Krishnamurti Subtitles

Özgürlük ilk ve son adımdır

Brockwood Park - 5 September 1976

Public Talk 40:22 We have been talking, during Bu dört tartışma, diyalog boyunca
these four discussions, dialogues  
   
0:32 about many things, pek çok şey hakkında konuştuk,
   
0:34 things which are concerned bizim günlük, insani yaşamlarımıza dair,
with our daily, human living  
   
0:48 – the problems of fear, pleasure - korku, haz sorunları
   
0:55 and the great burden ve müthiş bir yük olan insanların acısı
of sorrow of human beings. sorununu.
   
1:03 And yesterday we talked about, Ve dün de zaman, zamanın doğası,
went into together, sevgi ve ölümün doğası hakkında konuştuk,
   
1:12 time, the nature of time, beraberce bu konulara girdik.
the nature of love and death.  
   
1:25 I think this morning, Bence bu sabah birlikte şunu konuşmalıyız,
we ought to talk over, together,  
   
1:32 something that is asli önemi olan,
of fundamental importance,  
   
1:43 which every human being bütün insanları kapsaması
should be involved in, gereken bir konuyu,
   
1:49 because it concerns our life, zira hayatımızı, günlük eylemlerimizi
our daily activity, ilgilendiren bir şeydir bu,
   
1:59 how we waste our days and years günlerimizi ve yıllarımızı
  nasıl harcadığımız
   
2:05 and what is it all about, ve her şeyin ne anlama geldiği
and what is it all for? her şeyin ne için olduğu?
   
2:15 We’re born and we die Doğuyor ve ölüyoruz
   
2:21 and during those years of pain, ve o acı, neşe, haz ve acı yıllarında,
joy and pleasure and sorrow,  
   
2:30 the everlasting struggle and effort, sonu gelmez mücadele ve çaba,
   
2:33 what is it all about, bütün bunlar ne anlama gelir
what is it all for? bütün bunlar ne içindir?
   
2:40 I think this is a very important Bence bu kişinin kendisine sorması
question, one should ask oneself. gereken çok önemli bir sorudur.
   
2:48 It’s very easy to reply, Bu soruya cevap vermek çok kolaydır,
   
2:54 a rational explanation akılcı veya nevrotik bir açıklama,
or a neurotic one,  
   
3:01 or a very intellectual, emotional, veya son derece entellektüel, duygusal,
romantic explanation. romantik bir açıklama.
   
3:07 But if you put aside all those, Fakat bunları bir kenara koyarsanız,
naturally doğal olarak
   
3:12 and, obviously, ve besbelli, daha ziyade yüzeysel olan
being rather superficial açıklamaları,
   
3:16 – however intellectual it may be, - ne kadar entellektüel olursa olsun,
   
3:19 I think this is a very bence bu sorulması büyük önem
important question to ask, arz eden bir sorudur
   
3:25 and to find an answer for oneself, ve kişinin kendisi için bir cevap bulması
   
3:30 not dependent on some priest, bir rahibe, guruya bağımlı olmadan,
on some guru,  
   
3:36 on some philosophical concept bir felsefi kavram veya formüle
or formula bağımlı olmadan
   
3:42 which do not answer the real question. ki bunlar gerçek soruyu cevaplamazlar.
   
3:49 They offer very obvious, superficial, Bu kavram, formüller çok açıkça, yüzeysel
non-realistic theories. ve gerçek dışı teoriler öne sürerler.
   
4:02 And so, it seems to me, it’s very Ve bana öyle geliyor ki bu soruya
important to go into this question. girebilmek çok önemlidir.
   
4:13 What does it all mean – our existence? Her şey ne anlama geliyor - varoluşumuz?
   
4:21 Has it any meaning at all, Yaşıyor olduğumuz haliyle herhangi
as we live it bir anlamı var mıdır
   
4:28 – going to the office or the factory - ofise veya fabrikaya gitmek
   
4:30 for the next forty years önümüzdeki kırık veya elli yıl boyunca,
or fifty years,  
   
4:37 trying to climb the ladder of success, başarı merdivenini tırmanmak,
accumulate money, para biriktirmek,
   
4:44 pleasure, experience, knowledge haz, deneyim, bilgi
   
4:50 – and so, at the end die? ve böylelikle, sonunda ölmenin?
   
4:57 And some of the scientists say, Ve bazı bilim insanları 'Bilgi yoluyla
‘Through knowledge, we ascend’ yükseliyoruz' diyorlar
   
5:06 – the ascent of man, - insanın bilgi yoluyla yükselişi.
through knowledge.  
   
5:10 Is that so? Öyle mi olmakta?
   
5:14 We have an infinite amount Pek çok şey hakkında sonsuz düzeyde
of knowledge, about many things bilgimiz var
   
5:23 – biologically, archaeologically, - biyolojik olarak, arkeolojik olarak,
historically, and so on and so on – tarihsel olarak vesaire vesaire -
   
5:30 but, apparently, knowledge has fakat görünüşe göre bilgi insanı kökten,
not changed man radically, deeply. derinlemesine değiştirmedi.
   
5:40 We are, more or less, what we have Aşağı yukarı bir milyon yıldır neysek oyuz
been for a million years and more  
   
5:47 – struggle, conflict, pain, pleasure, - mücadele, çatışma, acı, haz,
   
5:53 and the everlasting ve sonu bitmek bilmeyen
battle of existence. varoluş kavgası.
   
6:01 Seeing all that in every country Bunu her ülkede ve her iklimde görmek,
and in every climate,  
   
6:08 what is it all about? bütün bunlar ne anlama gelir?
   
6:18 To find that out, Bütün bunların ne anlama geldiğini
not asserting anything, keşfetmek, bir şey iddia etmek değil,
   
6:26 not believing in anything, bir şeye inanmak değil,
not having any ideals, ideallere sahip olmak değil,
   
6:32 but merely observing, very deeply, ve fakat sadece, çok derinlemesine
  gözlemlemek,
   
6:37 it becomes necessary to find out, bunu keşfetmek zorunlu hale geliyor,
   
6:40 otherwise, we lead aksi takdirde çok mekanik bir hayat
a very mechanistic life. sürdürürüz.
   
6:46 Our brains have become used Beyinlerimiz mekanik yaşama şekline
to a mechanical way of life. alışmış durumda.
   
6:55 Part of this brain must be Beynin bir kısmı mekaniktir ve
mechanical and necessarily so, öyle olmalıdır da,
   
7:03 in the acquisition of knowledge bilgi edinirken ve o bilgiyi maharetle
and the expression of that knowledge, ifade ederken,
   
7:07 skilfully, in every way of life, hayatın her yönünde, her eylemde,
in every action,  
   
7:12 outwardly, technologically. dışsal, teknolojik olarak.
   
7:19 But this knowledge Fakat kişinin edindiği bu bilgi
that one has acquired  
   
7:27 – and we can pile up knowledge - ve bilgiyi her zaman daha ve daha fazla
more and more and more, biriktirebiliriz,
   
7:33 but that does not answer fakat bu temel soruya cevap vermez:
the fundamental question:  
   
7:43 what is the meaning, hayatımızın anlamı, derinliği nedir?
the depth of our life?  
   
7:55 One sees, one observes Kişi insanlığın birlik için yaşamak
that there must be unity of mankind, zorunda olduğunu görür, gözlemler,
   
8:05 because that’s the only way çünkü fiziksel olarak, biyolojik
we’ll survive physically, biologically olarak hayatta kalmamızın tek yolu budur
   
8:11 not divisions – bölünmelerin olmaması -
the Europeans, the Americans, Avrupalılar, Amerikalılar,
   
8:15 the Russians, the Hindus and so on, Ruslar, Hintliler vesaire,
   
8:18 not divisions, bölünmelerin olmadığı
the complete, total unity of mankind. insanlığın tam ve bütüncül birliği.
   
8:24 And politics and politicians are not Ve politika ve politikacılar bu sorunu
going to solve that problem, ever. asla çözmeyecekler.
   
8:30 On the contrary, they will maintain Aksine bölünmeyi sürdürecekler,
the division, it’s very profitable. bu çok kârlıdır.
   
8:38 So, as that is an important and Demek ki bu varoluşun önemli ve
an essential necessity of existence özsel bir zorunluluğudur
   
8:47 that there must be bütün insanlığın birlik içinde yaşaması,
unity of all mankind,  
   
8:52 and that cannot be ve bu yasama yoluyla getirilemez,
brought about through legislation,  
   
8:57 through bureaucratic dogmas bürokratik dogmalar ve kurallar ve
or rules and all the rest of it. bütün o tür şeyler yoluyla.
   
9:06 So, when you observe all this Ve bir insan olarak bunu
as a human being, living in chaos gözlemlediğinizde, kaos içinde yaşamak
   
9:14 in a world that has, almost, gone mad neredeyse delirmiş bir dünyada
   
9:19 – the armaments, - silahlanma,
the selling of them for profit, silahların kâr amaçlı satılması,
   
9:28 killing people, insanların düşünceler ve ülkeler
in the name of ideas and countries, adına öldürülmesi,
   
9:34 for God, and all the rest of it. Tanrı adına ve bütün bu gibi şeyler.
   
9:39 Observing, seeing all this, Bütün bunları dünyanın her yanında
all over the world, görürken, gözlemlerken,
   
9:45 what is a human being to do bir insan ne yapmalıdır ve
and what for? ne için yapmalıdır?
   
9:58 So, I think it becomes Öyleyse bence, kişinin bulması, kendisi
very important to find out, için keşfetmesi çok önemli bir hale gelir,
   
10:07 to discover for oneself, eğer kişi birazcık da olsa ciddiyse
if one is at all serious  
   
10:14 – and one must be serious in life, - ve kişi hayatta ciddi olmalıdır,
   
10:18 otherwise, one does not aksi takdirde hiçbir şekilde
really live at all, gerçekten de yaşıyor olmaz,
   
10:24 it’s only the very, very serious man sadece çok ama çok ciddi insanlar
   
10:27 – which doesn’t mean he has - ki bu kahkaha atmadıkları,
no laughter, no smile – gülümsemedikleri anlamına gelmez -
   
10:32 but that seriousness fakat bütün hayat konusuna
which demands a total commitment  
   
10:41 to the whole issue of life. mutlak bir adanmışlığı talep eden
  o ciddiyetten bahsediyoruz.
   
10:49 And religions have tried Ve bütün dinler hayata bir anlam
to offer the meaning to life vermeye uğraştılar
   
11:01 – that is, organised, propagandistic, - yani organize, propagandacı,
ritualistic religion. ritüellerle dolu dinler.
   
11:10 But, in spite of 2,000 years Fakat Asya'da olduğu gibi,
or 10,000 years, as in Asia, 2000 yılın veya 10.000 yılın ardından,
   
11:18 man has merely asserted insanlık sadece belirli birtakım
certain principles, prensipleri savundu
   
11:25 certain ideals, certain conclusions, belirli idealleri, belirli sonuçları,
   
11:30 but they’re all verbal, fakat bunların hepsi sözel, yüzeysel
superficial, non-realistic. ve gerçek dışıdır.
   
11:41 So, we are faced, then, O halde, bütün bunlara baktığımızda
when we look at all this, şöyle bir durumla karşı karşıyayızdır,
   
11:47 and realising that our brain beynimizin neredeyse tamamen
is almost mechanical, mekanik olduğunu fark ediyoruz,
   
11:53 caught in a groove, caught in a habit, bir rutine, bir alışkanlığa, geleneğe
caught in tradition, saplanmış
   
11:59 in the conditioning eğitimin verdikleriyle koşullandırılmış,
which education has given,  
   
12:05 cultivating only knowledge, sadece bilgi, enformasyon geliştiren
information  
   
12:12 and so making the brain ve böylece beyni gitgide daha çok
more and more mechanistic, mekanikleştiren,
   
12:20 one inevitably demands or asks ve kişi kaçınılmaz bir şekilde talep
– if one is, again, serious – eder veya sorar - dediğimiz gibi ,
   
12:29 what does life mean? eğer kişi ciddiyse - hayatın anlamı nedir?
What is it all about? Bütün bunlar ne hakkındadır?
   
12:43 If we are to enquire into this, Eğer bunu alabildiğine derinlemesine
very deeply, soruşturacaksak,
   
12:48 there must be great doubt. muazzam bir şüphe varlık göstermelidir.
   
12:53 Doubt, scepticism is essential, Kuşku, şüphecilik elzemdir,
   
12:59 because that brings zira şüphe, insanın oluşturduğu her şeyi
a certain quality of freedom of mind, olumsuzlama yoluyla
   
13:05 through negation of everything zihne nitelikli bir
that man has put together. özgürlüğü getirir.
   
13:12 His religions, his rituals, İnsanın dinleri, ayinleri, dogmaları,
his dogmas, his beliefs, his faith inançları, imanı,
   
13:17 are all the movement of thought, hepsi düşüncenin hareketidir,
   
13:22 and thought is a material process, ve daha öncesinde de bahsettiğimiz
as we’ve been talking about, gibi düşünce maddi bir süreçtir
   
13:28 which even the scientists accept. ki bilim adamları dahi bunu kabul
  etmektedir.
   
13:34 And thought has not Ve düşünce sorunları çözmemiştir,
solved the problems,  
   
13:41 thought has not been able düşünce kendisine doğru
to delve deeply into itself. derinlemesine bir araştırma yapamamıştır.
   
13:50 Thought has merely, Düşünce, sadece, kendisi de
being itself a fragment, bir parça olarak,
   
13:57 broken up all existence bütün varoluşu parçalara bölmüştür.
into fragmentations.  
   
14:06 So, there is the quality Buna göre beynin bu mekanik olan niteliği
of this brain, which is mechanistic vardır
   
14:11 – and necessarily so, - ve belirli alanlarda
in certain areas, öyle de olmak zorundadır
   
14:16 and psychologically, inwardly, ve psikolojik olarak, içsel olarak,
   
14:21 in the very psychological structure of insan zihninin tam da psikolojik
the human mind, there is no freedom. yapısında, özgürlük yoktur.
   
14:32 It is conditioned, Bu yapı koşullandırılmıştır,
it is bound by belief, inanç tarafından sınırlandırılmıştır,
   
14:38 by so-called ideals, by faith. idealler, inanış denen şeyler tarafından.
   
14:45 So, when one doubts all that, Kişi bütün bunlardan şüphe duyduğunda,
sets all that aside, bütün bunları bir kenara bıraktığında,
   
14:53 actually – not theoretically – fiilen - teorik olarak değil -
factually, accurately, meticulously, olgusal olarak, kesinkes, titizlikle,
   
15:00 puts aside all that, bütün bunları bir kenara attığınızda,
then what have you left? o zaman elinizde ne kalır?
   
15:16 Many people have gone that far Pek çok insan bu kadar uzağa gidebilmiştir
– total negation – - mutlak olumsuzlama -
   
15:26 and that gives you ve bu size nitelikli bir özgürlüğü verir.
a certain quality of freedom  
   
15:35 – total negation of everything - düşüncenin oluşturduğu her şeyin
that thought has constructed, mutlak olumsuzlaması,
   
15:45 projected, divided – düşüncenin yansıttığı, ayırdığı -
religiously, economically, socially, dinsel, ekonomik ve sosyal olarak,
   
15:55 and when you negate all that, ve bütün bunları olumsuzladığınızda,
because they have not answered, zira düşünce ve ürettikleri, hiçbir şeye
   
16:03 they have not solved any cevap olamamıştır, bizim derin, insani
of our human, deep problems, sorunlarımızın hiçbirini çözememişlerdir
   
16:09 like sorrow, fear and death. acı, korku ve ölüm gibi.
   
16:19 So, is a mind capable Demek ki bir zihin - sizin zihniniz -
– your mind – capable, eğer biraz olsun ciddiyseniz,
   
16:26 if you’re at all serious, tüm bunları bir kenara bırakıp
to put aside all that, and begin? başlayabilir mi?
   
16:37 One is afraid to do that Kişi bunu yapmaya korkar
   
16:42 because one says to oneself, çünkü kişi kendine şöyle der, 'Eğer
‘If I deny everything that thought...’ düşüncenin getirdiği her şeyi reddersem..'
   
16:52 which is a mechanical ki bu mekaniktir, zamanın seyridir,
process of time, measure, ölçmektir,
   
16:57 which is the response of memory bunlar da hafızanın tepkisi
and, therefore, a material process, yani maddi bir süreçtir
   
17:02 and that material process ve o maddi süreç gitgide daha
brings more and more suffering, çok acı getirir,
   
17:08 more agony, more anxiety, daha çok ızdırap, endişe,
fear to mankind, insanoğluna daha çok korku verir,
   
17:19 when you see that, bunu gördüğünüzde,
   
17:22 and when you realise the nature ve düşüncenin doğasının farkına varıp
of thought and go beyond, negate it, onu aştığınızda, onu olumsuzladığınızda,
   
17:32 then what is there? orada ne vardır?
   
17:36 And to find out what is there, Ve orada ne olduğunu bulmamız için
we must begin with freedom, özgürlükle başlamak zorundayız,
   
17:41 because freedom is çünkü özgürlük ilk ve son adımdır,
the first and last step,  
   
17:45 both democratically, inwardly – hem demokratik olarak, içsel olarak -
otherwise, man is merely a machine, aksi takdirde, özgürlük yoksa
   
17:54 if there is no freedom insan sadece bir makinadır
– not to choose. - seçimlere dayanmayan.
   
17:59 We have said, we think, rather, Daha ziyade, düşünce yoluyla
that through choice, we are free özgür olduğumuzu düşünüyoruz dedik,
   
18:06 – because we can choose, we are free. - seçebildiğimiz için özgür olduğumuzu
  düşünüyoruz.
   
18:13 But choice exists, only, Fakat seçimler ancak zihin karmaşa
when the mind is confused. içinde olduğunda var olur.
   
18:21 There’s no choice Zihin alabildiğine berrak olduğunda,
when the mind is very clear. seçim yoktur.
   
18:31 When you see things very clearly, Şeyleri çok açıkça, hiçbir çarpıtma
without any distortion, olmadan gördüğünüzde,
   
18:40 without any illusion, hiçbir yanılsama olmadan,
   
18:42 then there is no choice. seçim yoktur.
   
18:48 A mind that is choiceless Seçimler yapmayan bir zihin özgür bir
is a free mind, zihindir
   
18:55 and a mind that chooses ve seçimler yapan bir zihin
   
18:59 and, therefore, establishes ve böylelikle bir dizi çatışma ve çelişki
a series of conflicts, contradictions, oluşturan bir zihin,
   
19:06 such a mind is never free bu tür bir zihin asla özgür değildir,
because it is, in itself, confused, zira kendi içinde kargaşa vardır,
   
19:11 divided, broken up. bölünmüş, parçalara ayrılmıştır.
   
19:19 So, if one is willing to go so far, Dolayısıyla, eğer kişi bu kadar uzağa
  gitmeye niyetliyse,
   
19:25 then we can begin to find out tüm bu varoluşun anlamının ne olduğunu
   
19:28 what is the meaning keşfetmeye başlayabiliriz.
of all this existence.  
   
19:36 Please, as we said, Lütfen, bu konuşmalar boyunca ve
during these talks and before, daha öncesinde de dediğimiz gibi,
   
19:43 we are exploring together, beraber keşfediyoruz,
   
19:50 we are sharing keşiflerimizi beraber paylaşıyoruz,
our explorations together,  
   
19:57 because there is no authority. çünkü bir otorite yok.
   
20:01 Though the speaker sits on a platform Konuşmacı pratik sebeplerle bir
because it’s convenient, platformda oturuyor olsa da,
   
20:07 people can see, insanlar görebilsin diye,
   
20:10 the platform doesn’t bu platform ona hiçbir yetke vermiyor,
give him any authority,  
   
20:17 and he doesn’t accept any authority. ve konuşmacı da herhangi bir yetkeyi
  kabul etmiyor.
   
20:21 So, we are together O halde birlikteyiz ve ciddiyetle
and we mean together, beraberiz,
   
20:30 exploring and finding out kendimiz için keşfediyor ve buluyoruz,
for ourselves, together, ortaklaşa,
   
20:39 if there is any meaning yaşamın herhangi bir anlamı olup
to life at all, olmadığını,
   
20:47 any depth to life at all yaşamın herhangi bir derinliğinin
  olup olmadığını
   
20:50 or, merely, a passing event veya sadece, uzun tarihsel bir süreç
  boyunca uzanan,
   
20:56 in a long series geçici bir olay olup olmadığını
of historical processes. keşfediyoruz.
   
21:08 So, to explore in any field, O halde, herhangi bir alanda
there must be freedom, keşif olabilmesi için özgürlük olmalıdır,
   
21:20 freedom to examine sorgulama özgürlüğü
   
21:22 so that, in that very examination, ki böylelikle tam da o sorgulamada
there is no distortion. çarpıtma olmasın.
   
21:35 When there is distortion, there is Çarpıtmanın olduğu yerde,
a motive behind that distortion, o çarpıtmanın arkasında bir güdü vardır,
   
21:42 a motive to find an answer, bir cevap bulma güdüsü,
a motive which you would like to have sahip olmaktan hoşlanacağınız bir güdü
   
21:49 or which you think veya sorunlarınızı çözeceğini
will solve our problems, düşündüğünüz,
   
21:52 a motive which may be based geçmiş deneyimlere, bilgiye dayanabilecek
on past experience, past knowledge bir güdü,
   
21:59 – and all knowledge is the past – - ve bütün bilgi geçmiştir -
   
22:02 and if there is any motive, ve eğer herhangi bir güdü varsa
there must be distortion. çarpıtma olmak zorundadır.
   
22:07 So, can the mind, can our mind, Buna göre zihin, zihnimiz ki bu
which is our common mind bizim ortak zihnimizdir
   
22:13 because we have the same çünkü bilinçlerimizde aynı
content in our consciousness, içeriğe sahibiz,
   
22:25 all human beings, whether they live in bütün insanlar, Uzak Doğu'da,
the Far East, Middle East or Far West, Orta Doğu'da veya Uzak Batı'da nerede
   
22:31 go through this process of fear, yaşıyor olurlarsa olsunlar, bu korku,
agony, torture, anxiety, ızdırap, işkence, endişe sürecini
   
22:38 fear and endless conflict yaşarlar, korku ve bitmek bilmeyen
– inwardly and outwardly. çatışma - içsel ve dışsal olarak.
   
22:45 That’s the common Bu insanlığın ortak bilincidir.
consciousness of mankind.  
   
22:50 So, when you examine Yani, kendi bilincinizi incelediğinizde,
your own consciousness,  
   
22:54 you’re looking into insanlığın bilincine bakıyorsunuzdur,
the consciousness of man  
   
23:01 and, therefore, it’s not a personal, ve dolayısıyla da bu şahsi, bireysel bir
individualistic examination. sorgulama değildir.
   
23:07 On the contrary, you are looking Tam aksine dünyanın bilincine bakıyorsunuz
into the consciousness of the world - ki dünyanın bilinci sizsiniz -
   
23:14 – which is you – which is a fact, bu bir olgudur, çok derinlemesine
when you go into it, very deeply. girdiğinizde görebileceğiniz.
   
23:24 So, a mind that is free, Demek ki özgür bir zihin ki bu
which is a tremendous demand, muazzam bir taleptir,
   
23:37 which demands that you, as bu bir insan olarak sizden tamamıyla
a human being, are committed totally bilincin içeriğinin dönüştürülmesine
   
23:47 to the transformation adanmış olmanızı talep eder
of the content of consciousness  
   
23:54 – because the content - çünkü içerik bilinci oluşturur.
makes the consciousness.  
   
24:01 And we are concerned Ve biz insan bilincinin dönüşümüyle
with the transformation, ilgileniyoruz,
   
24:08 with the total psychological bu bilincin bütünüyle psikolojik
revolution of this consciousness, devrimiyle
   
24:18 and to explore it, ve bunu keşfetmek için büyük bir
you need great energy. enerjiye ihtiyacınız vardır.
   
24:27 And that energy comes into being when Ve bu enerji, enerjinin israfı
there is no dissipation of energy. olmadığında varlığa gelir.
   
24:38 One dissipates through Kişi 'olan'ın üstesinden gelmeye
trying to overcome ‘what is,’ çalışarak enerjiyi israf eder,
   
24:47 to deny ‘what is,’ to escape 'olan'ı reddetmek, 'olan'dan kaçmak veya
from ‘what is,’ or analyse ‘what is.’ 'olan'ı analiz etmeye çalışmak.
   
25:01 Because the analyser, as we said, Çünkü dediğimiz gibi, analiz eden,
   
25:03 during all these many talks tüm bu konuşmalar boyunca, senelerdir
over many years, dediğimiz gibi,
   
25:07 the analyser is the analysed. analiz eden analiz edilendir.
   
25:12 The analyser is not different Analiz eden analiz ettiğinden
from that which he analyses. ayrı değildir.
   
25:20 When you’re envious or angry Kıskanç veya öfkeli veya açgözlü
or greedy – whatever it is – olduğunuzda - her neyse -
   
25:27 when you analyse the process of greed, açgözlülüğün seyrini analiz ettiğinizde
the analyser is, himself, ‘greed’ analiz edenin kendisi 'açgözlülüktür'
   
25:35 – that which he analyses - analiz ettiği şey ondan ayrı değildir.
is not separate from him.  
   
25:41 And this is a fundamental reality. Ve bu temel bir gerçekliktir.
   
25:52 So, we’re asking what is the meaning Buna göre, hayatın anlamının ve
and the significance of life, öneminin ne olduğunu soruyoruz,
   
26:02 if there is any, at all. eğer böyle bir şey hiçbir suretle varsa.
   
26:11 If we say there is, you’ve already Eğer vardır derseniz, kendinizi
committed yourself to something, halihazırda bir şeye bağlı kıldınız
   
26:17 therefore, you cannot examine, demektir ve bu sebeple sorgulayamazsınız,
   
26:22 you’ve already started halihazırda çarpıtmayla başlamışsınızdır.
with distortion.  
   
26:27 Or if you say, there is nothing, Veya hiçbir şey yok, hayatın hiçbir
no meaning to life, anlamı yok derseniz,
   
26:30 that, also, o da başka bir çarpıtma şeklidir.
is another form of distortion.  
   
26:37 So, one must be O halde, kişi ikisinden de tamamen
completely free of both bağımsız olmalıdır
   
26:44 – both the positive - hem olumlu hem de olumsuz iddialardan.
and the negative assertions.  
   
26:52 So, as we said, Dolayısıyla, dediğimiz gibi,
this is part of meditation. bu meditasyonun bir parçasıdır.
   
27:01 This is the real Bu meditasyonun gerçek başlangıcıdır.
beginning of meditation.  
   
27:14 The gurus that come over Hindistan'dan bu ülkeye gelen gurular,
to this country from India,  
   
27:18 and are springing up all over ve bütün dünyaya bir sürü mantar gibi
the world, like so many mushrooms, yayılan,
   
27:26 they have brought to this word, meditasyon kelimesine pek çok anlam
a great many meanings. verdiler.
   
27:35 There is the transcendental meditation Aşkın meditasyon dediler
   
27:39 – and I wish they hadn’t - ve bu güzel kelimeyi kullanmamalarını
used that lovely word – dilerdim -
   
27:46 which is the repetition ki bu belirli kelimelerin
of certain words tekrar edilmesidir
   
27:50 and there’re really, in Sanskrit, ve Sanskritçede oldukça az miktarda
very, very few mantras, mantra vardır,
   
27:57 which we won’t go into, now. ki buna şimdi girmeyeceğiz.
   
28:02 And the repetition of those words, Ve kelimelerin tekrarı,
   
28:06 given at a certain price piyasada, belli bir fiyat ödendiğinde
on the market,  
   
28:12 give you, if you repeat her sabah yirmi dakika boyunca
every morning for twenty minutes, tekrar ederseniz,
   
28:16 in the afternoon, twenty minutes, öğleden sonra yirmi dakika,
   
28:18 and another twenty minutes ve akşamleyin bir yirmi dakika,
in the evening,  
   
28:22 they bring you a certain quality bu kelimeler size belli bir tür sessizlik
of quietness, constant repetition. getirir, sürekli tekrar.
   
28:29 You can just as well repeat 'Ave Maria' veya 'Coca Cola' diye de
‘Ave Maria’ or ‘Coca Cola’ tekrar edebilirsiniz,
   
28:35 or any other mechanical repetition. veya başka bir mekanik tekrar.
   
28:41 It’ll certainly give you Şüphesiz bu zihninize belli bir tür
a certain quality of quietness, sessizlik verecektir,
   
28:48 but this is mechanistic quietness fakat bu mekanik sessizliktir
   
28:53 because you have reduced the brain zira beyni sürekli tekrar, tekrar, tekrar
to constantly repeat, repeat, repeat etmeye indirgemişsinizdir
   
28:59 – if you have tried it, - eğer bunu iki dakika için bile
even for two minutes, denerseniz
   
29:01 how mechanical it becomes, zihnin nasıl mekanikleştiği,
it becomes quiet. nasıl sessiz hale geldiğini.
   
29:06 But that’s no more transcendental Fakat bu başka herhangi bir
than anything else. şeyden daha aşkın değildir.
   
29:15 And, thereby, Ve böylelikle maddi sürecin
we think we’ll experience something ötesinde bir şeyi
   
29:22 that’s beyond deneyimleyeceğimizi düşünürüz.
the material process of thought.  
   
29:30 So, there is this, İnsanın deneyim arayışı vardır,
that man seeks experience, insan,
   
29:43 he seeks experience other than olağan, gündelik deneyimden
the ordinary, daily experience. farklı bir deneyimi arar.
   
29:54 We are bored or tired or fed up with Yaşam hakkındaki bütün deneyimlerimizden
all the experiences we have of life, sıkılırız, yoruluruz veya usanırız
   
30:02 and we hope to capture some experience ve düşüncenin ürünü olmayan bir
which is not the product of thought. deneyim yakalamayı ümit ederiz.
   
30:15 And to experience Ve deneyim - kelimenin kendisi
– the word means ‘to go through,’ 'yaşamak' anlamına gelir,
   
30:23 to go through with anything bir şeyi yaşamak ve bitirmek,
and end it,  
   
30:26 not remember it and carry it on. o deneyimi hatıranın konusu
  yapmadan ve sürdürmeden.
   
30:30 But we don’t do that. Fakat biz bunu yapmıyoruz.
   
30:33 To recognise an experience, Bir deneyimi tanımak için, onu
you must have already known it, halihazırda biliyor olmanız gerekir,
   
30:41 otherwise, it’s not a new experience. aksi takdirde, bu yeni bir deneyim
  değildir.
   
30:45 So, a mind that demands experience Öyleyse deneyim talep eden zihin
– please, listen to this – - lütfen bunu dinleyiniz -
   
30:51 other than the mere, physical, salt, fiziksel, psikolojik, gündelik
psychological, everyday experience deneyimden başkasını
   
30:59 – that demands something - tüm bunlardan daha yüce ve aşkın
far greater and above all this, bir deneyimi talep eden zihnin,
   
31:09 what it will experience deneyimleyeceği şey kendi yansıtması
is its own projection olacaktır
   
31:14 and, therefore, it is still ve bu sebeple de hâlâ mekanik,
mechanistic, still materialistic, hâlâ maddi kalacaktır
   
31:20 which is the product of thought. ki bu düşüncenin ürünüdür.
   
31:24 So, when you do not demand Yani, herhangi bir deneyim talep
any experience, etmediğinizde,
   
31:32 when there is no distortion çarpıtma olmadığında ve dolayısıyla da
and, therefore, no illusion yanılsama olmadığında
   
31:38 and one has understood ve kişi arzunun bütün anlamını anladığında
the whole meaning of desire,  
   
31:43 which we went into many times ki bu ve diğer konuşmalar boyunca
during these and other talks, bu konuya girmiştik
   
31:47 which is sensation plus thought zira duyumsama artı düşünce, imgeleriyle
is desire, with its image. beraber arzudur.
   
31:52 And so, desire is also a distortion Ve bundan dolayı arzu da sorgulama
in the process of examination. sürecini çarpıtır.
   
32:01 I hope you are following all this. Umarım bütün bunları takip
  edebiliyorsunuzdur.
   
32:09 Then only, the mind, Ancak o zaman, zihin,
the whole structure of consciousness, bilincin bütün yapısı
   
32:21 being free, özgür olmak, zihnin kendisine
is capable of looking at itself, bakabilmesidir,
   
32:30 looking at itself çarpıtma olmadan kendisine bakabilmesi,
without any distortion,  
   
32:33 as you see, in a clear mirror, temiz bir aynada yüzünüzü görmeniz gibi.
your face.  
   
32:39 The mirror reflects exactly Ayna tamı tamına yüzünüz neyse onu
what your face is. yansıtır.
   
32:44 There is no distortion Çarpıtma yoktur
– unless the mirror is distorted. - ola ki ayna çarpık değilse.
   
32:52 So, in that way, the mind, Öyleki, bu şekilde, zihin
   
32:55 which includes the brain ki beyin ve bütün sinirsel yapıları
and all the nervous organisms, içerir,
   
32:58 the whole totality which is the mind, zihin olan bütün, toplam, şimdi özgürdür
is now free  
   
33:05 – absolutely without - kesinkes hiçbir çarpıtıcı hareket
any distorting movement. olmadan.
   
33:12 Distortion takes place Çarpıtma gayret olduğunda ortaya çıkar.
when there is effort.  
   
33:18 Right? Değil mi?
   
33:19 Effort implies ‘me’ and Gayret 'ben'i ve elde edeceğim bir şeyi
something I’m going to achieve ima eder
   
33:28 – division between me and that. - ben ve o(elde edeceğim şey) arasındaki
  bölünme.
   
33:32 That division, invariably, O bölünme, her zaman, çatışma getirir,
brings conflict,  
   
33:37 as in the nationalities and so on. milliyetlerde olduğu gibi vesaire.
   
33:42 Wherever there is division, Bölünmenin olduğu yerde çatışma
there must be conflict, and so olmak zorundadır ve dolayısıyla
   
33:47 meditation comes only when there is meditasyon ancak çatışma mutlak
the complete ending of conflict. surette son bulduğunda gelir.
   
34:00 Therefore, Yani diğer her tür meditasyonun
every other form of meditation  
   
34:04 where there is effort, gayretin olduğu, pratiğin, kontrolün
practice, control olduğu
   
34:10 has no meaning. hiçbir anlamı yoktur.
   
34:15 Right? Please don’t accept Değil mi? Lütfen konuşmacının
what the speaker is saying söylediklerini kabul etmeyiniz
   
34:20 but examine, we are examining fakat sorgulayınız, beraberce sorguluyoruz
together, sharing together, beraberce paylaşıyoruz,
   
34:25 therefore, it’s very important not bu sebeple de söylenen hiç ama
to accept a thing that’s being said, hiçbir şeyi kabul etmemeniz
   
34:30 but examine it. ve fakat sorgulamanız çok önemlidir.
   
34:33 Questioner: (Inaudible) Soru: (Duyulmuyor)
   
34:35 K: Later on, we’ll ask questions, sir, K: Sizin için de sakıncası olmazsa,
if you don’t mind. daha sonra soru soracağız beyefendi.
   
34:40 So, we have to go Demek ki kontrol sorusuna
into the question of control, girmemiz gerekiyor,
   
34:45 because we’re going to go çünkü kontrol, farkındalık ve
into the question of control, dikkat sorularını
   
34:48 awareness and attention. ele alacağız.
   
34:54 All these are necessary to find out Tüm bunlar hayatın herhangi bir anlamının
if there is a meaning to life, olup olmadığını
   
34:59 or no meaning, at all. bulmak için elzemdir.
   
35:10 We are educated from childhood Çocukluktan beri duygularımızı kontrol
to control our feelings, etmek için eğitiliyoruz,
   
35:16 you know, bilirsiniz,
the whole process of control. bütün kontrol süreci.
   
35:24 In control, there is the controller Kontrolde, kontrol eden
   
35:29 and the thing ve kontrol edilen şey vardır.
that is being controlled.  
   
35:34 Right? Değil mi?
   
35:37 The controller thinks he’s different Kontrol eden kendisinin, kontrol
from that which he desires to control. etmek istediğinden ayrı olduğunu düşünür.
   
35:47 So, he has already divided himself as Yani halihazırda kendisini 'kontrol eden'
the ‘controller’ and the ‘controlled.’ ve 'kontrol edilen' olarak bölmüştür.
   
35:54 And hence, there is always conflict. ve bu sebeple her zaman çatışma vardır.
   
35:58 That is, one fragment of thought Yani, düşüncenin bir parçası kendisine,
says to itself,  
   
36:05 ‘I must control 'Düşüncenin diğer parçalarını
other fragments of thought.’ kontrol etmeliyim' der.
   
36:11 But thought which says, Fakat 'Diğer parçaları kontrol
‘I must control other fragments’ etmeliyim' diyen düşüncenin
   
36:16 is, itself, a part of thought kendisi düşüncenin bir parçasıdır
– a fragment of thought. - düşüncenin bir bölümü.
   
36:23 So, when you see all that, O halde, tüm bunu gördüğünüzde,
the controller is the controlled. kontrol edenin kontrol edilen olduğunu.
   
36:29 Right? I hope you see this. Değil mi? Umarım bunu görüyorsunuzdur.
   
36:33 This is very important because Bu çok önemlidir
   
36:37 when this is realised zira bu tamamen, derinlemesine
completely, deeply, fark edildiğine,
   
36:43 not verbally, not theoretically, sözel olarak, teorik olarak değil,
but actually, fakat fiilen,
   
36:50 then conflict comes to an end. o takdirde çatışma son bulur.
   
37:00 That is, Yani, kişide bölünme yoktur.
there is no division in oneself.  
   
37:10 There is not the controller Kontrol eden ve kontrol edenden ayrı
and the controlled  
   
37:14 different from the controller. kontrol edilen yoktur.
   
37:19 The experiencer is the experience. Deneyimleyen deneyimdir.
   
37:24 They are not two different İki farklı varlık veya hareket
entities or movements. değillerdir.
   
37:31 The thinker is the thought, Düşünen düşüncedir,
   
37:34 there is no thinker düşünen yoksa düşünce yoktur.
if there is no thought.  
   
37:39 So, when one realises this profoundly, Öyleki kişi bunu derinlemesine, bir
as a truth, as a law, hakikat, bir yasa olarak fark ettiğinde
   
37:49 then all effort comes to an end. o durumda bütün gayret sona erer.
   
37:58 And it’s very important Ve şu an ilgilendiğimiz soruşturmada
in the investigation  
   
38:07 with which we are concerned, now, bu gayretin bir son bulması
   
38:12 that this effort comes to an end. çok önemlidir.
   
38:16 Because effort, also, Çünkü gayret de çarpıtan bir etmendir.
is a distorting factor.  
   
38:24 So, meditation can only Dolayısıyla da meditasyon ancak
come into being  
   
38:31 when there is no effort of any kind, hiçbir tür gayret olmadığında
  varlığa gelebilir
   
38:36 and it is necessary ve yaşamın bir anlamı
to meditate to find out olup olmadığını
   
38:40 if there is any meaning veya herhangi bir anlamın
to life at all, olup olmadığını bulmak için
   
38:44 or if there is a meaning. meditasyon yapmak zorunludur.
   
38:48 And meditation is also laying Ve ayrıca meditasyon doğru eylemin de
the foundation of right conduct, temelini atar,
   
39:02 right in the sense, accurate, kast ettiğimiz tam anlamında doğru,
not according to an ideal, bir ideale göre doğru değil,
   
39:09 not according to a pattern, bir modele göre, herhangi bir
not according to any formula formüle göre doğru değil
   
39:16 – but action which takes place - fakat şu eylem
   
39:23 when there is complete observation kişinin kendinde ne olduğunu tamamen
of what is going on, in oneself. gözlemlediği haldeki eylem.
   
39:34 From that, action takes place. Bu katıksız gözlemden, eylem serpilir.
   
39:39 So, one must establish this through Bu yüzden, kişi eylemi meditasyon ve
meditation and right relationship. doğru ilişkiyle oluşturmak zorundadır.
   
39:52 Relationship between human beings, İnsanlar arasındaki ilişki,
   
39:55 which means no conflict ki bu insanların arasında çatışmanın
between human beings. olmadığı anlamına gelir.
   
39:59 The conflict exists only when there is Çatışma ancak iki imge arasında bölünme
division between the two images, varsa oluşur
   
40:04 which we have talked about ki bunun hakkında da uzun uzadıya
a great deal. konuştuk.
   
40:06 The image which you have and which she Sizin eşiniz ve eşiniz sizin hakkında
has about you and you have about her. sahip olduğu imgeler.
   
40:12 The images make the division, Bu imgeler bölünmeyi yaratır,
which we have gone into, bu konuya girmiştik,
   
40:17 we won’t go into it, now, şimdi bunu tekrar ele almayacağız
because it would take too long. çünkü bu fazlasıyla uzun sürer.
   
40:22 And, if there is to be meditation, Ve eğer meditasyon olacaksa,
   
40:27 there must be no psychological fear, orada hiçbir şekilde psikolojik korku
whatsoever. olmamak durumundadır.
   
40:33 Therefore, the ending of sorrow Böylelikle acının son buluşu ve dün
and what we talked about yesterday, hakkında konuştuklarımız,
   
40:40 compassion, and love. merhamet ve sevgi.
   
40:42 That’s the basis, Meditasyonun kökü, temeli budur.
the foundation of meditation.  
   
40:48 Without that, you can sit under a tree Bu olmadan, bir ağacın altında
   
40:51 for the rest of your life, bağdaş kurmuş bir şekilde
cross-legged, hayatınızın sonuna kadar oturabilirsiniz,
   
40:54 and you’ll still be sitting there ve hâlâ orada ağacın altında
under the tree for ever and ever. sonsuza kadar oturacak olursunuz.
   
41:02 Or, you may breathe properly Veya güzelce nefes alabilirsiniz -
– you know all the tricks one plays – bilirsiniz kişinin oynadığı tüm oyunlar-
   
41:06 none of those is going to help. bunların hiçbiri size yardımcı olmaz.
   
41:11 You may remember a certain teacher, Bu hikâyeyi belki hatırlarsınız,
and to him came a disciple. ustaya bir öğrenci gelir.
   
41:25 And the disciple took a position – Ve öğrenci bir pozisyon alır -
   
41:27 sitting properly, cross-legged, güzelce oturur, bağdaş kurmuş halde,
the so-called Indian lotus posture, Hint lotus duruşu denen şekilde
   
41:33 and shut his eyes. ve gözlerini kapatır.
   
41:35 And the teacher says, Ve hoca 'Dostum ne yapıyorsun?' diye
‘My friend, what are you doing?’ sorar.
   
41:41 He said, ‘I’m breathing properly, Öğrenci 'Düzgünce nefes alıyorum,
I’m sitting straight, dik durarak oturuyorum
   
41:46 and controlling my thoughts so that I ve düşüncelerimi kontrol ediyorum ki en
can reach the highest consciousness.’ yüksek bilince ulaşabileyim' der.
   
41:56 So, the teacher picks up two stones Bunun üzerine usta iki taşı alıp
and keeps on rubbing them. birbirine sürtmeye başlar.
   
42:04 And the disciple wakes up, looks, Ve öğrenci uyanır, bakar ve 'Usta ne
says, ‘Master, what are you doing?’ yapıyorsunuz?' diye sorar.
   
42:12 He says, ‘I’m rubbing two stones Usta 'Birinden ayna çıkarmak için iki
to make one of them into a mirror.’ taşı birbirine sürtüyorum' der.
   
42:19 And the disciple says, ‘Master, don’t Ve öğrenci 'Usta böyle bir şeyi asla
you know, you can never do that?’ yapamayacağınızı bilmiyor musunuz?' der.
   
42:24 He said, ‘I know that, but do you know Usta 'Bunu biliyorum, fakat sen
   
42:27 you can sit like that önümüzdeki bin yıl boyunca o
for the next ten thousand years…?’ şekilde oturabileceğini...?'
   
42:31 – all the rest of it. - ve malum hikâye.
   
42:37 So, when you have really, deeply Yani gerçekten, derinlemesine bir
established a way of life yaşam biçimi kurdğunuzda
   
42:49 which, in itself, is not an end. ki bu, kendi içinde bir son değildir.
   
42:54 That’s only the beginning of it. Bu sadece başlangıçtır.
   
42:59 Then, we can proceed to find out Bundan sonra,
  zihnin, o bütünün
   
43:04 whether the mind, - beyin ve bütün geri kalanı -
which is the totality ki bu bütün bilinçtir,
   
43:08 – the brain and all the rest – hiçbir çarpıtma olmadan
which is the entire consciousness,  
   
43:15 is quiet, without any distortion, sessiz olup olmadığını bulmaya
  girişebiliriz,
   
43:22 because it’s necessary to be quiet. zira, zihin sessiz olmak zorundadır.
   
43:26 Because it’s only Çünkü ancak zihin sessiz,
when the mind is quiet, still, hareketsiz olduğunda
   
43:30 you can hear properly. hakkıyla duyabilirsiniz.
   
43:40 We never hear anything, completely. Hiçbir şeyi asla tamamıyla duymuyoruz.
   
43:44 We never listen to anything, totally. Hiçbir şeyi asla tamamıyla dinlemiyoruz.
   
43:48 While we are listening, there’s Biz dinlerken bir çarpıtma halihazırda
already a distortion taking place meydana geliyor
   
43:55 – what you hear, - duyduğunuza ya katılıyor ya da
either you agree or disagree, katılmıyorsunuz,
   
43:58 or you compare what you hear veya duyuyor olduğunuzu
with what you already know, halihazırda bildiğinizle kıyaslıyorsunuz,
   
44:02 or your mind is chattering. veya zihniniz gevezelik ediyor.
   
44:08 So, it’s never actually listening Yani zihniniz aslında hiç dinlemiyor
   
44:12 either to your wife, ne karınızı, ne kocanızı -
to your husband – anything, herhangi bir şeyi,
   
44:18 because it’s already crowded. çünkü halihazırda dopdolu durumda.
   
44:23 So, it is necessary Demek ki zihnin herhangi bir
for the mind to be quiet konuşmayı dinleyebilmesi için
   
44:31 to listen to any conversation, şimdi olduğu gibi sessiz olması gerekir.
like now.  
   
44:38 To listen to any person, Herhangi bir insanı dinlemek, bir kuşu,
to a bird, to the wind, rüzgarı,
   
44:44 the mind must, naturally, be quiet zihin, doğal olarak, sessiz olmalıdır
   
44:48 to listen to the beauty bir kuşun ötüşündeki güzelliği
of a bird singing. dinleyebilmek için.
   
44:53 So, the mind must be quiet Öyleyse, zihin keşfetmek, soruşturmak
to find out, to investigate, için sessiz olmalıdır,
   
45:02 to look, to observe hayatın herhangi bir anlamı olup
if life has any meaning at all, olmadığını,
   
45:08 or if there is something most profound hayatta alabildiğine derin bir şeyin olup
  olmadığına bakmak, bunu gözlemlemek için
   
45:16 – which we are doing now, - ki biz şu an, ümit ediyorum beraberce
I hope, together. bunu yapıyoruz.
   
45:21 That is, your mind after laying down Yani, zihniniz
the foundation of behaviour,  
   
45:34 conduct, order varoluşun bu karmaşasında
   
45:37 in this confusion of existence, davranışın, ahlakın, düzenin temelini
  döşedikten sonra
   
45:42 naturally, the mind becomes quiet. doğal olarak sessiz hale gelir.
   
45:50 Now, in that quietness, is there Şimdi, o sessizlikte 'Ben sessizim' diyen
an observer who says, ‘I am quiet’? bir gözlemleyen var mıdır?
   
45:55 You understand my question? Sorumu anlıyor musunuz?
   
46:05 When you’re happy, walking Mutlu olduğunuzda, bir sokakta
along a street, or in the woods, veya ormanda yürürken
   
46:11 or sitting in the sun, veya güneşin altında otururken ve
when you’re quietly happy, sessizce mutluyken
   
46:17 when you say, ‘Am I happy?’, 'Mutlu muyum?' diye sorduğunuzda
then that happiness has gone. artık o mutluluk gitmiştir.
   
46:23 Right? Have you not noticed? Değil mi? Bunu hiç fark etmediniz mi?
It’s a very simple fact. Bu çok basit bir olgudur.
   
46:28 The moment you’re conscious of Size mutluluk veren bir şeyin farkına
something which gives you happiness, vardığınız anda
   
46:35 that happiness disappears. o mutluluk ortadan kaybolur.
   
46:39 So, when you say, Dolayısıyla 'Sessiz miyim,
‘Am I silent, is my mind silent? ’, zihnim sessiz mi?' dediğinizde,
   
46:45 it is no longer silent. Right? artık zihniniz sessiz değildir. Değil mi?
   
46:52 There are different kinds of silence: Farklı türde sessizlikler vardır:
   
46:56 the silence between two words, kelimelerin arasındaki sessizlik,
   
47:01 the silence between iki piyano notası arasındaki sessizlik,
two notes of the piano,  
   
47:06 the silence between two noises, iki gürültü arasındaki sessizlik,
   
47:11 the silence between two thoughts iki düşünce arasındaki sessizlik
– an interval between two thoughts – - iki düşünce arasındaki bir ara -
   
47:22 the silence after a long battle kişinin kendisiyle olan uzun bir
with oneself – the weariness, savaşından sonraki sessizlik - bitkinlik,
   
47:31 the silence between two wars, 'barış' dediğimiz iki savaş arasındaki
which we call ‘peace.’ sessizlik.
   
47:38 So, all those are silences O halde, sesin ürünü olan bütün bu
which are the product of noise sessizlikler
   
47:51 – between two noises, between - iki gürültü, iki düşünce, iki nota
two thoughts, between two notes, arasındaki
   
47:55 between two wranglings. iki kavga arasındaki sessizlikler.
   
48:02 That is not silence. Bunlar sessizlik değildir.
   
48:05 There is silence which is Üretilmeyen ve geliştirilemeyecek
not produced or cultivated, sessizlik vardır,
   
48:14 so that there is no ‘me’ öyleki o sessizliği gözlemleyecek
to observe that silence, 'ben' in olmadığı,
   
48:20 there’s only silence, quietness. sadece sessizlik, dinginlik vardır.
   
48:26 Then we can ask that question, O halde, o sessizlikte,
in that silence,  
   
48:35 if there any meaning or not at all. herhangi bir anlamın olup
  olmadığını sorabiliriz.
   
48:42 You really don’t ask O sessizlikte gerçekten o soruyu
that question in that silence sormazsınız
   
48:45 but we have started fakat biz o soruyla başladık.
with that question.  
   
48:49 We have not answered that question. O soruyu yanıtlamadık.
   
48:52 We must find an answer O soruya bir cevap bulmalıyız.
to that question.  
   
48:57 We have prepared Araziyi ya da daha ziyade bunu
the field or, rather, the mind, yapabilecek olan zihni, şimdi,
   
49:02 that is capable, now, of finding out. keşfetmeye hazırladık.
   
49:11 Have we gone together, so far? Şimdiye kadar beraber
A little bit, at least? yürüyebildik mi? En azından birazcık?
   
49:29 Where do you find the answer? Cevabı nerede bulursunuz?
   
49:34 You understand my question? Sorumu anlıyor musunuz?
   
49:36 We put a question which is, Bir soru ortaya koyduk, hayatın bir
has life any meaning? anlamı var mıdır?
   
49:45 We have said various religions Çeşitli dinlerin bir temsilci, bir sembol
have offered a substitute, a symbol. önerdiklerini söyledik.
   
49:54 A symbol, a myth is not actual, Bir sembol, bir mit gerçek değildir,
it’s a romantic thing. romantik bir şeydir.
   
50:04 But when we have started Fakat hayatın anlamı sorusuyla
with that question, başladığımızda,
   
50:09 we must find out bu soruyu kimin yanıtlayacağını
who is going to answer that question. bulmamız gerek.
   
50:15 Am I going to answer it, Bir insan olarak hayatın anlamı
that is, as a human being sorusunu cevaplayacak mıyım
   
50:20 – answer that question – - o soruyu cevaplamak -
   
50:22 or, in that very silence, veya tam da o sessizlikte cevap mı
the answer is? varlığa gelir?
   
50:30 You understand my question? Sorumu anlıyor musunuz?
   
50:35 Am I making myself somewhat clear? Bilmem anlatabiliyor muyum?
   
50:46 That is, when there is no distortion Yani, çarpıtma olmadığında
   
50:53 – and distortion exists only - ve çarpıtma ancak güdü olduğunda
when there is motive, var olur,
   
50:57 distortion exists çarpıtma, gayret olduğunda var olur,
when there is effort,  
   
51:00 distortion exists where there is çarpıtma, deneyim için bir talep olduğunda
a demand for experience, var olur,
   
51:04 distortion exists çarpıtma, gözlemleyenle gözlemlenen
when there is division arasında
   
51:06 between the observer and the observed, bölünme olduğunda var olur,
   
51:11 the thinker and the thought and so on düşünen ve düşünce arasında vesaire
   
51:13 – all those are distorting factors. - tüm bunlar çarpıtan etmenlerdir.
   
51:20 When there is no distortion Çarpıtma olmadığında, dolayısıyla da
and therefore, no wastage of energy, enerji israfı olmadığında,
   
51:27 now, in that silence, o anda, o sessizlikte enerji vardır,
there is this energy  
   
51:33 which has been dissipated, öncesinde boşa harcanmış,
   
51:35 but now, that dissipation has ceased. fakat şimdi, o israf durmuştur.
   
51:39 So, in that silence, Yani, o sessizlikte müthiş bir
there is great energy. enerji vardır.
   
51:45 Right? Değil mi?
Is that actual, with each of us Bu her birimizde gerçekleşen bir şey mi
   
51:49 – or we are still floundering - yoksa hâlâ ortalarda bir yerlerde
somewhere in the middle? debeleniyor muyuz?
   
51:55 You understand my question? Sorumu anlıyor musunuz?
   
52:00 Because there must be Çünkü o enerji, o canlılık olmak
that energy, that vitality, zorundadır,
   
52:07 that strength to see… words! görmek için gereken o güç...kelimeler!
   
52:21 Because the word is not the thing, Çünkü kelime işaret ettiği şeyin kendisi
the description is not the described. değildir, tasvir, tasvir edilen değildir.
   
52:28 So, is there anything O halde, bu enerji ve sessizliğin
beyond this energy and silence? ötesinde bir şey var mıdır?
   
52:41 Is this energy a mechanical thing Bu enerji mekanik bir şey midir
   
52:48 – because mechanical thought - çünkü mekanik düşüncenin
has tremendous energy – muazzam bir enerjisi vardır -
   
53:00 to go to the moon, to create Ay'a gitmek için, Ay'a gitmek için
the instrument to go to the moon. gerekli araçları yaratmak için.
   
53:06 There must be a great deal of energy Bütün onları, milyonlarca parçayı
to put all that together, bir araya getirebilmek için,
   
53:10 a million parts together. büyük bir enerji olmak zorundadır.
   
53:13 That demands great co-operation O uzay mekiğini bir araya getirmek için
of three hundred thousand people  
   
53:17 to put that thing together. üç yüz bin insanın ortak çalışması
  gerekir.
   
53:22 That is, that energy is derived Yani, o enerji bilgiden türetilmiştir,
from knowledge,  
   
53:26 experience, memory, deneyimden, hafızadan,
response of thought. düşüncenin tepkisinden.
   
53:31 And thought in its activity has Ve düşüncenin kendi eyleminde,
its own energy which is mechanistic, kendine has mekanik bir enerjisi vardır,
   
53:39 which is a material process. ki bu maddi bir süreçtir.
   
53:42 Now, that energy is totally different Şimdi, düşüncenin enerjisi
   
53:44 from the energy bizim bahsediyor olduğumuz enerjiden
which we are talking about. tamamıyla farklıdır.
   
53:48 I wonder if you’re aware Merak ediyorum, acaba ne hakkında
of what we’re talking about? konuştuğumuzun farkında mısınız?
   
53:53 Am I mesmerising all of you? Hepinizi hipnotize mi ediyorum?
   
54:04 You see, the speaker is Görüyorsunuz ya konuşmacı tüm
very serious about all this. bunlar hakkında çok ciddidir.
   
54:10 He has spent fifty years Buna elli küsür senesini verdi,
and more in this  
   
54:17 and as most minds are caught ve çoğu zihin alışkanlıklara saplanıp
in grooves, deep or shallow, kalmıştır, derin veya yüzeysel,
   
54:27 one is constantly watching kişi sürekli beynin bir alışkanlık
if the brain forms a groove oluşturuyor mu diye izler
   
54:35 and feels secure in that groove ve kendisini o alışkanlıkta güvende
and remains in that groove. hisseder ve o alışkanlığa saplı kalır.
   
54:43 We are asking the same thing Aynı şeyi her birimize soruyoruz.
of each one of us.  
   
54:52 And when one stays in a groove Ve kişi o alışkanlıkta kaldığında
– belief, dogmas, religions – - inanç, dogma, din -
   
54:56 whatever the groove be, alışkanlık her ne olursa olsun, ne kadar
however beautiful, however pleasant, güzel, ne kadar keyifli olursa olsun,
   
55:00 however comforting, ne kadar rahatlatıcı olursa olsun,
   
55:02 then that mind becomes o durumda zihin mekanik ve tekrar edici
mechanical, repetitive, bir hal alır,
   
55:09 so it loses its depth, its beauty. ve böylece derinliğini, güzelliğini
  kaybeder.
   
55:17 So, we are asking, Öyleyse, soruyoruz, bahsettiğimiz
is the silence mechanistic sessizlik mekanik midir,
   
55:23 – a product of thought which says, - düşüncenin bir ürünü olup,
‘There must be something beyond me 'Beni aşan bir şey olmak zorunda ve
   
55:32 and, therefore, to find that out, bu yüzden o şeyi bulabilmek için
I must be silent, sessiz olmak zorundayım,
   
55:37 I must control myself, I must kendimi kontrol etmek, bulmak için
subjugate everything to find out’ her şeyi zapt etmek zorundayım' diyen
   
55:47 – which is still - ki bu hâlâ düşüncenin hareketidir.
the movement of thought. Right? Değil mi?
   
55:50 So, we must find out Dolayısıyla, odaklanmak, farkındalık
the difference between concentration, ve dikkat arasındaki
   
56:00 awareness and attention, farkı bulmalıyız,
   
56:04 because these three zira bu üçüyle ilgileniyoruz.
we’re concerned with.  
   
56:07 Concentration implies, to focus one’s Odaklanma, kişinin enerjisini diğer
energy in a particular direction, bütün yönleri dışlayarak
   
56:24 excluding all other directions. Right? tek bir yöne yoğunlaştırmasını
  ima eder. Değil mi?
   
56:30 I concentrate on a page, on a word. Bir sayfaya odaklanırım, bir kelimeye.
   
56:37 The word near Yakında olan veya çok uzakta olan
or the word very far away, bir kelimeye,
   
56:40 to concentrate on that buna odaklanmak enerjinizi ister
demands your energy  
   
56:45 applied to that one particular thing, o tek şeye uygulanan yoğunlaşma,
   
56:49 therefore, you are excluding bundan dolayı diğer her şeyi dışlarsınız,
all other things,  
   
56:54 you are building a wall – resistance. bir duvar - direnç - örersiniz.
   
57:01 That is concentration. Bu odaklanmadır.
   
57:05 Then, there is awareness, Bir de farkındalık vardır
which is fairly simple  
   
57:10 if you don’t give ki bu, eğer karmaşıklaştırmazsanız
a lot of complications to it. oldukça kolaydır.
   
57:14 To be aware. Farkında olmak.
   
57:15 To be aware of the marquee, its shape, Çadırın farkında olmak, şeklinin,
the people sitting round you, çevrenizde oturan insanların,
   
57:23 the colour of their dress elbiselerinin renginin
– to be aware of all this. - tüm bunların farkında olmak.
   
57:31 But that awareness Fakat sonrasında o farkındalık
then begins to choose. seçmeye başlar.
   
57:37 To choose that colour better O rengi diğer renge tercih etmek,
than the other colour,  
   
57:42 to choose what it would like, nasıl olacağını nasıl olmayacağına
what it would not like. tercih etmek.
   
57:46 So, to be aware without choice Seçimsiz farkında olmak
– you understand? – - anlıyor musunuz? -
   
57:52 just to observe the total thing tüm yaşamı hiçbir seçim yapmadan
without any choice. sadece gözlemlemek.
   
58:03 I hope you’re doing this, Umarım biz konuşuyorken,
as we are talking. şu an bunu yapıyorsunuz.
   
58:06 And there is attention. Ve orada dikkat vardır.
   
58:11 Attention implies there is no centre Dikkat, dikkatinizin ortaya çıktığı
from which you are attending. hiçbir merkezin olmadığını ima eder.
   
58:21 When there is a centre Dikkatinizin ortaya çıktığı bir merkez
from which you’re attending, olduğunda
   
58:25 that’s merely an extension o dikkat sadece merkezin uzantısıdır.
of the centre. Right? Değil mi?
   
58:31 The centre is me or you, Merkez benimdir, sizsinizdir
  ve eğer o merkezden
   
58:36 and if you’re aware from that centre hareket ederek farkındaysanız,
that attention is limited. Right? o dikkat sınırılıdır. Değil mi?
   
58:45 But there is an attention Fakat merkezin olmadığı bir dikkat
which has no centre. vardır.
   
58:53 The centre exists Merkez, farkındalıkta seçim
when there is choice, in awareness. olduğunda var olur.
   
58:59 Are you following all this? Tüm bunları takip ediyor musunuz?
   
59:07 You understand? Concentration, Anlıyor musunuz? Odaklanma, farkındalık,
awareness, awareness with choice. seçimli farkındalık.
   
59:15 When there is choice, Seçim olduğunda her zaman 'ben' vardır
there is always ‘me’  
   
59:20 – my experience, my knowledge – - benim deneyimim, benim bilgim -
‘me,’ separate from you. senden ayrı olan 'ben.'
   
59:26 That ‘me’ chooses, O 'ben' seçim yapar,
   
59:31 where there is choice, there is ‘me’ seçimin olduğu yerde, 'ben' vardır
and, therefore, it’s still limited. ve bu sebeple de hâlâ sınırlıdır.
   
59:37 Now, we’re talking about attention, Şimdi, hiçbir merkezin olmadığı dikkat
in which there is no centre at all. hakkında konuşuyoruz.
   
59:43 Therefore, if you do it now, Dolayısıyla eğer bunu, orada otururken,
as you’re sitting there, şimdi yaparsanız,
   
59:49 you will see, when there is no centre, merkez olmadığında dikkatinizin
your attention is vast, uçsuz bucaksız olduğunu göreceksiniz,
   
59:54 there is no boundary. sınırların olmadığını göreceksiniz.
   
59:57 And this is necessary because… Ve bu zorunludur çünkü...
it is necessary Zorunludur ki
   
1:00:03 so that the mind is now zihin, şimdi, seçimsizce, tamamen
without choice, completely attentive. dikkat kesilsin.
   
1:00:15 Completely. Tamamen.
With your nerves, with everything Hücrelerinizle, her şeyle
   
1:00:19 – it’s completely attentive - zihin tamamen dikkat kesilmiştir ve bu
and, therefore, no centre. sebeple de merkez yoktur.
   
1:00:23 There is no ‘me,’ 'Dikkat kesildim' diyen 'ben' yoktur.
who says, ‘I am attentive.’  
   
1:00:31 Now, in that attention, Şimdi, o dikkatte, sessizlik vardır,
there is silence,  
   
1:00:39 silence which contains this energy artık israf edilmeyen enerjiyi
which is no longer dissipated. içeren sessizlik.
   
1:00:45 Then, let’s proceed from there. O halde, bu noktadan devam edelim.
   
1:00:48 To proceed from here Bu noktadan devam etmek ya fiilen
must be either actual or verbal. ya da sözel olarak olacaktır.
   
1:00:58 You understand? Anlıyor musunuz?
   
1:01:00 Either your mind is moving, Ya zihniniz zaman içinde hareket
not in time – I won’t go into that – etmiyordur - buna girmeyeceğim -
   
1:01:08 is capable of başka bir tür harekete muktedirdir,
a different kind of movement,  
   
1:01:12 and when you describe that movement, ve ne zaman o hareketi tasvir etseniz,
it’s either verbal or actual. bu ya sözel ya da fiilendir.
   
1:01:20 If you’re caught in the verbal Eğer sözel tasvire takıldıysanız,
description, then you’re lost. Right? artık düşünceye dalmışsınızdır. Değil mi?
   
1:01:26 Then you’re playing with words, O zaman kelimelerle, argümanlarla
arguments and all the rest. oynuyorsunuzdur ve bütün hikâye.
   
1:01:30 But if it is actual, real, Fakat eğer olagelen fiiliyse, gerçekse,
that which is going on,  
   
1:01:39 then, that question o durumda, bahsettiğimiz soru
is still unanswered: hâlâ yanıtlanmamış demektir:
   
1:01:45 is there a meaning to life, hayatın bir amacı var mıdır
or none at all? yada hiçbir amacı yok mudur?
   
1:02:07 Which is, to put it differently, Yani, başka bir deyişle, hayatta kutsal
is there anything sacred in life? olan herhangi bir şey var mıdır?
   
1:02:18 Sacred in the sense – holy. Kutsal, tanrısal(holy) anlamında.
  'Bütün'(whole) kelimesi sağlık, akıl
   
1:02:25 The word ‘whole’ means health, sağlığı ve bir kutsallık niteliğini
sanity and a quality of sacredness, işaret eder,
   
1:02:38 that’s the word ‘whole.’ 'bütün' kelimesi budur.
   
1:02:40 The word ‘whole’ means that: 'Bütün' kelimesi sağlık, akıl sağlığı
health, sanity and holy. ve kutsal anlamlarına gelir.
   
1:02:49 Now, is the mind, your mind, healthy? Şimdi, zihin, zihniniz, sağlıklı mı?
   
1:03:01 That is, both your body and Yani , hem bedeniniz hem de zihniniz
your mind completely healthy, sağlıklıdır
   
1:03:06 so that there is no neurotic movement. ve bu sebeple de hiçbir nevrotik hareket
  yoktur.
   
1:03:12 Right? Değil mi?
   
1:03:14 Even though your body may not Bedeniniz sağlıklı olmasa bile,
be healthy, if it interferes bedensel hastalık zihne müdahele ederse
   
1:03:18 then that illness distorts the mind, o hastalık zihni,
the activity of mind, zihnin işleyişini çarpıtır,
   
1:03:24 then it’s impossible. Right? sonra da zihnin bütünlüğü(kutsallık)
  imkansız hale gelir. Değil mi?
   
1:03:26 But even though you can be Fakat tamamıyla sağlıklı
not completely healthy, olabilemeseniz dahi,
   
1:03:31 you can know you’re not healthy, sağlıklı olmadığınızı bilebilir,
be aware of it, bunun farkında olabilirsiniz,
   
1:03:35 know its limitation and therefore, sınırlarını bilip böylelikle onu orada
leave it there. You follow? bırakabilirsiniz. Takip ediyor musunuz?
   
1:03:41 So, we are now asking Dolayısıyla, şimdi şunu soruyoruz
if the whole of the mind is whole zihnin tümü bir bütün halinde mi
   
1:03:53 – healthy, sane and holy? - sağlıklı, akıl sağlığı yerinde ve
  kutsal mı?
   
1:04:03 Is your mind like that? Zihniniz böyle mi?
   
1:04:07 Please, Lütfen, bu kişinin kendisine yönelik
this requires tremendous enquiry  
   
1:04:11 – you understand? – muazzam bir sorgulama yapmasını
into oneself, gerektirir - anlıyor musunuz? -
   
1:04:14 so that there is ki böylelikle hiçbir yanlış nota
no false note in it, no hypocrisy, basılmaz,
   
1:04:22 never going beyond actually ‘what is.’ ikiyüzlülük olmaz,
  asla gerçekten 'olan'ın ötesine gidilmez.
   
1:04:30 That requires great attention, Kendinize bakmanız büyük bir dikkat
great energy to look at yourself. ve enerji gerektirir.
   
1:04:38 Not to analyse yourself, Kendinizi analiz etmemeniz fakat
but to observe what is going on. kendinizde neler olduğunu gözlemlemeniz.
   
1:04:47 So, it is only such a mind Ancak böyle bir zihin cevabı bulabilir.
that can find the answer.  
   
1:04:59 It’s only such a mind that discovers Ancak böyle bir zihin keşfeder
– you have to, at least… - en azından şunu yapmalısınız...
   
1:05:06 unfortunately, I describe it and maalesef bunu tasvir ediyorum ve
therefore, it becomes something unreal bu sebeple de gerçek dışı bir şey oluyor
   
1:05:12 – there is something beyond - tüm bu eziyetin, tüm bu sefaletin
all this travail, all this misery, ötesinde bir şey var, eğer buna
   
1:05:20 if you are capable, if you give your gücünüz varsa, eğer bütün enerjinizi,
whole energy, time, capacity to this. zamanınızı, gücünüzü buna verirseniz.
   
1:05:27 Otherwise, one leads Aksi takdirde kişi çok yüzeysel
a very shallow, meaningless life ve anlamsız bir hayat sürer
   
1:05:34 – and the inevitable death - ve ardından gelen
coming after. kaçınılmaz ölüme gider.
   
1:05:39 So, the whole of this is meditation, Bundan dolayı başından sonuna
from the beginning to the end. yaptığımız tüm bu şey meditasyondur.
   
1:05:47 The beginning is Başlangıç kişinin kendisini anlamasıdır,
to understand oneself,  
   
1:05:52 not according to any philosopher, bir filozofa, psikoloğa, veya
any psychologist or any analyst, herhangi bir analiste göre değil,
   
1:05:58 but for yourself, yourself is mankind, ama kendiniz için, kendiniz insanlıksınız,
the rest of the world. dünyanın geri kalanısınız.
   
1:06:05 When you look at yourself Kendinize baktığınızda
   
1:06:07 you’re looking at every dünyadaki her bir insana bakarsınız.
human being in the world.  
   
1:06:13 And then, you have to see Ve sonra, bilincinizin ne olduğunu
what your consciousness is görmelisiniz
   
1:06:23 – your consciousness is its content – - bilinciniz kendi içeriğidir -
   
1:06:26 the misery, the confusion, sefalet, karmaşa, endişe, korkular,
the anxiety, the fears,  
   
1:06:30 the attachments, the property, bağlılıklar, mülkiyet, eş - takip
the wife – you follow? – ediyor musunuz? -
   
1:06:33 all that is your consciousness, bütün hepsi bilincinizdir,
   
1:06:37 which is the consciousness ki bu bütün insanların bilincidir.
of every human being.  
   
1:06:41 It may have frills around it, Çevresinde kendi süsleri olabilir,
but in its essence it is the same. ama özünde aynıdır.
   
1:06:49 From there, you can go Oradan korku sorusuna girebilirsiniz.
into the question of fear.  
   
1:06:58 Psychological fear Psikolojik korku tamamen bitirilmelidir.
must be totally ended.  
   
1:07:03 We went into that Buna ve ayrıca da haz konusuna girdik.
and also, we went into pleasure.  
   
1:07:07 We talked about sorrow Acıdan ve acının son bulmasında bahsettik.
and the ending of sorrow.  
   
1:07:13 The ending of sorrow – Acının sonu
then only there is love, compassion. - ancak o zaman sevgi,merhamet vardır.
   
1:07:19 Otherwise, there is no compassion. Aksi takdirde merhamet yoktur.
   
1:07:22 That is the solid earth Bu ayaklarınızı sağlamca bastığınız,
  köklendiğiniz,
   
1:07:28 upon which your feet gerçek dünyadır
are firmly established, rooted  
   
1:07:33 – so that there is no deception. - ki bu sebeple aldatmaca yoktur.
   
1:07:38 Then, effort. Sonra, gayretten bahsettik.
   
1:07:41 Where there is effort, Gayret varsa çarpıtma olmak zorundadır.
there must be distortion.  
   
1:07:45 So can one live a life, a daily life, Öyleyse, kişi hiç gayret göstermeden bir
without a single effort? hayat, gündelik bir hayat yaşayabilir mi?
   
1:07:58 Find out what it means. Bunun ne anlama geldiğini keşfediniz.
   
1:08:04 It is possible to live Tek bir gayret göstermeden yaşamak
without a single effort. mümkündür.
   
1:08:08 That comes only when you understand Bu ancak içinizdeki çelişkileri
contradictions in yourself. anladığınızda gelir.
   
1:08:15 Observe the contradiction in oneself, Kendinizdeki çelişkileri gözlemleyiniz,
   
1:08:20 not try to change it, not try to alter değiştirmeye, farklılaştırmaya çalışmadan
the contradiction, just to observe. sadece gözlemleyiniz.
   
1:08:25 The very observation is its own Tam olarak o gözlem, gözlemlediği
ending of the contradiction. çelişkisinin sona ermesidir.
   
1:08:32 You understand? Anlıyor musunuz?
   
1:08:34 When there is a total observation Mutlak gözlemin olduğu
in which is total attention yerde ki bu mutlak dikkattir
   
1:08:39 then any contradiction in yourself, içinizdeki, hangi çatışma olursa olsun,
comes to an end. bir son bulur.
   
1:08:45 You can test it out, actually, Siz, kendiniz için bunu fiilen, her
everyday, for yourself. gün test edebilirsiniz.
   
1:08:49 So, one can live a life Dolayısıyla kişi çatışmanın olmadığı
in which there is no conflict. bir hayatı yaşayabilir.
   
1:08:56 Then only, the real, Ancak o durumda gerçek, derin meditasyon
deeper meditation begins, başlar
   
1:09:06 and then you have ve o halde sessizliğin enerjisine sahip
that energy of silence, olursunuz,
   
1:09:12 in which there is no illusion, ki orada yanılsama yoktur
   
1:09:18 and that is, ve başta da söylediğimiz gibi
as we said at the beginning,  
   
1:09:24 the first step is the last step, ilk adım son adımdır,
which is freedom. ki bu özgürlüktür.