Krishnamurti Subtitles

Düşünce ve zaman korkunun kökenidir

Amsterdam - 19 September 1981

Public Talk 11:30 Most unfortunately Çok talihsizce
there are only two talks sadece iki konuşma olacağından
   
1:38 and so we have to condense ve yaşamın bütün
what we have to say varlığı hakkında
   
1:47 about the whole ne söylediğimize
existence of life. çok yoğunlaşmalıyız.
   
1:54 We are not doing any kind Herhangi bir
of propaganda, çeşit propaganda yapmıyor,
   
1:59 we are not persuading you to sizi özel bir yön hakkında
think in one particular direction, düşünmeye ikna etmiyoruz,
   
2:07 nor convince you about yada sizi herhangi bir şeye
anything. inandırmaya çalışmıyoruz.
   
2:14 We must be quite sure Bunun hakkında
of that. oldukça emin olmalıyız.
   
2:20 We are not bringing Doğudan ekzotik
something exotic from the East, birşey getirmiyoruz,
   
2:28 all that nonsense that goes on guruların hakkındaki bütün
in the name of the gurus o saçmalıkları
   
2:35 and those people who write ve Hindistanı ziyaret ettikten sonra
strange things after visiting India. ilginç şeyler yazan insanları değil.
   
2:43 We do not belong to O kalabalıklardan
that crowd at all. hiç değiliz.
   
2:53 But we would like to point out Ama göstermek istiyoruzki
   
2:56 that during these two talks bu iki konuşma boyunca
   
3:02 that we are thinking together, beraber düşüneceğiz,
   
3:08 not merely listening konuşmaları hafifçe
to the talks, dinleyerek değil,
   
3:16 listening to some ideas, bazı fikirleri dinleyerek,
   
3:22 either agreeing or disagreeing bu fikirlere katılıp katılmayarak
with those ideas, değil,
   
3:29 we are not creating any kind hiçbir çeşit arguman,
of arguments, opinions, judgements, görüş, yargılama yaratmıyor
   
3:37 but together – I mean together, ama birlikte- gerçekten birlikte,
   
3:41 you and the speaker, are going to siz ve konuşmacı, dünyanın ne
observe what the world has become, olduğunu gözleyecek,
   
3:52 not only in the Western world sadece Batı dünyasında değil
but also in the East Doğu dünyasında da
   
4:00 where there is a great deal yoksulluğun, sefaletin
of poverty, great misery, büyük mesele olduğu,
   
4:08 an enormous amount nüfusun önemli
of population, bir kısmının
   
4:13 where the politicians, politikacıların burada Batı'da
as here in the West, olduğu gibi,
   
4:18 are incapable of dealing ne olduğuyla
with what is happening. başa çıkamadığır.
   
4:23 They are all politicians Bütün politikacılar
thinking in terms of tribalism. kabilecilik dilinde düşünürler.
   
4:30 Tribalism has become Kabilecilik kaliteli
the glorified nationalism. milliyetçilik olmuştur.
   
4:37 And we cannot therefore rely on Ve bu yüzden hiçbir politikacıya,
any politicians, or on any leader, yada herhangi bir lidere,
   
4:53 or on any books that have yada din hakkında yazılmış
been written about religion. herhangi bir kitaba güvenemeyiz.
   
5:03 We cannot possibly rely on Bu insanların
any of these people, hiçbirine güvenemyiz,
   
5:08 neither the scientists, nor ne bilim adamına,
the biologists, nor the psychologists. ne biyoloğa, nede psikoloğa.
   
5:15 They have not been able Onlar insai problemlerimiz
to solve our human problems. çözecek durumda değildirler.
   
5:21 I am quite sure Sizinde hepsine katıldığınızdan
you agree to all that. oldukça eminim.
   
5:26 Nor can we rely on Herhgi bir guruyada
any of the gurus. güvenemeyiz.
   
5:33 Unfortunately these people Maalesef bu insanlar
come to the West Batıya geldiler
   
5:38 and exploit people, insanları sömürüp,
get very rich, çok zengin oldular,
   
5:42 and they have nothing ve dinle ilgili
whatsoever to do with religion. yaptıkları hiçbirşey yoktur.
   
5:48 Having said all that, Hepsini söyledikten sonra,
it is important that we, biz, siz ve konuşmacının
   
5:54 you and the speaker, birlikte düşünmesi
think together. önemlidir.
   
6:04 We mean by Birlikte düşünmekten
thinking together, kastımız,
   
6:08 not merely accepting bir fikri yada değerlendirmeyi
any kind of opinion or evaluation belirsizce kabul etmeden
   
6:19 but together observe ancak beraber gözlemek
not only externally ama sadece dışsal olarak değil
   
6:29 – that is, what is happening - ki o dünyada ne
in the world – olduğudur-
   
6:34 but also what is happening to aynı zamanda hepimize içsel olarak
all of us inwardly, psychologically. ne olduğunu, psikolojikman gözlemektir.
   
6:43 Externally, outwardly there is Dışarıdan, dışsal olarak büyük bir
great uncertainty, confusion, wars, belirsizlik, karışıklık, savaşlar,
   
6:56 or the threat of war. yada savaş tehditi vardır.
   
6:59 There are wars going on Dünyanın bazı yerlerinde
in some parts of the world, savaşlar süregitmektedir,
   
7:05 human beings insan oğlu
are killing each other. hemcinslerini öldürüyor.
   
7:12 That is not happening Burada Batıda
in the West, here, olmuyor,
   
7:17 but there is the threat ama nükleer savaş
of the nuclear war, tehtidi var,
   
7:24 the bomb, and bomba, ve
the preparation for war. savaşa hazırılık var.
   
7:34 And we ordinary human beings Ve sırdan insan oğlunun
do not seem to be able buna karşın
   
7:44 to do anything yapabileceği birşey
about all that. yok gözüküyor.
   
7:48 There are demonstrations, terrorism, Gösteriler, terörizm,
hunger strikes and so on. açlık grevleri ve benzerleri var.
   
7:59 This is what is actually going on İşte dış dünyada olup giden
in the outward world; gerçekte budur;
   
8:07 one tribal group bir kabile grubu
against another tribal group; diğer kabile grubunun karşısında;
   
8:13 the West, America against Batı, Amerika diğer ülkeye
another country and so on. karşı ve bunun gibi.
   
8:20 The scientists are Bilim adamları bütün
contributing to all that, bunlara katkı yaparlar,
   
8:26 and the philosophers, though ve filozoflar, hepsine
they may talk against all that karşı gibi konuşup
   
8:31 but inwardly they continue ama içerden milliyetçiliğin
in terms of nationalism, ağzıyla devam ederler,
   
8:40 according to their own kendi özel kariyerlerine
particular career and so on. göre ve devam edeip gider.
   
8:46 So that is what is actually Öyleyse zeki bir insaoğlunun
going on in the outward world, gözleyebileceği,
   
8:52 of which any intelligent dış dünyada
human being can observe. gerçekten olan nedir.
   
8:59 And inwardly, in our own minds Ve içsel olarak, zihinlerimizde ve
and in our own hearts, yüreklerimizde,
   
9:07 we are also very confused. oldukça karışık durumdayızdır.
   
9:14 There is no security, not Güvenlik yoktur, ve sadece kendimiz
only perhaps for ourselves için değil
   
9:22 but for our future, geleceğimiz içinde
our future generation. gelecek nesiller içinde yoktur.
   
9:31 Religions have divided human beings Dinler insanoğlunu
as the Christian, the Hindus, Hıristiyan, Hindu
   
9:36 the Muslims and Müslüman, ve Budist gibi
the Buddhists and so on. böldüler.
   
9:50 So considering all this, Bütün bunları gözönüne alarak,
looking objectively, calmly, objektifçe, sakince
   
10:02 without any prejudice, önyargı olmadan,
observing, gözlemek,
   
10:11 it is naturally important that doğal olarak önemlidir ki
we think about all this together. hepsi hakkında birlikte düşünürüz.
   
10:20 Think together. Not have opinions Birlikte düşünün. Düşünce olmadan
opposing another set of opinions; karşı düşünce olmadan;
   
10:32 or one conclusion yada bir sonuç yada ona
against another conclusion, karşı başka bir sonuç olmadan,
   
10:38 one ideal bir fikir yada ona
against another ideal; karşı bir fikir;
   
10:42 but rather think together and see ama daha çok birlikte düşünün ve insan
what we human beings can do. oğlunun neler yapabileceğini görün.
   
10:55 The crisis is not in the economic world Kriz ekonomik dünyada ve
nor in the political world, de politik dünyada değil,
   
11:11 but the crisis is kriz bilinçlerimizde.
in our consciousness.  
   
11:20 I think very few of us Sanırım çok azımız
realise that. bunu görüyor.
   
11:28 The crisis is in our mind Kriz zihinlerimizde
and in our heart. ve yüreklerimizde.
   
11:36 That is, the crisis is in İşte bu, kriz
our consciousness. biliçlerimizde.
   
11:45 Our consciousness, which is our bilinçlerimiz, ki inaçlarımızla birlikte
whole existence, with our beliefs, tüm varoluşumuzdur,
   
11:58 with our conclusions, sonuçlarımız,
with our nationalism, milliyetçiliğimiz,
   
12:04 with all the fears that one has, kişinin bütün korkuları,
the pleasures, zevkleri,
   
12:11 the apparently insoluble üzüntünün açıkça
problem of sorrow, çözülemeyen problemi,
   
12:22 the thing that we call love, sevgi dedğimiz şey,
compassion, tutku,
   
12:30 and the problem of death, ölüm problemi,
   
12:35 and what is there, ve orada ne varsa,
if there is anything hereafter, ölümden sonra birşey varsa,
   
12:42 and the question of meditasyon sorunu,
meditation,  
   
12:48 and if there is anything ve zamanın, düşüncenin
beyond time, beyond thought, ötesinde birşey varsa,
   
12:59 if there is something eternal. eğer sonsuz birşey varsa.
   
13:02 That is the content of Bunlar bilinçlerimizin
our consciousness. içeriğidir.
   
13:09 That is the content of Her insan oğlunun
every human being, içeriğidir,
   
13:15 whether they live in Asya yada
this country or in Asia, nerede yaşıyorsa,
   
13:24 in India or in America Hindistan'da, Ameika
or Russia. yada Rusya'da.
   
13:27 The content of our consciousness Bilinçlerimizin içeriği
is the common ground of all humanity. bütün insanlık için ortak paydadır.
   
13:38 I think this must be made very clear Sanıyorumki bu başlangıçtan beri
right from the beginning. oldukça açıktır.
   
13:47 As a human being living in Dünyanın bu kısmında yaşayan
this part of the world, he suffers, insan, acı çeker,
   
13:58 not only physically sadece fiziksel olarak değil
but also inwardly. içsel olarak da.
   
14:10 He is anxious, uncertain, Endişelidir, belirsizdir,
fearful, confused, korkuludur, kafası karışıktır,
   
14:19 anxious, without derin güzvenlik duygusundan
any sense of deep security. yoksun bir endişesi vardır.
   
14:31 It is the same in Asia, Asyad'da yaşayan
with every human being there, her insan için aynıdır,
   
14:40 it is the same in India, it is Hindistan'da da,
the same in America and Russia. Amerika ve Rusya'da da aynıdır.
   
14:46 So our consciousness Yani biliçlerimiz
is common to all mankind. insanlık için ortaktır.
   
14:57 Please do listen to this. Lütfen bun dinleyin.
   
15:01 You may be hearing this Belki bunu ilk
for the first time defa duyacaksınız
   
15:06 and so please don’t discard it. ve lütfen boşa harcamayın.
   
15:11 Let’s investigate it together, Haydi birlikte araştıralım,
let’s think about it together. birlikte düşünelim.
   
15:17 Not when you get home Eve gittiğinizde değil
but now. şimdi.
   
15:21 That your consciousness – O sizin bilinciniz-
what you think, what you feel, ne düşündüğünüz, ne hissetiğiniz,
   
15:31 your reactions, your anxiety, tepkileriniz, endişeleriniz,
your loneliness, your sorrow, yalnızlığınız, üzüntünüz,
   
15:39 your pain, the search for something acınız, artık fiziksel olmayan
that is not merely physical bir şeyi aramalarınız
   
15:50 but goes beyond all thought – ama bütün düşüncenin ötesine giden-
   
15:53 is the same as a person living Rusya yada Amerika'da yaşayan
in India or Russia or America. kişi ile aynıdır.
   
16:03 They go through the same Onlarda sizin gibi
problems as you do, aynı problemlerden geçerler,
   
16:09 the same problems of relationship diğerleriyle ilişkilerin aynı
with each other, man, woman. problemlerinden erkek, kadın.
   
16:16 So we are all standing on Yani hepimiz aynı
the same ground - consciousness. paydandayız- bilinç.
   
16:24 Our consciousness Biliçlerimiz hepimiz için
is common to all of us. ortaktır.
   
16:31 And therefore Böylece bizler
we are not individuals. bireyler olmayız.
   
16:38 Please do consider this. Lütfen bunu tartın.
   
16:41 We have been trained, educated, Eğitildik, yetiştirildik,
religiously as well as scholastically, hem dinsel olarak hem okulsal,
   
16:53 that we are separate souls, ki bizler ayrı ruhlarız,
individuals, striving for ourselves, bireyleriz, kendileri için çabalayan,
   
17:01 but that is an illusion ama o bir ilizyondur
   
17:03 because our consciousness çünkü biliçlerimiz
is common to all mankind. bütün insanlık için ortaktır.
   
17:10 So we are mankind. Yani bizler insanlığız.
   
17:14 We are not separate individuals Kendileri için savaşan
fighting for ourselves. ayrı bireyler değiliz.
   
17:20 This is logical, Bu mantıklıdır,
this is rational, sane. makuldur, gerçekçidir.
   
17:28 So we are not separate entities Yani bizler müstakil psikolojik
with separate psychological content içerikle kendimiz için çabalayan
   
17:40 struggling for ourselves. müstakil varlıklar değiliz.
   
17:44 But we are, each one of us is Ama bizler, herbirimiz gerçekte
actually the rest of human kind. insan ırkının hepsiyiz.
   
17:57 So logically, perhaps Öyleyse mantıken, belki
you will accept it intellectually, entellektüel olarak bunu kabul edersiniz,
   
18:07 but if you feel that ama derinden onu
profoundly, hissederseniz,
   
18:11 then our whole activity o zaman bütün eylemlerimiz
undergoes a radical change. kökten bir değişime gider.
   
18:21 That is the first issue that Bu birlikte düşünmemiz gereken
we have to think together about: ilk meseledir:
   
18:29 that our consciousness, biliçliliğimiz,
the way we think, the way we live, düşünme şeklimiz, yaşam şeklimiz,
   
18:42 perhaps more comfortably, belki daha rahatça,
affluently, zengince,
   
18:47 with greater facility to travel daha kolay dolaşabilen
and so on, ve buna benzer,
   
18:52 apart from that, bundan ayrı olarak,
inwardly, psychologically, içsel olarak, psikolojikman,
   
19:00 you are exactly similar sizde tamamen binlerce
to those who live ve binlerce mil
   
19:06 thousands and thousands uzakta yaşayanlara
of miles away. benzersiniz.
   
19:19 And so we have to think about Ve yani bu problemler
these problems together. hakkında beraber düşünmeliyiz.
   
19:25 First, the problem Önce, ilişki
of relationship: problemi:
   
19:31 All life is relationship, Bütün yaşam ilişkidir,
the very existence is to be related. varoluşun kendisi ilşkili olmaktır.
   
19:44 And when you observe Ve ne yaptığımızı
what we have done gözlediğimizde
   
19:48 with our relationship with each other, diğerleriyle ilişkilerimizi,
whether it is intimate or not, mahrem olsun yada olmasın,
   
19:53 whether between two human beings, iki insan cinsi arsında,
man and woman, erkek ve kadın,
   
19:57 in that relationship there is o ilişkide muazzam bir
tremendous conflict, struggle - why? çatışma, çabalama vardır- niye?
   
20:10 Why have human beings, who have Neden milyonlarca yıldan beri
lived for over a million years, yaşamış insan oğlu,
   
20:20 have not solved this problem bu ilişki sorununu
of relationship? çözememiştir?
   
20:26 That is, two people living together Ki o da birlikte çatışmasız
without conflict. yaşayan iki insandır.
   
20:36 Apparently we have not Açaıkça bunu çözemedik.
solved it.  
   
20:44 So if we could this morning Öyleyse belki bu sabah
perhaps for an hour, bir saat
   
20:52 think together about it. hakkında beraberce düşünebiliriz.
   
20:55 Let’s together observe actually Haydi birlikte ilişkinin
what is that relationship bir kadın ve erkek arasında,
   
21:08 between a man and a woman, gerçekte ne olduğunu gözleyelim,
   
21:11 because all society çünkü bütün toplum
is based on relationship. ilşki üzerine kurulmuştur.
   
21:21 There is no society Eğer ilişki yoksa
if there is no relationship, toplum yoktur,
   
21:25 society then o zaman toplum soyutlaşır.
becomes an abstraction.  
   
21:32 So we should together, Öyleyse bu sabah
this morning, birlikte,
   
21:37 consider together what beraberce ilişkilerimizin
our relationships actually are. aslında ne olduklarına bakalım.
   
21:51 If one observes it closely there is Eğer kişi yakından gözlerse
conflict between man and woman. kadın ile erkek arasında çatışma vardır.
   
22:04 The man has his own ideals, Erkek kendi ideallerine sahiptir,
his own pursuits, his own ambition, kendi meşguliyetine, kendi hırslarına,
   
22:12 he is always seeking success, daima başarıyı arar,
to be somebody in the world. dünyada biri olmaya çalışır.
   
22:22 And also the woman is struggling, Ve kadında çabalar,
also wanting to be somebody, biri olmanın peşindedir,
   
22:32 wanting to fulfil, olmayı başarmayı
to become. ister.
   
22:38 Each is pursuing Herbiri kendi yönünde
his own direction. kovalar.
   
22:43 So it is like two railway lines Yani iki demiryolu hattı gibi paralel
running parallel but never meeting, giden ama asla buluşmayan,
   
22:50 perhaps in bed but otherwise, belki yatakta ama başka türlü,
if you observe closely eğer yakından gözlerseniz
   
23:01 they never meet actually, asla gerçekten buluşmazlar,
psychologically, inwardly – why? psikolojikman, içsel olarak - neden?
   
23:11 That is the question. İşte mesele budur.
   
23:15 When we ask why, we are always Neden diye sorduğumuzda,
asking for the cause, daima nedeni sorarız,
   
23:23 we think in terms neden sonuç ilşkisi
of causation, üzerinde düşünürüz,
   
23:29 hoping thereby if we could umutla eğer nedeni
understand the cause anlarsak
   
23:35 then perhaps o zaman belki
we would change the effect. etkeni değişitirebiliriz.
   
23:43 May I ask now – you all Şimdi sorabilirmiyim- hepiniz
understand English I hope. İzgilizce anlıyorsunuz umarım.
   
23:52 If not I am talking to myself, Kendimle konuşmuyorsam ki
which is rather absurd. oldukça saçma bir duurmdur.
   
24:08 One has not been Birisi bu ülkeyi on yıllardır
in this country for ten years görmemiştir
   
24:14 but one is glad ama tekrar döndüğü
to be back here again, için memnundur,
   
24:17 but if we don’t ama eğer İngilizce'yi
understand English anlamıyorsak
   
24:22 then I am afraid our communication o zaman korkarımki
is not possible. iletşim imkansız hale gelir.
   
24:33 So one hopes that you understand Öyleyse kişi umuyorki İngilizce'yi
English as clearly as possible. olabildiğince açık anlıyorsunuzdur.
   
24:42 Unfortunately one can speak Maalesef biri
in French or Italian Fransızca yada İtalyanca konuşabilir
   
24:45 but that would be ama oda eşit olarak
equally difficult. zor olacaktır.
   
24:53 So we are asking a very simple Öyleyse çok basit ama çok
but very complex question: da karışık bir soru soruyoruz:
   
25:00 why is it that we human beings nedendir ki biz insanlar
have not been able bu ilişki prblemini
   
25:07 to solve this problem of relationship bu dünyada milyonlarca
though we have lived on this earth yıldır yaşamamıza rağmen
   
25:13 for over millions and bir türlü çözemiyoruz?
millions of years?  
   
25:21 Is it because each one Bu herkesin kendi özel
has his own particular image imajına sahip olmasında mıdır
   
25:30 put together by thought, ve düşünce ile birlikte koyulmuş,
   
25:34 and our relationship ve ilişkilerimiz sadece iki
is only based on two images: imaj üzerine mi kurulmuştur:
   
25:41 the image that the man erkeğin kadın hakkında
creates about her yarattığı
   
25:45 and the image the woman ve kadının erkek hakkında
creates about him? yarattığı?
   
25:52 So, we are in this relationship : Yani, biz bu ilişkideyiz:
two images living together. birlikte yaşayan iki imaj.
   
26:02 That is a fact. Gerçek bu.
   
26:04 If you observe very closely yourself, Eğer kendinizi çok yakından
if one may point out, gözlerseniz, eğer biri gösterirse
   
26:12 you have created an image kadının hakkında
about her, bir imaj yaratırsınız,
   
26:17 and she has created a picture, kadn da bir imaj yaratmıştır,
a verbal structure about you, the man. sizi hakkınızda bir sözel yapı, erkek.
   
26:27 So relationship is between Yani ilişki bu iki imaj
these two images. arasındadır.
   
26:35 These images have been Bu imajlar düşünçe ile
put together by thought. biraraya konulmuştur.
   
26:42 And thought Ve düşüncenin sevg
is not related to love. i ile alakası yoktur.
   
26:55 Is thought love? Düşünce sevgimidir?
   
27:01 All the memories of this Bu ilişkinin diğer kişi
relationship with each other, ilgili bütün anıları,
   
27:08 the remembrances, the pictures, hatırlamalar, resimler,
the conclusions about each other, diğeri hakkında varılar yargılar,
   
27:15 are - if one observes closely, hepsi - eğer kişi yakından gözlerse
without any prejudice - herhangi bir önyargısız-
   
27:25 are the product of thought, hepsi düşüncenin üretimidir,
   
27:31 are the result of various çeşitli hatıraların
remembrances, sonuçları,
   
27:36 experiences, irritations, deneyimler, can sıkmalar,
loneliness. yanlızlıklar hepsi.
   
27:46 And so our relationship Ve yani diğerleriyle
with each other is not love ilişkilerimiz sevgi değildir
   
27:53 but the image that thought ama düşüncenin bir araya
has put together. getirdiği imajlardır.
   
28:03 So we have to examine, Öyleyse ilişkinin gerçekliğini,
if we are to understand anlayacaksak,
   
28:09 the actuality of relationship, düşüncenin bütün
  hareketini,
   
28:15 we have to understand sorgulamalıyız,
the whole movement of thought  
   
28:21 because we live by thought, çünkü düşünce ile yaşarız,
all our actions are based on thought; bütün eylemlerimiz düşünceye dayanır;
   
28:36 all the great buildings of the world dünyanın bütün büyük binaları
are put together by thought, düşünce ile bir araya konmuştur,
   
28:43 all the cathedrals, churches, bütün katedraller, kiliseler,
temples and mosques tapınak ve camiler
   
28:52 are put there by thought, oraya düşünce ile konmuştur,
constructed by thought. düşünce ile inşa edilmiştir.
   
28:57 And what is inside all these Ve bütün bu dinsel binaların içinde
religious buildings – ne vardır-
   
29:03 the inside, the figures, iç döşemlerinde, çizimlerinde,
the symbols, the images – sembollerinde, resimlerinde-
   
29:08 are all hepsi düşüncenin
the inventions of thought. icatlarıdır.
   
29:13 There is no refuting that. Bunun çürütmesi yoktur.-
   
29:20 So thought has created not only Yani düşünce yanlızca bütün muhteşem
   
29:23 the most marvellous mimari binaları
architectural buildings ve binaların
   
29:30 and the contents içeriklerini
of those buildings, yaratmamış,
   
29:34 but also it has created savaşın
the instruments of war, enstrumanlarını da,
   
29:41 the bomb, bombaları,
various forms of that bomb. birçok bomba türevlerini de yaratmıştır.
   
29:50 Thought has also put together Düşünce tıbbı da
the surgeon, yaratmıştır,
   
29:56 those marvellous instruments, son derece gelişmiş
so delicate in surgery. cerrahiyi de yaratmıştır.
   
30:04 And also thought Marangozluğuda
has made the carpenter. yaratmıştır.
   
30:09 He must study the wood, Marangoz ağacı öğrenmelidir
the instruments and so on. aletleri ve böyle...
   
30:13 So thought has done all this. Yani düşünce hepsini yapmıştır.
   
30:19 The content of a church and the surgeon, Bir kilise ve cerrahın içeriği,
   
30:32 the expert engineer güzel bir köprü
who builds a beautiful bridge, inşa eden uzman mühendisin,
   
30:38 are all the result of thought. hepsi düşüncenin sonuçlarıdır.
   
30:45 There is no refuting that bunun çürütecek birşey yoktur
however much one may argue. ancak biri çıkıp tartışabilir.
   
30:53 So one has to examine Öyleyse biri düşüncenin ne
what is thought, olduğunu sorgulamalıdır,
   
30:59 why human beings neden insanoğlunun
live on thought, düşünce üzerinde yaşadığını,
   
31:06 why thought has brought about neden düşüncenin dünyaya böylesine
such chaos in the world – bir kaos getirdiğini-
   
31:11 war, lack of relationship savaş, diğerleriyle
with each other, ilişkisizlik,
   
31:19 the great capacity of thought eşsiz enerjisi ile düşüncenin
with its extraordinary energy. büyük kapasitesi.
   
31:29 And also what thought has done Ve düşüncenin
through millions of years, milyonlarca yıldır neler yaptığı,
   
31:36 bringing sorrow for mankind. insanlığa üzüntüy
  getirdiğini.
   
31:43 Please observe this together, Lütfen bunu birlikte göyleyin,
let’s examine it together. birlikte sorgulayalım.
   
31:48 Don’t let’s oppose what the speaker Konuşmacının ne söylediğine karşı
is saying but let’s examine it, çıkmadan sadece sorgulayalım,
   
31:55 what he is saying together o birlikte ne diyor
so that we understand öyleyse biz ne anlıyoruz
   
32:02 what is actually happening tüm insanlığa
to all human beings. gerçekte ne oluyor.
   
32:08 We are destroying ourselves. Bizler kendimizi mahfediyoruz.
   
32:12 So we have to go very carefully Öyleyse düşünce sorgusuna
into the question of thought. çok dikkatli olarak gitmeliyiz.
   
32:20 Thought is the response Düşünce hafızanın
of memory. yanıtıdır.
   
32:27 Memory is not only Hafıza sadece geçmişin
the remembrance of things past hatırlanması değildir
   
32:37 but also thought which projects aynı zamanda düşünce kendini
itself as hope in the future. gelecekte umut olarak planlar.
   
32:45 So thought is the response Yani, düşünce hafızanın cevabıdır,
of memory, memory is knowledge, hafıza bilgidir,
   
32:55 knowledge is experience. bilgi deneyimdir.
   
32:59 That is, there is experience, Böylece, deneyim vardır,
from experience there is knowledge, deneyimden bilgi oluışur,
   
33:07 from knowledge there is memory, bilgiden hafıza olur,
or remembrance, yada hatırlama,
   
33:12 and from memory you act. ve eylem de hafızadan gelir.
   
33:18 So from that action you learn, Böylece o eylemden öğrenirsiniz,
which is further knowledge. ki ilerde bilgi olacaktır.
   
33:24 So we live in this cycle – Yani bu çevrim içinde yaşarız-
   
33:26 experience, knowledge, memory, deneyim, bilgi, hafıza,
thought, action. düşünce, eylem.
   
33:33 In this cycle Bu çevrimde insanoğu
human beings live, yaşar,
   
33:35 always living ve daima
within the field of knowledge. bilgi alanında yaşar.
   
33:41 I hope this is not boring you. Umarım bu sizi sıkmıyor.
   
33:45 If you are bored, Eğer sıkıldıysanız,
I am sorry. affedin.
   
33:49 If you want something eğer romantik
romantic, sentimental, duygusal birşey istiyorsanız
   
33:55 something that pleases you, size zevk verecek birşeyler,
I hope you won’t listen then. o zaman dinlemeyeceğinizi umarım.
   
34:03 But what we are talking about Ama konuştuğumuz şey
is very serious. çok ciddidir.
   
34:08 It is not something for the weekend, Haftasonu için değil,
for a casual listening rastgele dinlenecek birşey değil.
   
34:15 because we are concerned with the çünkü insan bilinci konusunda
radical change of human consciousness. kökten değişim ile ilgiliyiz.
   
34:24 So we have to think about all this, Öyleyse bütün bunlar hakkında düşünmeli,
look together, see if it is possible beraberce bakmlı, görmekiyiz eğer olası bir
   
34:32 why human beings çözüm varsa neden insan oğlu
who have lived on this earth dünyada bu kadar uzun
   
34:36 for so many million years milyonlarca yıl yaşadıktan
are still as we are. sonra halen aynı diye.
   
34:41 We may have advanced İleri teknolojilerimiz
technologically, olabilir,
   
34:45 better communication, daha iyi iletişim,
better transportation, daha iyi nakliye,
   
34:49 hygiene and so on, but inwardly hijyen ve benzeri, ama içsel
we are the same, more or less: olarak az yada çok aynıyız:
   
34:56 unhappy, uncertain, lonely, carrying mutsuz, belirsiz, yalnız,
the burden of sorrow endlessly. üzüntünün sonsuz yükünü taşıyanlarız.
   
35:11 And any serious man confronted Ve bu meydan okumayla yüzleşen
with this challenge must respond, ciddi biri cevap vermelidir,
   
35:18 he can’t take it casually, onu gelişigüzel kabul edemez,
turn his back on it. sırıtını dönemez.
   
35:23 That is why this meeting and tomorrow İşte bu yüzden bu buluşma ve yarın sabahın
morning’s meeting is very serious buluşması çok ciddidir
   
35:31 because we have to apply çünkü zihinlerimize ve
our minds and our hearts yüreklerimize uygulamalıyız
   
35:35 to find out if it is possible to zihinlerimize ve böylece eylem ve
radically bring about a mutation davranışlarımıza bir mutasyon
   
35:42 in our consciousness and therefore getirmenin olası olup olmadığını
in our action and behaviour. bulmak için.
   
35:53 So as we were saying, thought Yani söylediğimiz gibi, düşünce
is born of experience, knowledge deneyimden doğar, bilgi
   
36:06 and so there is nothing whatsoever ve böylece düşünce hakkında
sacred about thought. kutsal birşey yoktur.
   
36:14 It is materialistic, it is Maddecidir, madde sürecidir,
a process of matter, thinking. düşünce.
   
36:24 And we have relied on that, Ve bizler ona dayanırız,
on thought to solve all our problems, düşünce bütün probleri çözmek için,
   
36:32 political, religious, siyasi, dinsel,
relationship and so on. ilişki ve benzeri.
   
36:40 And our brains, our minds Ve beyinlerimiz, zihinlerimiz
are conditioned, şartlanmıştır,
   
36:46 educated to solve problems. problem çözmeye eğitilmişlerdir.
   
36:51 Thought has created the problem Düşünce problemleri yaratmış
and then our brains, our minds, sonr abeyinlerimiz, zihinlerimiz,
   
36:59 are trained to solve problems. problem çözmeye eğitilmişlerdir.
   
37:03 If you have an engineering Eğer bir mühendislik
problem you solve it, probleminiz varsa çözersiniz,
   
37:08 a problem of disease, bir hastalık problemiyse,
one solves it and so on. başaksı çözer ve benzeri.
   
37:13 Our minds are trained Zihinlerimiz problem
to solve problems. çözmeye eğitilmişlerdir.
   
37:18 These problems are created by thought Bu problemler düşünce tarafından
psychologically, inwardly. psikolojik , içsel olarak yaratılmıştır.
   
37:25 You follow what is happening? Ne olduğunu izliyormusununz?
   
37:28 Thought creates the problem Düşünce problemi
psychologically psikolojik olarak yaratır
   
37:33 and the mind is trained ve zihin çözmeye
to solve problems, eğitilir,
   
37:38 so thought, yani düşünce yaratır
creating the problem, problemi,
   
37:42 thought then sonra düşünce
tries to solve the problem. çözmeye çalışır.
   
37:46 So it is caught in the same Yani eski sürece
old process, a routine. rutine yakalanmıştır.
   
37:50 So problems are becoming Böylece problemler
more and more complex, çok ve çok daha karmaşıklaşır.
   
37:55 more and more insoluble. çok ve çok daha çözülemez olur.
   
38:00 So we must find, Öylese, mümkünse
if it is at all possible, bulmalıyızki,
   
38:04 if there is a different way bu yaşama yaklaşımın
of approaching this life, değişik bir yolu varmıdır,
   
38:11 not through thought because düşünce ile değil çünkü
thought has not solved our problems. düşünce sorunları çözmemiştir.
   
38:20 On the contrary, thought has Diğer tarafta, düşünce daha
brought about greater complexity. büyük karmaşa getirmiştir.
   
38:29 We must find if it is possible, Değişik bir boyut
or if it is not possible, olup olmadığını,
   
38:35 if there is a different hayata değişik bir
dimension, yaklaşım olup olmadığını
   
38:40 a different approach to life mümkün olup olmdığını
altogether. birlikte bulmak lazımdır.
   
38:44 And that is why it is important Ve düşüncenin doğasını anlamak
to understand the nature of thought, bunun için önemlidir,
   
38:51 the nature of our thinking. düşünmemizin doğasını.
   
38:55 Our thinking is based on remembrance, Düşünmemiz hatırlamaya dayanır,
remembrance of things past. geçmişin şeylerini hatırlamaya.
   
39:07 Which is, thinking about Mesela bir hafta önce
what happened a week ago, ne olduğunu düşünmeye,
   
39:14 thinking about it, hakkında düşünmek,
modified in the present şimdide değiştirmek
   
39:18 and projected into the future. ve geleceğe tasarlamak.
   
39:20 This is the movement of our life, Hayatımızın devinimi
which is an actuality. budur ve gerçektir.
   
39:27 So knowledge has become Yani bilgi bizler için çok
all important for us önemli olmuştur
   
39:35 but knowledge acak bilgi asla
is never complete. bütün değilidir.
   
39:42 Knowledge about anything Herhangi birşey hakkındaki bilgi
is still incomplete, halen eksiktir,
   
39:46 will always be incomplete. ve daima öyle kalacaktır.
   
39:50 Therefore knowledge Böylece bilgi
always goes with ignorance, daima cehaletle birlikte gidecektir,
   
39:56 knowledge always lives bilgi daima cehaletin
within the shadow of ignorance. gölgesinde yaşayacaktır.
   
40:01 That is a fact. Bu bir geçektir.
   
40:03 It is not the speaker’s invention, Konuşmacının icadı yada sonucu
or conclusion, but that is so. değildir ama öyledir.
   
40:11 So, love is not knowledge. Öyleyse sevgi bilgi değildir.
   
40:19 Love is not remembrance. Sevgi hatırlama değildir.
   
40:25 Love is not desire Sevgi arzu yada
or pleasure. zevk değildir.
   
40:30 Desire, pleasure, remembrance Arzu, zevk, hatırlama
are based on thought. düşünce üzerine kurulmuştur.
   
40:39 So our relationship Yani diğerleriyle
with each other, ilişkimiz,
   
40:45 however close, however near, ne kadar sıkı yada samimi,
if you look at it closely, eğer yakından bakarsanız
   
40:52 is based on remembrance düşünce olan hatırlama
which is thought. üzerine kurulmuştur.
   
41:00 So in that relationship actually, O ilişkide biri çıkıp derki
though one may say you love karınızı yada kocanızı
   
41:07 your wife or your husband yada kız arkadaşınızı yada
or your girlfriend and so on, benzeri severseniz,
   
41:11 it is actually based on remembrance gerçekte düşünce olan
which is thought. olan hatırlamaya dayanır.
   
41:18 Therefore in that Böyleye onda
there is no love. sevgi yoktur.
   
41:29 Would you actually see that fact? O gerçeği görüyormusunuz?
Or do we say, Yoksa " söylediklerin
   
41:37 ‘What terrible things you are saying. ne kadar kötü. Ben karımı seviyorum"
I do love my wife’ – mu diyoruz
   
41:43 but is that so? ama gerçekten öyle mi?
   
41:48 Can there be love Kıskançlık varken sevgi
when there is jealousy, olabilir mi,
   
41:52 possessiveness, attachment, sahipolma, bağımlılık,
   
41:56 when each one is pursuing herkes kendi hırsının
his own particular ambition, peşinden koşması,
   
42:01 greed, envy, direction, açgözlülük, haset, meyil,
   
42:05 like two parallel lines iki paralel çizginin
never meeting. asla kesişmemesi gibi.
   
42:09 Is that love? Sevgi bumudur?
   
42:13 So one has to enquire Yani biri varoluş probleminin
if one is to pursue peşinden koşarken
   
42:19 the problem of existence cidden, derinlemesine
seriously, profoundly, arzunun ne olduğunu
   
42:24 one must examine sorgulamalıdır.
what is desire.  
   
42:29 Why human beings Neden insanoğlu
have been driven by desire. arzu trafından yönetilir.
   
42:40 Can the speaker Konuşmacı bütün bunlarla
go on with all this? devam edebilir mi?
   
42:48 Sorry, you have to bear this but Üzgünüm buna tahammül etmek zorundasınız
it is your fault that you are here! ama buraya gelmek sizin hatanızdı!
   
43:01 And perhaps also Ve belikide
the speaker’s! konuşmacının da!
   
43:07 I hope we are thinking together, Umuyorum ki beraber düşünüyor,
observing together, beraber gözlemliyoruz,
   
43:16 as two friends bu yolda beraber
walking along that road yürüyen iki arkadaş gibi
   
43:23 and seeing ve etrafımızda ne
what is around us, olduğunu görerek,
   
43:28 not only what is very close, sadece yakın olanı ve
what is immediately perceived, derhal sezileni değil
   
43:35 but also what one sees kişinin uzakta
in the distance, gördüğünüde
   
43:42 because we are taking çünkü birlikte çıkılan bir
the journey together, yolculuktan söz ediyoruz,
   
43:48 perhaps affectionately, muhtemelen muhabbetle,
hand in hand, el ele,
   
43:52 or as two friends, amicable, examining iki arkadaş olarak, dostça, yaşamın
the very complex problem of life çok karmaşık problemini sorgulayarak
   
44:08 in which there is no leader, hiç liderin ve gurunun
there is no guru, olmadığı,
   
44:14 because when one actually sees çünkü kişi biliçlerimizi
that our consciousness gördüğünde
   
44:22 is the consciousness of o bilinç bütün insanlığın
the rest of mankind bilincidir
   
44:27 then we realise we are both o zamananlarız ki biz hem guru
the guru and the disciple, hemde müritiz,
   
44:32 the teacher as well öğretmen ve
as the pupil, öğrenci,
   
44:37 because we are all that, çünkü hepsiyiz,
it is all in our consciousness. hepsi biliçlerimizde.
   
44:44 That is a tremendous Bu muhteşem bir
realisation. anlayıştır.
   
44:48 So that as one begins to Böylece kişi kendini
understand oneself deeply derinlemesine anlmaya başlar
   
44:56 one becomes a light to oneself kendine ışık olmaya başlar ve
and not depend on anybody, kimseye bağlı olmaz,
   
45:03 on any book, on any authority, yada bir kitaba, bir otoriteye,
including that of the speaker, konuşmacı dahil olmak üzere,
   
45:13 so that we are capable yani bu yaşam ve kendimize ışık olma
of understanding problemini
   
45:18 this whole problem of living anlayacak
and be a light to ourselves. yeteneğimiz var.
   
45:30 So we must examine Öyleyse birlikte
together desire, arzuyu sorgulamalıyız,
   
45:37 because if desire is love çünkü eğer arzu sevgi ise
then desire creates problems. o zaman arzu problemleri yaratır.
   
45:47 Love has no problems, and to Sevginin problemi yoktur, ve
understand the nature of love, sevgini doğasını anlamak,
   
45:57 compassion, tutkuyu,
with its own intelligence, kendi zekasıyla,
   
46:00 we must understand birlikte arzunun ne olduğunu
together what is desire. anlamalıyız.
   
46:09 Desire has Arzunun eşşiz
extraordinary vitality, bir canlılığı vardır,
   
46:14 extraordinary persuasion, eşşiz bir inandırma,
drive, achievement, motive, elde etme,
   
46:26 and the whole process of becoming, olmanın tüm süreci,
success, is based on desire – başarı, arzu üzerine kuruludur-
   
46:35 desire which makes us compare arzu bizi diğerleriyle kıyaslar,
with each other, imitate, conform. taklit ettirir, uydurur.
   
46:45 So it is very important Yani çok önemlidir
   
46:47 in understanding the whole kendimizi anlamanın tüm
nature of ourselves doğasıdır
   
46:52 to understand what desire is, arzunun ne olduğunnu anlamak,
   
46:54 not to suppress it, onu bastırmamak,
not to run away from it, ondan kaçmamak,
   
47:04 not to transcend it, üsütne çıkmak değil,
but to understand it, ama anlamak,
   
47:07 to look at it, to see ona bakmak, tüm devinimini
the whole momentum of it. görmektir.
   
47:14 We can do that together, Bunu birlikte yapabiliriz,
   
47:18 which doesn’t mean that you are bu benden öğreniyorsunuz
learning from the speaker. anlamına gelmez.
   
47:26 The speaker has nothing to teach you. Konuşmacının size öğretecek birşeyi yok.
Please realise this. Lütfen bunu görün.
   
47:30 The speaker is merely acting as a Konuşmacı sadece bir ayna gibi
mirror in which you can see yourself. kendinizi görmenize çalışıyor.
   
47:37 And then Ve o zaman kendinizi açıkca
when you see yourself clearly görünce
   
47:41 you can discard the mirror, aynayı boşa çıkarırsınız
it has no importance, önemi yoktur,
   
47:44 you can break it up. onu kırıp atabilirsiniz.
   
47:48 So to understand desire Yani arzuyu anlamak
requires attention, seriousness, dikkat ,ciidiyet gerektirir
   
47:56 it is a very complex problem. çok karmaşık bir sorundur.
   
48:00 Why human beings have lived on Neden insanoğlu arzunun
this extraordinary energy of desire bu eşşiz enerjisi üzerinde yaşadı
   
48:09 as the energy of thought. düşüncenin enerjisi olarak.
   
48:12 What is the relationship Düşünce ile arzu arasındaki
between thought and desire? ilişki nedir?
   
48:22 What is the relationship Düşünce ile irade arasındaki
between desire and will? illişki nedir?
   
48:27 Because we live a great deal Çünkü irade ile çok alakalı
by will. yaşarız.
   
48:34 So, what is the movement, Öyleyse arzunun devinimi,
the source, the origin of desire? kaynağı, kökeni nedir?
   
48:53 If one observes oneself Kişi kendini gözlerse,
one sees the origin, orijini görür,
   
48:58 the beginning of desire begins arzunun başlangıcı duyguyla,
with sensation, sensory responses, duyumsal tepkiyle başlar,
   
49:14 sensory responses duyumsal tepki kontağıyla,
with its contact, sensation, sezgisiyle,
   
49:21 then thought creates the image, sonra düşünce imajı yaratır,
at that moment begins desire. o noktada arzu başlar.
   
49:33 Please let’s look at it Lütfen çok yakından
very closely. bakın.
   
49:36 One sees something Biri pencerede
in the window, birşey görür
   
49:39 a robe, a shirt, a car, bir elbise, bir gömlek, bir araba,
a scarf, whatever it is - bir eşarp herneyse-
   
49:47 seeing, sensation, görmek, hissetmek,
then touching it, sonra ona dokunmak,
   
49:56 and then thought saying, ve sonra düşünce derki,
   
49:59 ‘If I put that dress or shirt on " Eğer o elbiseyi yada gömleği
how nice it will look’ – giyersem bana yakışır" -
   
50:04 it creates the image, bu imajı yaratır,
then begins desire. sonr aarzu başlar.
   
50:09 Right? Doğrumu?
Do you follow all this? Hepsini izliyormusunuz?
   
50:14 See it for oneself, Kendiniz için görün,
it is fairly simple. oldukça basit.
   
50:19 You see something very nice, Çok güzel birşey görürsünüz,
   
50:24 there is the sensation sinirseltepkiden yaratılmış
created through nervous responses, duygu vardır ,
   
50:32 optical response, optik tepkiden,
then thought saying, sonra düşünce derki,
   
50:38 'how nice I would look with " o elbiseyle yada gömlekle ne
that dress, or shirt, or coat' şık olurum"
   
50:43 or whatever it is, yada herneyse o,
then desire begins. ve arzu başlar.
   
50:51 So, the relationship between desire Yani arzu ve düşünce
and thought is very close. arasındaki ilişki çok yakındır.
   
51:01 If there was no thought Eğer düşünce olmasaydı
there would be only sensation - sadece duygu olacaktı-
   
51:05 not all the problems arzu tarfından yaratılmış
created by desire. problemler değil.
   
51:10 I hope we are meeting Umarım birbirimizle
each other. birleşiyoruzdur.
   
51:15 So desire is the Öyleyse arzu iradenin
quintessence of will. özüdür.
   
51:24 So, thought dominates sensation Düşünce duyguyu kontrol eder
and creates the urge, ve dürtüyü yaratır,
   
51:35 the desire to possess. elde etme arzusunu.
   
51:41 Am I talking to myself, Ben kendi kendime mi konuşuyorum
or are you all in it? yoksa sizinlemi?
   
51:49 Perhaps all this Belkide bütün bunlar size
may be new to you, yenidir,
   
51:57 but we have to think about ama bunlar hakkında
all these things together, birlikte düşünmeliyiz,
   
52:01 not as separate individual kendi sonuçlarına ulaşan
with his own particular conclusions ayrık bireyler olarak değil
   
52:06 but together observe all this ama birlikte hepsini gözleyip
and be very clear about all this. hepsi hakkında açık olmalıyız.
   
52:16 So where in relationship Öyleyse nerde düşünce ilişkide
thought operates, çalışır
   
52:27 which is remembrance creating ki hatırlama herşey
the image about each other, hakkında imajı yaratır,
   
52:32 where there is that image created orada düşünce tarafından imaj
by thought there can be no love. yaratılmıştır ve sevgi olamaz.
   
52:41 Or where there is desire, Yada nerede arzu varsa,
sexual or other forms of desire, cinsel yada başka şekilde,
   
52:53 prevents – because desire sevgi olamaz- çünkü arzu düşüncenin
is part of thought – prevents love. parçasıdır- sevgiyi uzaklaştırır.
   
53:03 And also we should consider Ve sorgulammamızı
in our examination together birlikte göze almalıyız
   
53:14 the nature of fear, korkunun doğası,
   
53:20 because we are all caught in çünkü hepimiz korku denen
this terrible thing called fear. bu lanet şeye yakalandık.
   
53:31 We don’t seem Onu çözebilecek
to be able to resolve it. gibi de görünmüyoruz.
   
53:34 We live with it, become accustomed Onunla yaşıyoruz, ona alıştık,
to it, or escape from it, yada onda kaçarız,
   
53:45 through amusement, kah eğlenceyle,
through worship, kah ibadetle,
   
53:49 through various forms of entertainment, eğlencenin değişik çeşitleriyle,
religious and otherwise. dinsellikle yada başka surette.
   
54:00 So we must together examine again Yani birlikte korkunun yapı
the nature and the structure of fear. ve doğasını sorgulamalıyız.
   
54:12 Please, Lütfen, korku
fear is common to all of us, hepimizde ortaktır,
   
54:19 whether you live in this tidy, ister bu temiz düzenli
clean country, ülkede yaşayın,
   
54:26 or in India where it is untidy, yada Hindistan'da düzensiz,
dirty, over-populated, and so on. kirli, kalabalık yada benzerinde...
   
54:33 It is the same problem, Aynı sorundur korku.
fear.  
   
54:39 And man has lived with it for Ve insan onunla binlerce
thousands and thousands of years, yıldır yaşamıştır,
   
54:45 and we haven’t been able ve onu çözemedik.
to resolve it.  
   
54:48 Is it possible – one is asking Mümkünmüdür ki- biri bu soruyu çok ciddiyetle sorsun-
this question most seriously –  
   
54:54 is this at all possible to be olasımıdır korkudan tamamen
totally completely free of fear, bağımsız yaşamak,
   
55:02 not only physical forms of fear sadece fiziksel korkudan değil
   
55:07 but much more subtle forms daha çok içsel korku
of fear inwardly. şekillerinde de.
   
55:12 Conscious fears and Bilinçli korku ve derin
the deep undiscovered fears, keşfedilmemiş korkular,
   
55:20 fears that are deeply korkular bilinçlerimizde
in our consciousness derinlerde
   
55:26 which we have never even hiç sorgulamadığımız
examined that they are there. yerlerde vardır.
   
55:34 Examination does not mean analysis. Sorgulama demek anliz değildir.
I know it is the fashion Biliyorum şimdi moda,
   
55:42 that if you have any problem eğer bir problemin varsa
turn to the analyst. psikoanlaliste gidilir.
   
55:47 I hope there aren’t any here! Umarım burda giden yoktur hiç!
   
55:53 And the analyst is like you and me, Ve anliz sizin benim gibidir,
only he has got a certain technique. sadece belli bir tekniği vardır.
   
56:02 But we must examine Ama biz gözlem ve analiz
what is observation and analysis. nedir diye sorgulamalıyız.
   
56:11 Analysis implies Analiz bir
there is an analyser. analizciyi belirtir.
   
56:17 Is the analyser different Analizci analiz ettiğinden
from that which he analyses? farklımıdır?
   
56:23 Or the analyser Yada analist
is the analysed? analiz edilenmidir?
   
56:28 You understand the question? Soruyu anladınız mı?
   
56:40 The analyser is the analysed. Analist analiz edilendir.
That is an obvious fact. Bu açık bir gerçektir.
   
56:45 I am analysing myself Ben kendimi analiz ediyorum
but who is the analyser, in me, ama bendeki analist kim,
   
56:52 who says, ‘I must analyse’? kim diyor " Analiz etmeliyim"?
   
56:55 It is still the analyser Analist kendini analiz
separating himself from the analysed, edilenden halen ayırmaktadır,
   
57:01 and then examining that which ve sonra analiz
is going to be analysed - right? edileni sorgular- öylemi?
   
57:07 So, the analyser is that which Yani, analist ki
he is examining, analysing. sorgular, analiz eder.
   
57:15 Both are the same, İkiside birdir, düşünce
it is a trick played by thought. tarafından oynanan bir oyundur.
   
57:23 So, when we observe, Yani gözlediğmiz zaman
there is no analysis, analiz yoktur,
   
57:28 merely to observe things sadece nesneleri
as they are. oldukları gibi gözlerken.
   
57:33 To observe actually what is, Gerçekte ne olduğunu gözlemek,
not to analyse what is, ne olduğunu analiz etmek değil,
   
57:40 because in the process of analysis çünkü analiz sürecinde
one can deceive oneself. kişi kendini aldatabilir.
   
57:45 And if you like to play Ve o oyunu oynamak
that game isterseniz
   
57:48 you can go on endlessly ve sonsuza kadar analizden
until you die analysing, ölne kadar kadar gidebilirsiniz,
   
57:55 and never bringing about a ve asla kendinize
radical transformation within oneself. kökten bir dönüşüm getirmezsiniz.
   
58:03 Whereas observation, to look, Gözlemin olduğu yerde, bakmak
to look at the present world as it is, mevcut dünyaya olduğu gibi bakmak,
   
58:12 not as a Dutchman, Englishman, bir Hollanda'lı, İngiliz, yada
or French or this or that, Fransız yada bu şu olarak değil,
   
58:16 but to see actually ama gerçekten ne olduğunu
what is happening. görmek.
   
58:23 That is observation, pure observation Gözlem odur, saf gözlem
of things as they are. nesneleri olduğu gibi gözlemek.
   
58:34 So we have to examine Öyleyse korkunun ne olduğunu
or observe what fear is, gözlemek yada sorgulamalıyız,
   
58:43 not what is the cause of fear korkunun nedenini değil
– we will look at that presently – -ona şimdi bakacağız-
   
58:48 not what is the cause of fear analizi gerektiren korkunun
which implies analysis, nedenini değil,
   
58:52 going further, further back, daha ileri, çok geriye giderek,
the origin of fear, korkunun kökenine,
   
58:55 – we’ll find that out -bir dakika içinde bulacağız-
in a minute –  
   
58:57 but to learn the art of observing, ama gözlem sanatını öğrenmek için,
not translating what you observe, gözlediğinizi tercüme etmeden,
   
59:09 or interpreting what you observe yada gözlediğninizi yorumlamadan
but just to observe, ama sadece gözlemek,
   
59:14 as you would observe güzel bir çiçeği
a lovely flower. gözlediğiniz gibi.
   
59:18 The moment you tear it to pieces Çiçeği parçalara böldüğünüz
the flower is not. an çiçek değildir.
   
59:22 That is what analysis is. İşte analiz budur.
   
59:25 But to observe Ama bir çiçeğin güzelliğinin
the beauty of a flower, gözlemek,
   
59:29 the light in a cloud, bir buluttaki ışık,
the evening light, akşam ışığı,
   
59:35 a tree by itself in a forest, ormandaki tek bir ağaç,
just to observe it. sadece gözlemek.
   
59:41 So similarly if we can, Benzer şekilde eğer yapabilirsek,
to observe fear. korkuyu gözlemek.
   
59:49 What is the root of fear, Korkunun kökü nedir,
not the various aspects of fear? korkunun çeşitli görünüşleri değil.
   
59:56 Right? Can we go on with this? Öylemi? Bununla devam edebilirmiyiz?
   
1:00:00 That is, İşte,
suppose I am afraid. varsayalım korkuyorum.
   
1:00:04 Suppose – I am not – Varsayalım- aslında değil-
suppose I am afraid, varsayalım korktum.
   
1:00:10 I must make this point Bu noktayı çok
very clear. açık almalıyım.
   
1:00:17 What the speaker says, Konuşmacının deddiği,
he lives, o yaşıyor,
   
1:00:20 otherwise he wouldn’t get up on aksi halde şu platforma çıkıp
a platform and talk about it. onun hakkında konuşamaz.
   
1:00:28 He has done it for sixty years, Altmış yıldır bunu yapıyor,
he wouldn’t deceive himself, kendini kandıramaz,
   
1:00:33 one can, but he has kişi yapabilir, ama
gone into it very deeply. çok derinine gitmelidir.
   
1:00:38 So what he says Öyleyse ne diyorsa
is what to him is a fact, ona göre gerçektir,
   
1:00:42 not just an illusion, bir ilizyon,
an escape. bir kaçış değildir.
   
1:00:47 So we are asking if it is at all Öyleyse soruyoruzki
possible to be free of fear, tamamen olasımıdır korkusuz olmak,
   
1:00:55 absolutely. kesinlikle.
   
1:01:00 Psychologically, inwardly, Psiklojikman, içsel olarak,
what is the root of fear? korkunun kökeni nedir?
   
1:01:05 What does fear mean? Korkunun anlamı ne demektir?
   
1:01:12 Fear of something Size acı veren bir
that has given you pain, şeyden korkmak,
   
1:01:21 fear of what might happen. birşeyin olabileceğinden korku.
   
1:01:25 That is the past, or what might happen O geçmiştir, yada gelecekte
in the future - right? ne olabileceği- öylemi?
   
1:01:35 Not what might happen now Şimdi ne olabileceği değil
because now there is no fear. çünkü şimdi korku yoktur.
   
1:01:43 But you can see for yourself Ama kendiniz için korkununbir zaman süreci
fear is a time process - right? olduğunnu görebilirsiniz- doğrumu?
   
1:01:52 Fear of something Geçen hafta olmuş
that has happened last week, bir şeyden korkmak,
   
1:01:56 an incident which has brought psikoljik yada fiziksel
psychological pain, or physical pain, acı getiren bir olaydan,
   
1:02:04 and the fear that it might happen ve korku ki yarın tekrar
again tomorrow: olabilir:
   
1:02:10 losing a job, not achieving işini kaybetme, istediğin
something you want, bir şeyi elde edememek,
   
1:02:16 not achieving illumination aydınlanamamak
and all that stuff. ve bütün o ıvır zıvır.
   
1:02:27 So fear is a movement Öyleyse korku zamanda
in time - right? bir devinimdir - öylemi?
   
1:02:37 A movement from the past Geçmişten geleceğe
through the present, doğru bir devinim,
   
1:02:41 modifying itself to the future. kendini geleceğe göre değiştirmek.
   
1:02:45 So the origin of fear Öyleyse korkunun kökeni
is thought. düşüncedir.
   
1:02:56 And thought is time, Ve düşünce zamandır,
   
1:03:04 because thought is the accumulation çünkü düşünce bilginin
of knowledge through experience, deneyimden toplanmasıdır,
   
1:03:11 memory, response of memory, hafıza, hafızanın tepkisi,
thought, action. düşünce , eylem.
   
1:03:17 So thought-time are one, Yani düşünce-zaman birdir,
and thought-time is the root of fear. ve düşünce-zaman korkunun kökenidir.
   
1:03:32 That is fairly obvious. Yeterince açıktır.
It is so. Öyledir.
   
1:03:35 Now, it is not a question of Şimdi, zamanı yada düşünceyi
stopping thought or time. durdurma mesele değildir.
   
1:03:41 Of course it would be Şüphesiz durdurmak
impossible to stop it imkansızdır
   
1:03:44 because who is the entity çünkü "Zamanı durdurmalıyım"
that says, ‘I must stop thought’? diyen kimdir?
   
1:03:51 Which would be absurd because Ki çok saçma olurdu çünkü
that entity is part of thought. bunu diyen düşüncenin parçasıdır.
   
1:03:57 Are you following all this? Bütün bunları izliyormusunuz?
   
1:04:00 So this idea of stopping thought Yani du düşünceyi durdurma
is impossible. fikri olanaksızdır.
   
1:04:07 That implies a controller Düşünceyi kontrol etmeye çalışan
who is trying to control thought. bir kontrolcuyu getirir.
   
1:04:12 The controller Kontrolcu düşünce
is created by thought. tarafından yaratılmıştır.
   
1:04:18 So please just listen to this, Öyleyse lütfen bunu dinleyin,
just observe. sadece gözleyin.
   
1:04:25 The observation Gözlem kendinde
is an action in itself, olan bir eylemdir,
   
1:04:30 not that one must do something birinin korku hakkında
about fear. yapması gerekn değil.
   
1:04:33 I wonder Acaba
if you understand this? bunları anlıyormusunuz?
   
1:04:35 Look: suppose I am afraid Bakın: varsayalım birşeyden yada
about something or other, diğerinden korkuyorum,
   
1:04:43 darkness, my wife running away, karanlık, karımın bırakıp gitmesi,
or I am lonely, or this or that. yada yalnızım, yada bu yada şu.
   
1:04:49 I am frightened, deeply. Derinden korkuyorum.
   
1:04:52 You come along and tell me, Siz çıka gelirsiniz ve dersiniz ki,
   
1:04:56 you explain to me bana korkunun bütün
the whole movement of fear, devinimini açıkla,
   
1:05:00 the origin of fear, korkunun kökenini,
which is time. ki o da zamandır.
   
1:05:09 I had pain, or I went Acı çekmişimdir, yada bir
through some accident, kaza geçirmişimdir,
   
1:05:13 incident that has caused fear, olay korkuya yol açar,
recorded it in the brain, beyinde kaydedilir,
   
1:05:21 and that memory of that ve o geçmiş olayın tekrar
past incident might happen again, olabilmesi anısıyla,
   
1:05:28 and therefore there is fear. ve böylece korku oluşur.
   
1:05:31 So you have explained this Öyleyse bunu
to me. bana açıkladınız.
   
1:05:35 And I listen very carefully Ve ben dikkatlice
to your explanation, açıklmanızı dinlerim,
   
1:05:39 I see the logic of it, Ondaki mantığı görürüm,
the sanity of it, makullüğü görürüm,
   
1:05:43 I don’t reject it, I listen. reddetmem dinlerim.
   
1:05:47 And that means listening Ve bunun anlamı dinleme
becomes an art. sanata dönüşür.
   
1:05:55 I don’t reject what you are saying, Söylediğinizi red etmem,
nor accept, but observe. kabul etmem, ama gözlerim.
   
1:06:00 So I observe that what you tell me Yani bana zaman hakkında söylediklerinin geçekte düşünce hakkında gözlerim.
about time, thought, is actual.  
   
1:06:08 I don’t say, ‘I must stop Dememki " zamanı ve
time and thought’, düşünceyi durdurmalıyım",
   
1:06:11 but you have explained to me, fakat bana açıkladınız,
don’t do that, onu yapma,
   
1:06:15 but just observe how fear arises, ama sadece korku nasıl yükselir gözle,
it is a movement of thought, time. düşüncenin, zamanın devinimidir.
   
1:06:26 Just observe this movement Sadece bu devinimi gözle,
and don’t move away from it, ondan kaçmadan,
   
1:06:34 don’t escape from it, ondan kurtulmadan,
live with it, look at it, onunla yaşayarak, bakarak,
   
1:06:38 put your energy enerjini ona bakmaya
in your looking. vererek.
   
1:06:45 Then you will see O zaman göreceksinki
that fear begins to dissolve korku yokolmaya başlar
   
1:06:53 because you have done çünkü onunla hiçbirşey
nothing about it, yapmamışsındır,
   
1:06:55 you have just observed, sadece gözlemişsindir,
you have given your attention to it. dikkatini vermişsindir.
   
1:06:59 That very attention is like O tam dikkat korkuya
bringing light on fear. ışık tutmaktır.
   
1:07:06 Attention means giving all Dikkat demek tüm enerjini
your energy in that observation. o gözleme vermektir.
   
1:07:11 Is this clear somewhat? Bu biraz açıkmı?
   
1:07:20 Sir, unfortunately Bayım maalesef sadece iki
we have only two talks, konuşmamız var,
   
1:07:25 I wish İsterdim ki
there were more talks. daha çok olsun,
   
1:07:29 If you begin to ask questions Eğer soru sormaya başlarsanız
we will become something different. başka bir şeye dönüşeceğiz.
   
1:07:34 But I hope you don’t mind Ama umarım eğer devam
if I go on. edersem alınmzsınız.
   
1:07:39 May I? Devam edebilir miyim?
   
1:07:50 So, observation without analysis Öyleyse, gözlem analiz
implies olmadan
   
1:07:56 giving your total attention tüm enerjinizi
to a problem. bir soruna vermenizi gerektir.
   
1:08:04 The problem which is relationship, Problem ki ilişkidir,
the problem which is fear, korkudur,
   
1:08:12 and also we have to go into ve zevk problemine de gitmemiz
the problem of pleasure. gerekir.
   
1:08:21 May I ask Saat kaç
what time it is? sorabilirmiyim?
   
1:08:28 Beg your pardon? Affedersiniz?
   
1:08:33 Quarter past twelve. Onikiyi çeyrek geçiyor.
   
1:08:36 We have talked Bir saaattir
for an hour. konuşuyoruz.
   
1:08:40 Do you want to continue Bir yarım saat daha
another half an hour? devam etmek istermisiniz?
   
1:08:45 Can you bear it? Kaldırabilirmisiniz?
   
1:08:49 It’s up to you, Bana değil
not to me, sirs. size bağlı bayım.
   
1:08:57 Also – sir, would you mind Ayrıca siz bayım
not taking photographs. resim çekmeyi bırakırmısınız?
   
1:09:08 Please, Lütfen,
this is very serious all this. bu bütün bunlar çok ciddi şeyler.
   
1:09:14 This is not something you play with Bu bir gün oynayıp
for a day and drop it. sonra bırakacağınız birşey değil.
   
1:09:21 It concerns our lives, Yaşamlarımızla alakalı,
our whole existence. tüm var oluşumuzla.
   
1:09:29 And if you are at all serious we Eğer sizler ciddiseniz dikkatimizi
must give our attention to all this. bütün bunlara vermeliyiz.
   
1:09:42 Why is it that man Neden insan
has pursued pleasure? zevkin peşindedir?
   
1:09:51 Please ask yourself why. Lütfen kendinize neden diye sorunnuz.
   
1:09:57 Is pleasure opposite to pain? Zevk acının zıttımıdır?
   
1:10:03 Please go into it a little bit. Lütfen buna biraz girin.
   
1:10:06 We have all had pain Hepimiz acı çektik
of different kinds, çeşitli şekillerini,
   
1:10:10 both physical and psychological. hem fiziksel hemde psikolojik.
   
1:10:15 Psychologically most of us from Psikolojikman çoğumuz çocukluğumuzdan
childhood have been wounded, hurt, beri incindik, yaralandık,
   
1:10:23 that is pain. acı budur.
   
1:10:26 And the consequence of that pain Ve bu acının devamında,
has been to withdraw, acı geri çekildi,
   
1:10:33 isolate oneself, kendini izole ederek,
not to be further hurt. daha fazla incimemek için.
   
1:10:40 We are hurt from childhood, Çocukluğumuzdan, okullardan
through school, incindik,
   
1:10:44 by comparing ourselves with kendimizi daha zeki olan
somebody else who is more clever. başkalarıyla kıyaslayarak.
   
1:10:50 We have hurt ourselves Kendimizi incittik
and others have hurt us ve diğerleride bizi incitti
   
1:10:56 through various forms çeşitli azarlamalr,
of scoldings, hurting, yaralamalar ile,
   
1:11:04 saying something brutal, zalimce söylemler,
terrorising us. teröristçe eylemlerle.
   
1:11:11 And there is this deep hurt Ve bütün bunların sonucunda
with all its consequences, derin bir yaralanma vardır,
   
1:11:16 which is isolation, resistance, ki izolasyon, direnme,
more and more withdrawing. çok daha geri çekilme.
   
1:11:24 And the opposite of that Ve sanırızki bunnun zıttı
we think is pleasure. zevktir.
   
1:11:29 Pain and the opposite of it Acı ve onun zıtttı
is pleasure. zevk.
   
1:11:35 Is that so? Öylemi acaba?
   
1:11:37 So we have to examine closely Öyleyse yakından sorgulamalıyız ki
if you have the energy, eğer enerjiniz varsa,
   
1:11:41 if you have the time, zamanınız,
if you want to, eğer istiyorsanız,
   
1:11:46 is goodness opposite of iyilik iyi
that which is not good? olmyanın zıttı mıdır?
   
1:11:56 If goodness Eğer iyilik
is the opposite, zıttı ise
   
1:12:01 then that goodness contains o zaman erdem
its own opposite - right? kendi zıttını içerir- doğrumu?
   
1:12:09 Therefore it is not good. Böylece iyi değildir.
   
1:12:13 Goodness is something totally İyilik tamamen iyi olmayandan
separate from that which it is not. ayrı birşeydir.
   
1:12:23 So, is pleasure – please just listen Öyleyse, zevk- lütfen darılmazsanız
to this if you don’t mind, bunu sadece dinleyin,
   
1:12:30 one is asking this biri bunu saygıyla
most respectfully – soruyor-
   
1:12:33 is pleasure something zevk acının
opposite of pain? zıttımıdır?
   
1:12:44 Or it is a contrast and we are Yoksa o bir tezat mıdır
always pursuing the contrast, bizler daima tezatları kovalarız,
   
1:12:52 the opposite. zıttı.
   
1:12:56 So one is asking, Yani biri soruyor,
is pleasure separate entirely, zevk tamamen ayrımıdır,
   
1:13:02 like goodness – which is not iyilik gibi - tatmin etmeyen?
pleasurable? You understand? Anladınız mı?
   
1:13:11 Or is pleasure Yoksa zevk acı
tainted by pain? ile lekenmişmidir?
   
1:13:21 So when you look closely at pleasure Zevke yakından baktığınız da
it is always remembrance, isn’t it? daima hatırlamadır, öyle değil mi?
   
1:13:36 One never says Kişi asla
when one is happy, mutluyken demez ki,
   
1:13:39 ‘How happy I am’, "Ne kadar mutluyum",
it is always after, daima sonradır,
   
1:13:45 the remembrance of that thing size zevk veren o
which gave you pleasure, şeyin hatırlanması,
   
1:13:49 and the remembrance ve o zevkin
of that pleasure. hatırlanmasıdır.
   
1:13:51 Like a sunset, when you look Günbatımı gibi, akşamın
at the glory of the evening, ihtişamına baktığınızda,
   
1:13:57 full of that extraordinary light, o eşşiz ışığın tamamına,
   
1:14:01 there is great pleasure, büyük bir zevk,
great delight. keyif vardır.
   
1:14:05 Then that is remembered, Sonra o hatırlamadan,
then pleasure is born. zevk doğar.
   
1:14:14 So, pleasure is part of thought too. Öyleyse, zevk te düşüncenin parçasıdır,
It is so obvious. Çok açıkça böyledir.
   
1:14:24 So the next problem is Öyleyse sonraki problem
   
1:14:27 – it is very complex, - çok karmaşıktır,
like all human problems – bütün insan problemleri gibi-
   
1:14:30 is it possible üzüntüyü sona erdirmek
to end all sorrow? mümkün müdür?
   
1:14:40 Because where there is sorrow Çünkü üzüntü varken
there is no love. sevgi yoktur.
   
1:14:51 Where there is sorrow obviously Üzüntü varken açıkça
there cannot be intelligence. zeka olamaz.
   
1:14:56 We will go into that word, O kelimeye doğru gideceğiz,
which is a very complex word, ki çok karmaşık bir kelimedir,
   
1:14:59 intelligence. zeka.
   
1:15:10 You know, Bilirsiniz,
the understanding of relationship, ilişkiyi anlamak,
   
1:15:18 fear, pleasure and sorrow, korkuyu, zevk ve üzüntüyü,
is to bring order in our house. evimize düzen getirmektir.
   
1:15:29 Without order Düzen olmadan
you cannot possibly meditate. meditasyon yapmanız olası değilidir.
   
1:15:39 You understand that word? Bu sözcüğü anlıyormusunuz?
   
1:15:41 Unfortunately that word Maaelesef bu sözcük Batı'ya
has been brought to the West Doğu'lular
   
1:15:44 by the Eastern people. tarafından getirilmiştir.
   
1:15:50 Now, the speaker puts meditation Şimdi konuşmacı meditasyonu
at the end of the talks konuşmaların sonuna koyuyor
   
1:15:54 because there is no possibility çünkü gerçek meditasyonun
of right meditation yapmanın
   
1:16:01 if you have not put your house, evinizde düzen yoksa
psychological house, in order. psikolojik evinizde, imkanı yoktur.
   
1:16:11 If the house is in disorder, Eğer ev düzensiz ise,
psychological house, what you are, psikolojik ev ki siz osunuz,
   
1:16:17 if that house is not in order eğer orası düzensizse
what is the point of meditating? meditasyon yapmanın anlamı nedir ki?
   
1:16:22 It is just an escape. Sadece bir kaçıştır.
It leads to all kinds of illusions. Her türlü ilizyona yol açar.
   
1:16:30 And you may sit cross legged Ve ömür boyu bağdaş kurup oturur yada
   
1:16:32 or stand on your head başınızın üstünde
for the rest of your life dikilip durusunuz.
   
1:16:37 but that is not meditation. ama bu meditasyon değildir.
   
1:16:41 Meditation must begin with bringing Meditasyon evinize tam bir
about complete order in your house: düzen getirmekle başlar:
   
1:16:51 that is, order in your relationship, ki o düzen, ilişkide,
order in one’s desires, arzuda
   
1:17:05 pleasure and so on. zevkte be benzerlerinde düzendir.
   
1:17:11 And also, one of our causes of Ve deevimizdeki düzensizliğin
disorder in our life is sorrow. bir nedenide üzüntüdür.
   
1:17:27 This is a common factor, Ortak sebep budur,
common reality in all human beings. her insanoğlunda ki ortak gerçeklik.
   
1:17:38 Everyone goes through Herkes bu üzüntü
this tragedy of sorrow, trajedisinden geçer,
   
1:17:45 here or in the Asiatic world burada yada Asya dünyasında yada
or in the Western world. Batı dünyasında.
   
1:17:50 Again this is a common thing Tekrar bu hepimizin
we all share. paylaştığı ortak şeydir.
   
1:17:57 There is not only so-called Sadece -çok söylendiği
personal sorrow gibi kişisel üzüntü yoktur
   
1:18:04 but there is ama insanlığın üzüntüsü vardır,
the sorrow of mankind,  
   
1:18:09 sorrow which wars üzüntüki savaşları
have brought about, getirmiştir,
   
1:18:19 five thousand years bebin yıllık tarihi kayıtlarda,
of historical record,  
   
1:18:23 every year there has been a war, her sene savaş,
killing each other, birbirini öldürme,
   
1:18:33 violence, terror, brutality, maiming şiddet, teror, zalimlik, insanları sakatlamak,
people, people have no hands, eyes, ellerini kesmek, gözlerini çıkarmak,
   
1:18:42 all the horrors bütün dehşet ve
and the brutality of war, savaşın barbarlığı,
   
1:18:46 which has brought insanlığa hesaplanamaz bir
incalculable misery to mankind. ıstırap getirmiştir.
   
1:18:56 It is not only one’s own sorrow Bu birinin değil
but the sorrow of mankind, insanlığın üzüntüsüdür,
   
1:19:05 the sorrow when you see a man bir çift elbiseden başka hiçbirşeyi
who has nothing whatsoever, olmayan
   
1:19:09 just a piece of cloth bir adam gördüğünüzde
   
1:19:12 and for the rest of one’s life geri kalan birinin hayatıda
he is going to be that way. öyle olacaktır.
   
1:19:18 Not in these Western countries Bu Batılı ülkelerde değil ama
but in the Asiatic world it is like that. Asya dünyasında öyledir.
   
1:19:25 And when you see that person Ve o kişiyi gördüğünüzde
there is sorrow. üzüntü vardır.
   
1:19:30 There is also sorrow Üzüntü insanlar ilüzyona
when people are caught in illusion; kapıldıkların da vardır;
   
1:19:36 like going from one guru to another, mesela bir gurudan diğerine gierken gibi,
which is escaping from yourself. ki bu da kendinden kaçmadır.
   
1:19:48 That is a sorrow, İşte üzüntü budur,
to observe this. bunu gözleyin.
   
1:19:51 The clever people going Doğu'ya giden zeki insanlar.
off to the East.  
   
1:19:54 Writing books about it, Bir guruyu öven
praising some guru, kitaplar yazmışlardır,
   
1:19:58 and we all fall for ve hepimiz o saçmalığa
that nonsense. kapılmışızdır.
   
1:20:02 That is also sorrow. O da üzüntüdür.
   
1:20:07 Sorrow that comes when you see Üzüntü politikacıların
   
1:20:10 what the politicians dünyaya ne yaptığını
are doing in the world. görünce de gelir.
   
1:20:14 Thinking in terms of tribalism, Kabilecilik gözüyle düşündüğümüzde
that is also sorrow. de üzüntü gelir.
   
1:20:23 So there is personal sorrow and Yani kişisel üzüntü olduğu gibi
the vast cloud of sorrow of mankind. insanlığın geniş bulut üzüntüsüde vardır.
   
1:20:41 Sorrow is not something Üzüntü romantik, duygusal
romantic, sentimental, birşey değildir,
   
1:20:48 illogical, mantıksız,
it is there. oradadır.
   
1:20:53 My son dies and Oğlum ölür ve birinin
it has shattered one’s life. hayatını paramparça eder.
   
1:21:03 And we have lived with this sorrow Ve bu üzüntü ile
from time measureless. ölçülemez kadar zamanda yaşarız.
   
1:21:11 And apparently one has not resolved Ve açıkça insan bu problemi
this problem. çözememiştir.
   
1:21:20 When one suffers İnsan acı çektiğinde,
one seeks consolation, teselli aradığında,
   
1:21:27 which is an escape ki buda üzüntü
from the fact of sorrow. gerçeğinden kaçamaktır.
   
1:21:35 When there is that grief, O kadar keder varken
you try every form of amusement, eğlencenin her şeklini denersiniz,
   
1:21:46 escape, kaçış,
but it is always there. ama o daima oradadır.
   
1:21:58 And apparently humanity Ve açıkça insanlık
has not resolved it. bunu çözememiştir.
   
1:22:07 And we are asking Ve soruyu sorarsak
the question  
   
1:22:10 whether it is possible ondan tatmen kurtulmak
to be free of it completely? imkanlımıdır?
   
1:22:20 Not avoiding it, Kaçınmak değil,
not seeking consolation, teselli aramak değil,
   
1:22:26 not escaping into some hayali aynı teoriye kaçmak değil
fanciful theory, but to live with it. ama onla yaşamak.
   
1:22:40 Just let’s understand what we mean Şimdi "onla yaşamak" la ne
by that word to ‘live with it’: dendiğini anlayalım.
   
1:22:45 not to let it become a habit çoğu insanın yaptığı gibi onu
like most people do; bir alışkanlığa dönüştürmeden;
   
1:22:54 they live with nationalities, bazıları milliyetçilikle yaşarlar,
which is most destructive, ki en yıkıcılarındandır,
   
1:23:01 they live with their own kendi dinsel kararlarıyla
separate religious conclusions, yaşarlar,
   
1:23:08 they live with their own hayalci fikirleriyle
fanciful ideas and ideals, ve ideallerle yaşarlar,
   
1:23:16 and that again brings ve o tekrar kendi
their own conflict. çatışmalarını getirir.
   
1:23:22 So to live with something, Yani birşeyle yaşamak,
to live with sorrow, üzüntüyle yaşamak,
   
1:23:27 not accept it, onu kabul etmeden,
not become habituated to it, alışkanlığa dönüştürmeden,
   
1:23:35 that is, to look at it, yani, ona bakmak,
to observe it without any escape, kaçmadan onu gözlemek,
   
1:23:42 without any question of ötesine geçmeyi
trying to go beyond it, sorgulamadan
   
1:23:45 just to hold it sadece elinde tutup
in your hand and look. bakmak.
   
1:23:56 Which is, sorrow is also part of ki Üzüntü bu müthiş yalnızlık
this tremendous sense of loneliness, duygusunun da parçasıdır
   
1:24:11 you may have many friends, çok arkadaşınız olabilir,
you may be married, evli olabilirsiniz,
   
1:24:13 you may have her türlü
all kinds of things, şeyiniz olabilir,
   
1:24:15 but inwardly there is this feeling ama içsel olarak bu
of complete loneliness. büyük yalnızlık duygusu vardır.
   
1:24:25 And that is part of sorrow. Ve üzüntünün parçasıdır.
   
1:24:33 To observe that loneliness O yalnızlığı bir yönlendirme
without any direction, olmadan gözlemek
   
1:24:40 without trying to go beyond it, ötesine geçmeye çalışmadan,
   
1:24:42 without trying to find yerine birşey koymaya
a substitute for it, bulmaya çalışmadan,
   
1:24:47 to live with it, not worship it, onunla yaşamak, ona tapınmadan,
not become psychotic about it. onunla psikozlu olmadan.
   
1:25:02 Which means to give Ki bunun anlamı
all your attention to that pain, o acıya bütün enerjinizi vermektir,
   
1:25:08 to that grief, to that sorrow. o kedere, o üzüntüye.
   
1:25:14 So when my son dies, or somebody Yani oğlum öldüğünde, yada sevdiğimi
whom I think I love, dies, sandığım biri öldüğünde,
   
1:25:25 there is great grief, and without büyük bir keder vardır,
running away from it, just to... ondan kaçmadan, sadece ona...
   
1:25:33 It is a great thing to understand Acı çekmeyi anlamak büyük
suffering because then bir şeydir çünkü o zaman
   
1:25:44 where there is freedom from sorrow, üzüntüden kurtulunca,
there is compassion. merhamet ortaya çıkar.
   
1:25:52 And one is not compassionate as long Ve insan
as you are anchored to any belief, kendi özel dinsel sembollerine
   
1:26:01 to your particular form düşüncesine demir
of religious symbol. atmışken merhametsizdir.
   
1:26:08 Compassion is Merhamet üzüntüden
freedom from sorrow. özgür olmaktır.
   
1:26:15 And where there is compassion Ve nerede merhamet varsa
there is love, orada sevgi vardır,
   
1:26:18 and with that compassion ve o merhamet
goes intelligence – zekaya gider-
   
1:26:24 not the intelligence of thought düşüncenin kurnaz zekasına
with its cunning, değil-
   
1:26:31 with its adjustments, ayarlamalrıyla,
   
1:26:35 with its capacity to put up herşeyi inşa
with anything. edecek kapasitesiyle.
   
1:26:39 Compassion means Merhamet demek
the ending of sorrow üzüntünün bitmesidir
   
1:26:44 and only then ve sadece o zaman
is there intelligence. zeka vardır.
   
1:26:51 We will continue tomorrow if you Yarın devam edeceğiz, eğer
don’t mind, talking about death, ölüm hakkında konuşmaya alınmazsanız,
   
1:27:01 what happens, if anything Ne olur, eğer ölümden sonra
happens after death, birşey olursa,
   
1:27:06 and what is ve ölümün anlamı
the significance of death, nedir,
   
1:27:10 and what is meditation. ve meditason nedir.
   
1:27:16 That is if you can Yani yarına
bear it until tomorrow. kadar dayanabilirseniz.
   
1:27:27 May I most respectfully Saygıyla rica edebilirmiyim
request that you don’t clap. alkışlamamanız için.
   
1:27:32 By clapping Alkışlayarak beni
you are not encouraging me. yüreklendirmiyorsunuz.
   
1:27:37 You are clapping because alkışlıyorsunuz çünkü kendiniz
you understand it for yourself. için anladınız.
   
1:27:52 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981 Altyazıların telif hakları
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD e aittir.