Summaries of Krishnamurti's audios and videos

WA85T1 - กาลเวลาทั้งหมดอยู่ในปัจจุบัน
Washington DC - 20 April 1985
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

สรุป

การถูกดึงดูดอยู่ในบทกวี ใบหน้า นั่นคือความงามหรือ

เพราะเหตุใดมนุษย์เราแต่ละคนจึงยอมรับความกลัวเป็นวิถีแห่งชีวิต

การผ่าเหล่าทั้งหมดจะเกิดขึ้นขณะนี้ได้ไหม ผ่าเหล่าในพฤติกรรม ในวิถีชีวิต ในการคิดและความรู้สึกของเราเดี๋ยวนี้เลย

ถ้าคุณไม่มีความทรงจำเลย คุณสามารถคิดได้หรือ

ความทรงจำผุดขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ ประสบการณ์แตกต่างจากผู้มีประสบการณ์หรือ ถ้าหากไม่มีผู้มีประสบการณ์ แล้วประสบการณ์จะมีอยู่หรือ