Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA79T3 - ความมั่นคงปลอดภัยในทางจิตใจมีหรือ
Saanen - 12 July 1979
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

สรุป

ความอยากให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ เข้าไปอยู่เหนือความเรียกร้องต้องการทางกายภาพไหม

มีหรือความมั่นคงปลอดภัยในความเชื่อ ในอุดมคติ หรือประสบการณ์

คุณสามารถฟังอย่างสมบูรณ์ได้ไหม จนคุณเห็นความโง่เขลาไร้สาระของการมีชีวิตอยู่ในสิ่งลวงและจบมันลง

เราอยู่กับความเป็นจริง และไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงได้ไหม คุณสมบัติของจิตที่กำลังเผชิญความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นเช่นใด

ถ้าคุณไม่มีมโนภาพ ความสัมพันธ์ของคุณกับจิตซึ่งยังคงแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยอยู่อีกจะเป็นเช่นใด

ในการคิดร่วมกัน มีความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นทั้งหมดไม่ใช่หรือ

เมื่อคุณละทิ้งการเลือก มีการหยั่งเห็นเข้าสู่สิ่งหลอกลวงหรือมายาทั้งหมดไม่ใช่หรือ