Summaries of Krishnamurti's audios and videos

MA7879T5 - จิตแห่งศาสนา คืออะไร
Madras (Chennai) - 13 January 1979
Public Talk 5
Video
Subtitles I   II

สรุป

พระเจ้าถูกสร้างขึ้นจากความทุกข์โศกและความกลัวของเรา ใช่ไหม

ในการสืบค้นนั้น คุณเป็นอิสระจากความกลัวหรือเปล่า

อิสรภาพคือการสังเกตโดยปราศจากการสรุป

คุณสามารถสังเกตธรรมชาติทั้งหมดของความทุกข์โศกได้ไหม เมื่อไม่มีเจตจำนงในการตรวจสอบ ความทุกข์โศกแยกแตกต่างจากคุณหรือ

วัฒนธรรมใหม่จะเกิดขึ้นได้จากจิตแห่งศาสนาเท่านั้นหรือ

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเท่านั้นที่เป็นการปฏิวัติที่แท้จริง

จิตแห่งศาสนาไม่มีปรัชญา เพราะมันอยู่กับภาวะศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์

ความทุกข์โศก จำต้องจบลงเพื่อที่จะเข้าใจจิตแห่งศาสนา