมายหลายรูปแบบ และในการทำงานของความอยากย่อมก่อให้เกิดความพยายาม

อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างประสาทสัมผัส และความอยาก