Summaries of Krishnamurti's audios and videos

MA7879T6 - กระแสแห่งสมาธิ
Madras (Chennai) - 14 January 1979
Public Talk 6
Video
Subtitles I   II

สรุป

เราทำให้ความตายเป็นสิ่งตรงข้ามกับชีวิต เพราะเรากลัวการมีชีวิตอยู่ และกลัวความตายด้วยเช่นกันใช่ไหม

การผูกพันมั่นหมายบ่งบอกถึงการสืบต่อเนื่อง ถ้าหากมันไม่จบสิ้น อะไรเกิดขึ้นกับกระแสจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งมวล

ความรักอยู่ภายในจิตสำนึกนี้หรือ ความรักมีการสืบต่อหรือ

ความตายคือการจบสิ้นความผูกพันมั่นหมาย

เมื่อมีระเบียบอันสมบูรณ์ในชีวิตเรา สภาวะนี้สามารถมองดูระเบียบแห่งจักรภพ

อะไรคือความใส่ใจ อะไรคือความไม่ใส่ใจ และความว้าวุ่นวอกแวก ความใส่ใจมีการสืบต่อ มีศูนย์กลางไหม

ในความเงียบสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นนิรันดร์ ไร้กาลเวลาอุบัติขึ้น

ภาพวีดีโอ จะหายไป 15 นาที 48 วินาที จะมีแต่เสียงเท่านั้น