Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA79T6 - สติปัญญา ความรักและความเมตตา
Saanen - 19 July 1979
Public Talk 6
Video
Subtitles I   II

สรุป

การหยั่งเห็นหนึ่งที่จะนำมาซึ่งการปฏิวัติที่เป็นทั้งหมดในเราแต่ละคน การหยั่งรู้หนึ่งที่ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากโครงสร้างทางจิตใจของเขา มีหรือ

ภายนอกและภายในแยกออกจากกันไม่ได้ แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีโครงสร้างหนึ่งเดียวเท่านั้น

ในความรู้มีความโง่เขลาไหม สติปัญญาเป็นอิสระจากความโง่เขลา ดังนั้นจึงเป็นอิสระจากสิ่งหลอกลวง สติปัญญาไม่ใช่ผลของความรู้

ถ้ามีอุดมการณ์ การกระทำย่อมต้องให้สอดคล้องหรือปรับตามอุดมการณ์เสมอ ซึ่งทำให้ขาดการหยั่งเห็น

ด้วยสติปัญญา จะมีสภาวะซึ่งสามารถแก้ไขความขัดแย้ง ความทุกข์เศร้าอันเหลือคณานับของเราได้ไหม