Krishnamurti Subtitles

Brockwood Park - 30 August 1979

Public Question & Answer 20:31 Chúng ta có đến 150 câu hỏi!
 
0:39 Tôi không nghĩ sẽ có thể
 
0:41 trả lời hết sáng nay.
 
0:45 Có lẽ cần một
tháng để trả lời
  
0:49 bạn sẽ không ở đây và
tôi cũng không ở đây.
  
0:57 Tôi nghĩ trước khi
chúng ta trả lời
  
1:06 xin hãy nhớ chúng
ta chia sẻ câu hỏi
  
1:10 cũng như trả lời.
 
1:16 Câu hỏi riêng của bạn
chắc không được trả lời
  
1:21 bởi có quá nhiều
để đào sâu từng câu
  
1:23  
 
1:29 nhưng tôi nghĩ ít
nhiều chúng ta chọn lựa
  
1:35 hay tập hợp
những câu tiêu biểu
  
1:40 từ 140 câu ấy.
 
1:45 Nên hy vọng bạn
sẽ không phiền
  
1:47 nếu câu hỏi của bạn
không được trả lời.
  
1:56 Đa số chúng ta ngại
 
1:59 hỏi và cố gắng tìm
trả lời nơi người khác.
  
2:05  
 
2:13 Khi chúng ta đặt câu hỏi
 
2:18 phải tìm xem tại sao hỏi.
 
2:23 Là câu hỏi chân thực,
nghiêm túc, có ích?
  
2:25  
 
2:29 Hay chỉ là câu
hỏi tưởng tượng
  
2:34 và vì thế không
thể trả lời
  
2:39 thực và đúng đắn?
 
2:43 Nhưng như đã nói,
chúng ta cùng chia sẻ
  
2:45 câu hỏi và trả lời.
 
2:49 Và hy vọng chúng ta
có thể làm sáng nay.
  
3:09 Mong bạn không quá nóng.
 
3:13 Người nói có nói là
đến văn phòng mỗi ngày
  
3:16  
 
3:19 từ chín đến năm giờ
là ở tù không chịu nổi.
  
3:21  
 
3:24 Nhưng trong xã hội mọi
công việc phải được làm.
  
3:29  
 
3:32 Nên giáo lý K chỉ
dành cho số ít?
  
3:38 Bạn hiểu không?
Tôi đọc lại chứ?
  
3:50 Người nói có nói
xã hội con người
  
3:53  
 
3:56 được tổ chức
trên khắp thế giới
  
4:00 đa số người bận
rộn với công việc
  
4:03  
 
4:07 dễ chịu hay không, từ 9 đến
5 giờ mỗi ngày cả đời họ.
  
4:09  
 
4:16 Và anh ta cũng nói đó
là ở tù không chịu nổi.
  
4:17  
 
4:24 Không biết bạn
cảm thấy thế nào.
  
4:27 Có lẽ bạn thích ở trong tù
 
4:30 hay bạn thích công việc
từ chín đến năm giờ
  
4:33  
 
4:35 vội vội vàng vàng, và v.v..
 
4:41 Chúng ta sẽ làm gì?
 
4:47 Người nói không
chịu đựng nổi
  
4:52 lấy một phút
- người nói thôi.
  
4:56 Tôi nên làm việc
gì đó dễ chịu
  
5:01 có ích và cần thiết
để kiếm tiền, v.v..
  
5:04  
 
5:08 Nhưng đa số chấp
nhận nhà tù
  
5:12 lối mòn
- phải không?
  
5:18  
 
5:20 Hiểu chứ? Chúng
ta chấp nhận.
  
5:22 Vậy chúng ta sẽ làm gì?
 
5:29 Đến nổi không ai có
thể quan sát đầy đủ
  
5:32  
 
5:37 hiệu quả, không ai
thắc mắc việc này hết.
  
5:40  
 
5:44 Chúng ta nói nó bình thường
 
5:47 xã hội thế mà,
đời sống vậy mà
  
5:51 chúng ta phải sống thế.
 
5:54 Nhưng nếu chúng ta
cùng nhìn nhà tù ấy
  
5:58  
 
6:03 thực tế ấy, chúng ta
 
6:07 cảm thấy không thể chịu
nổi, không chỉ bằng lời
  
6:11 mà thực sự sẽ làm gì đó
 
6:14 sẽ xây dựng xã hội mới
- phải không?
  
6:18 Sẽ làm, nếu tất cả
không chịu đựng nổi
  
6:22  
 
6:24 lối mòn ấy dù một ngày
 
6:28  
 
6:34 hoạt động kinh
khủng từ 9 đến 5 giờ
  
6:37 dù cần thiết, tốt
và dễ chịu thế nào
  
6:41 rồi chúng ta sẽ
làm, không chỉ
  
6:45 cách mạng nội tâm
mà cả bên ngoài.
  
6:50 Phải không?
 
6:53 Chúng ta có thể đồng
ý, nhưng sẽ làm chứ?
  
6:59 Hay bạn nói,
'Không, tôi không thể
  
7:01 bởi tôi còn trách nhiệm
 
7:04 tôi còn con, còn
nhà, tiền thế chấp
  
7:07  
 
7:10 bảo hiểm
- ơn trời, tôi không có gì hết!
  
7:13  
 
7:19 Hoặc bạn có thể nói
 
7:21 'Ngài nói thì dễ thôi'
 
7:31 Nhưng với người
nói thì dễ dàng
  
7:33 bởi anh ta từ chối
đi theo khuôn mẫu.
  
7:38 Hắn từ chối từ thuở nhỏ.
 
7:45 Giờ nếu chúng ta xem xét
 
7:48 cuộc cách mạng
nội tâm cũng như
  
7:54 cách mạng vật
lý thuộc loại
  
7:56 không đổ máu ấy,
v.v.., rồi thì
  
8:00 chúng ta sẽ tạo ra một xã
hội khác hẳn, phải không?
  
8:05  
 
8:09 Bạn muốn kẻ khác
tạo ra xã hội ấy
  
8:13 và bạn có thể lẻn vào.
 
8:16 Đó là việc
chúng ta đợi chờ.
  
8:21 Vài người đấu tranh,
làm việc, xây dựng
  
8:28 và từ chối vào
loài chuột ấy
  
8:34 và những người khác nói
 
8:35 'Vâng, sau khi ngài xây dựng
xã hội ngài cho là đúng đắn
  
8:40 chúng tôi sẽ đến'
- nhưng chúng ta không cùng làm.
  
8:43  
 
8:47 Đó là toàn bộ vấn đề.
 
8:51 Phải không?
 
8:55 Nếu chúng ta, không
phải ý niệm mà thực
  
8:58  
 
9:01  
 
9:04 phí mất cả đời mình
từ chín đến năm giờ
  
9:07 hay là trước đó
 
9:09 mỗi ngày đời mình
suốt 60 năm hay hơn
  
9:17 chúng ta có thể làm gì đó.
 
9:21 Nếu như bạn từ
chối chiến tranh
  
9:27 bạn hiểu
- chiến tranh, giết người
  
9:32 dưới danh nghĩa
quốc gia, thượng đế
  
9:36 bất kỳ lý tưởng gì, nếu
bạn từ chối giết người
  
9:38  
 
9:41 chắc không có chiến tranh
- phải không?
  
9:45  
 
9:47 Nhưng chúng xây dựng xã hội
 
9:50 tạo xã hội
dựa trên bạo lực
  
9:57 vũ khí, mỗi nước lo tự vệ
 
9:59  
 
10:03 chống nước khác, và chúng
ta kéo dài chiến tranh
  
10:06  
 
10:09 giết con trai,
con gái, mọi thứ.
  
10:14 Và chúng ta ủng hộ.
 
10:18 Cũng thế, chúng ta ủng
hộ, duy trì nhà tù này.
  
10:21  
 
10:28 Có lẽ dễ chịu cho ai
có công việc thuận lợi
  
10:33 nhưng người từ
chối vào trò chơi
  
10:38 họ sẽ hành động,
sẽ làm gì đó.
  
10:42 Nên vấn đề là
 
10:45 chúng ta có thấy quan trọng
 
10:50 hay cần thiết thay đổi?
 
10:57 Tóm lại, tâm trí
con người không chỉ
  
11:00  
 
11:05 bận rộn với công việc
riêng, dễ chịu hay không.
  
11:08  
 
11:11 Tâm trí con người
còn có đặc tính khác
  
11:21 chúng ta không để ý.
 
11:26 Chúng ta quan tâm
cả đời sống chứ
  
11:28 không chỉ nghề nghiệp, 9 đến 5 giờ
- sống thế nào
  
11:32  
 
11:34 làm gì, suy nghĩ gì
 
11:36  
 
11:39 có cảm xúc, lo
lắng, yêu thương chăng.
  
11:43 Mọi cái đó là
thành phần đời sống.
  
11:48 Nhưng chúng ta bị qui định
 
11:51 với ý niệm rằng
chúng ta phải làm việc
  
11:59 và xây dựng cấu trúc
 
12:02 xã hội, nên đòi
hỏi bạn làm việc
  
12:07 từ sáng đến tối.
 
12:13 Người nói từ chối
vào loài chuột ấy.
  
12:20 Không phải hắn
có của trời cho
  
12:24 hay ai đó chăm sóc hắn
 
12:28 nhưng hắn từ chối vào đó.
 
12:31 Tôi không sống dù một ngày
 
12:35 từ 9 đến 5 giờ cho
ai hay cho việc gì.
  
12:43 Tôi có thể chết,
nhưng không làm thế.
  
12:48 Cũng thế, tôi
không giết ai hết
  
12:52 bất kỳ trường hợp nào.
 
12:54 Tôi biết bạn sẽ nói
 
12:56 'Nếu em ngài bị
đánh thì sao?'
  
12:58 bạn biết mọi trò chơi.
 
13:06 Bởi vì bạo lực
gây thêm bạo lực.
  
13:11 Bạn thấy đó ở Ailen.
 
13:18 Nhưng chúng ta quá nhút nhát
 
13:24 chúng ta quá lo
lắng, sợ hãi, âu lo
  
13:28 muốn an toàn, cái chúng ta
nghĩ mình có, nhưng không có.
  
13:32  
 
13:37 Vậy bạn sẽ đào sâu
 
13:45 và tìm xem bạn có thể
thoát khỏi loài chuột ấy
  
13:48  
 
13:51  
 
13:56 và để tìm kiếm, bạn phải
sử dụng năng lực, thông minh
  
13:59  
 
14:03 đừng nói, 'Tôi không làm'.
 
14:07 Bạn không làm bởi
vì bạn thông minh
  
14:12 chứ không vì bạn được bảo
 
14:14 hay bạn đã đọc sách
nào, triết gia nào.
  
14:19 Tôi nghĩ vậy là rất rõ.
 
14:25 Và bạn cũng hỏi:
 
14:30 vậy giáo lý K chỉ
dành cho số ít?
  
14:36 Đây là câu hỏi được hỏi
đi hỏi lại nhiều rồi.
  
14:38  
 
14:47 Bạn nghĩ sao?
 
14:53 Nếu dành cho số ít
thì không giá trị gì.
  
14:57 Đợi chút, đi chậm thôi.
 
15:01 Người nói nói nó
dành cho mọi người.
  
15:08 Nhưng mọi người
không nghiêm túc
  
15:19 không có năng lực, bởi họ
phân tán nó trong nhiều hướng.
  
15:25 Và dần dà còn có vài người
- kịp không?
  
15:30  
 
15:33  
 
15:39 Nên thấy thế, bạn nói
nó chỉ dành cho số ít.
  
15:44 Ngược lại thực sự
nếu bạn áp dụng
  
15:47 tìm hiểu nghiêm túc
với tinh thần tìm kiếm
  
15:49  
 
15:52  
 
15:55 và muốn sống một đời khác
hẳn, nó dành cho mọi người.
  
15:59 Không có gì bí mật cả.
 
16:05 Nhưng có biết bao bí ẩn
 
16:07 nếu bạn vượt khỏi
giới hạn của suy tư.
  
16:13 Nhưng chúng ta không
làm mấy việc này
  
16:14 không thử nghiệm,
không áp dụng
  
16:17 không ăn mà chỉ để
thức ăn trước mặt.
  
16:24 Và vài người ăn nói,
'Chúng tôi là tinh hoa'.
  
16:27  
 
16:32 Họ thực sự
không phải tinh hoa
  
16:34 họ chỉ là những người
nghiêm túc áp dụng
  
16:38 suy tư, tìm tòi, thấy rằng
 
16:43 nó tác động đời
sống họ hàng ngày.
  
16:48 Chỉ thế mới có thể xây
dựng một xã hội khác hẳn.
  
16:52  
 
17:01 Thấu hiểu là trực giác?
 
17:06 Ngài có thể nói về
tỏ sáng thình lình ấy.
  
17:09  
 
17:12 Ý ngài thấu hiểu là gì
 
17:14 và nó là tạm thời
hay có thể liên tục?
  
17:19  
 
17:23 Tôi đọc lại câu hỏi
chứ? Khán giả:Vâng.
  
17:28 Thấu hiểu là trực giác?
 
17:34 Tôi chắc bạn đã
nghe hai chữ này.
  
17:37 Ngài có thể nói về
tỏ sáng thình lình ấy.
  
17:41  
 
17:43 Ý ngài thấu hiểu là gì
 
17:47 và nó là tạm thời
hay có thể liên tục?
  
17:50  
 
17:54  
 
18:05 Trong nhiều buổi nói
chuyện, người nói
  
18:10 anh ta đã dùng
chữ 'thấu hiểu'.
  
18:16 Nghĩa là nhìn
thấu vào sự vật
  
18:22 vào toàn bộ vận hành suy tư
 
18:27 vào toàn bộ vận hành
của ghen tị, ví dụ.
  
18:33 Nhận hiểu bản chất của tham
 
18:38 thấy toàn thể
tích chứa đau khổ.
  
18:45 Không phân tích
 
18:50 không dùng năng lực lý trí
 
18:57 không phải kết
quả của kiến thức
  
19:05 kiến thức là
cái được gom góp
  
19:08 qua kinh nghiệm cũ,
lưu lại trong não
  
19:12  
 
19:14 thế nên kiến thức
luôn đi cùng đốt nát.
  
19:16  
 
19:20 Không có kiến thức trọn vẹn
 
19:25 thế nên luôn luôn có
kiến thức và dốt nát
  
19:29 như hai con ngựa cột chung.
 
19:33  
 
19:39 Vậy thấu hiểu là gì?
 
19:42 Bạn hiểu câu hỏi
chứ? Theo kịp không?
  
19:44  
 
19:47 Một buổi sáng nóng nực
 
19:49 nhưng không hề gì.
 
19:59 Nếu quan sát không
dựa vào kiến thức
  
20:04 hay khả năng lý
trí để lý luận
  
20:10 tìm tòi, phân tích,
vậy nó là gì?
  
20:17  
 
20:19  
 
20:22 Đó là toàn bộ vấn đề.
 
20:24 Và bạn cũng hỏi:
phải nó là trực giác?
  
20:27  
 
20:31 Chữ 'trực giác' là
một từ khá rắc rối
  
20:38 vì quá nhiều
người dùng nó.
  
20:46 Thực tế trực giác có thể
là kết quả của ý muốn.
  
20:53 Bạn có thể muốn điều gì
 
20:56 và rồi ít lâu sau bạn
có trực giác về nó.
  
21:01 Và bạn nghĩ rằng trực
giác là cực kỳ quan trọng.
  
21:06 Nhưng nếu đi sâu hơn một chút
 
21:09 bạn có thể thấy nó
dựa vào ý muốn, sợ hãi
  
21:11  
 
21:14 những thú vui khác nhau.
 
21:17 Vậy bạn nên dè
chừng chữ ấy
  
21:22 đặc biệt được dùng bởi
những người khá lãng mạn
  
21:27 người nhiều tưởng tượng,
cảm xúc và muốn điều gì.
  
21:29  
 
21:36 Và chắc là họ
có trực giác
  
21:39 nhưng có thể nó dựa vào
vài ý muốn, dĩ nhiên tự gạt.
  
21:42  
 
21:48 Nên lúc này chúng ta có
thể dẹp chữ ấy sang bên.
  
21:54 Hy vọng tôi không
tổn thương ai
  
21:58 bị kẹt vào trực giác.
 
22:06 Và nếu không phải,
vậy thấu hiểu là gì?
  
22:12 Nghĩa là, nhận hiểu
điều gì tức thì
  
22:17 mà phải thực, hợp lý,
lành mạnh, phải lẽ.
  
22:20  
 
22:26 Hiểu không?
 
22:29 Và thấu hiểu phải
hành động ngay.
  
22:36 Chính vì không thấu hiểu
nên không làm gì hết.
  
22:38  
 
22:43 Nếu tôi thấu hiểu
 
22:46 nếu bạn thấu hiểu toàn
bộ bản chất của suy tư
  
22:48  
 
22:52 hiểu chứ?
 
22:54 tức là, tôi sẽ giải
thích đôi chút về suy tư.
  
22:58 Suy tư là trả
lời của ký ức.
  
23:04 Ký ức là kết
quả của kinh nghiệm
  
23:10 kiến thức, được
lưu trong não.
  
23:15 Và ký ức trả lời.
 
23:19 Bạn sống ở đâu?
Bạn trả lời.
  
23:23 Bạn tên gì?
 
23:25 Có câu trả lời
ngay. Và v.v..
  
23:29 Suy tư là kết
quả hay trả lời
  
23:33 của tích chứa kinh nghiệm,
kiến thức như ký ức.
  
23:38 Đơn giản thế.
 
23:42 Vậy, suy tư dựa trên, hay
kết quả của kiến thức
  
23:47  
 
23:49 suy tư giới hạn, bởi
kiến thức giới hạn.
  
23:52  
 
23:57 Nên suy tư không hề đầy đủ.
 
24:05 Nó luôn là thành
phần, giới hạn
  
24:09 dựa trên kiến
thức và dốt nát.
  
24:13 Thế nên nó mãi mãi
 
24:18 giới hạn, hẹp hòi
- phải không?
  
24:22  
 
24:24 Ngay lúc thấu
hiểu nó, nghĩa là
  
24:28  
 
24:31 có hành động,
không phải chỉ là
  
24:35  
 
24:37 sự lặp lại của suy tư
- bạn theo kịp chứ?
  
24:40  
 
24:42 thấu hiểu về tổ
chức, lấy ví dụ thế.
  
24:45 Phải không?
 
24:52 Thấu hiểu nó
 
24:55 tức là bạn quan
sát không có ký ức
  
24:57  
 
25:01 nhớ lại, không tranh
cãi, thuận và chống
  
25:03  
 
25:08 chỉ nhìn toàn thể vận hành
 
25:13 và đòi hỏi cho tổ chức.
 
25:18 Rồi thì bạn thấu hiểu nó
 
25:20 và từ thấu hiểu
ấy bạn hành động.
  
25:25 Và hành động ấy hợp
lý, sáng suốt, lành mạnh.
  
25:31  
 
25:34 Chính vì không thấu hiểu
 
25:37 bạn hành động đối nghịch,
đó không phải thấu hiểu.
  
25:40  
 
25:43 Không biết bạn
hiểu hết chăng?
  
25:47 Xin lỗi đã quá nhấn mạnh.
 
25:51 Đó là cách tôi làm.
 
26:00 Ví dụ, thấu hiểu
 
26:03 đau đớn, tổn thương
bạn đã chịu từ bé.
  
26:06  
 
26:10 Bạn hiểu vấn đề chứ?
 
26:14 Tất cả chúng ta đều bị
tổn thương vì nhiều lý do
  
26:19  
 
26:22 từ bé cho đến khi chết, vết
thương tâm lý ấy trong chúng ta.
  
26:25  
 
26:30 Giờ thì thấu hiểu
 
26:32 toàn bộ bản chất và
cấu trúc tổn thương ấy.
  
26:38 Bạn hiểu lời tôi chứ?
 
26:40 Bạn theo kịp không?
 
26:44 Bạn bị tổn
thương, phải không?
  
26:46 vết thương tâm lý?
 
26:52 Cùng vào chơi với
tôi, nếu thích.
  
26:56 Banh ở phía sân bạn.
 
27:03 Dĩ nhiên bạn bị tổn thương.
 
27:10 Bạn có thể đến nhà tâm
lý, phân tâm, trị liệu tâm lý
  
27:15 và họ chỉ ra tại sao
bạn bị tổn thương, từ bé
  
27:19 mẹ bạn làm này,
hay cha bạn làm nọ
  
27:21 hay bạn đặt cược thua
 
27:23 hoặc đặt cược
thắng, v.v.. (Cười)
  
27:26 Thôi nhé. Tìm hiểu đi.
 
27:34 Và chỉ nhìn, hay
tìm ra nguyên nhân
  
27:39 tổn thương sẽ không
được giải quyết.
  
27:41 Phải không?
 
27:42 Nó đó.
 
27:47 Và hậu quả của
tổn thương là
  
27:53 cô lập, sợ hãi, chống đối
 
27:57 và không để tổn thương
nữa, nên tự đóng kín.
  
27:59  
 
28:02 Bạn biết hết.
 
28:05 Đó là toàn bộ vận
hành của tổn thương.
  
28:09 Tổn thương là hình ảnh
 
28:11 bạn tạo ra cho
mình về chính mình.
  
28:14  
 
28:16 Hiểu chứ? Phải không?
 
28:21 Hễ hình ảnh ấy còn thì
bạn còn tổn thương, dĩ nhiên.
  
28:24  
 
28:28 Giờ thì thấu hiểu hết
chúng mà không phân tích
  
28:31  
 
28:36 thấy nó tức thì
 
28:40 và nhận thức
của thấu hiểu ấy
  
28:44 đòi hỏi cả chú tâm và năng
lực bạn, tổn thương chảy tan.
  
28:47  
 
28:49  
 
28:52 Và vì nó chảy tan nên
không còn tổn thương nữa.
  
28:55 Bạn có hiểu hết không?
 
29:03 Nếu hỏi thật lịch sự
 
29:10 bạn đã nghe,
bạn có thấu hiểu
  
29:12  
 
29:15 xóa sạch tổn thương,
không lưu lại dấu vết, nên
  
29:20  
 
29:22 không tổn thương nữa, không
ai có thể tổn thương bạn.
  
29:24  
 
29:26 Hiểu chứ? Tổn thương bạn.
 
29:28 Bởi hình ảnh bạn tạo ra về
chính mình là không có thực.
  
29:30  
 
29:34 Bạn theo kịp không?
 
29:37 Bạn làm chứ?
 
29:38 Hay là bạn chỉ
chú ý đến từ ngữ?
  
29:41  
 
30:00 Q:Tôi thực không
hiểu ý ngài khi
  
30:04 ngài nói chúng ta
tạo ra tổn thương ấy.
  
30:08  
 
30:25 K:Trước hết, ai tổn thương?
 
30:29 Ý bạn tổn thương là gì?
 
30:37 Tổn thương theo
bạn nghĩa là sao?
  
30:40 Bạn nói, 'tôi bị tổn thương'
 
30:43 bạn biết một cách
ý thức hay không?
  
30:47 Bạn bị tổn thương.
 
30:52 Cái gì bị tổn thương?
 
30:54 Bạn hiểu câu hỏi
chứ? Bạn hiểu không?
  
30:55 Cái gì bị tổn thương?
 
31:01 Bạn nói, 'là tôi'.
 
31:04 'Tôi' là gì?
 
31:07 Là hình ảnh bạn
có về chính mình.
  
31:12 Nếu tôi có hình ảnh
về mình là tuyệt vời
  
31:15 tâm linh, v.v..
- gì nào?
  
31:20 và bạn đến và nói
 
31:21 'Không, ngài là tên ngốc'
- tôi bị tổn thương. (Cười)
  
31:28 Tức là, suy nghĩ
- theo dõi nhé
  
31:31 suy nghĩ tạo ra một
hình ảnh về mình
  
31:34  
 
31:38 và hình ảnh
ấy luôn so sánh:
  
31:47 hình ảnh tôi đẹp
hơn hình ảnh bạn
  
31:50 và v.v.., v.v..
 
31:53 Nên hễ còn hình
ảnh về mình
  
31:57  
 
31:59 thì nó sẽ còn
bị ai đó giẫm lên.
  
32:04 Và đó gọi là tổn
thương, vết thương tâm lý.
  
32:08  
 
32:12 Thấu hiểu nó, nghĩa là
 
32:14 thấy toàn thể vận hành
 
32:20 nguyên nhân và hình ảnh
 
32:25 và chính nhận thức
ấy chấm dứt hình ảnh.
  
32:30 Bạn hiểu không? Không. Không?
 
32:32  
 
32:40 Trời nóng quá.
 
32:45 Xin lỗi về cái lược
- tôi quên.
  
33:01 Ngài nói tổ chức
không giúp con người tìm
  
33:05 cái người Cơ đốc
gọi là cứu rỗi.
  
33:12 Vậy tại sao ngài
có tổ chức riêng?
  
33:18 Ngài nói tổ chức
không giúp con người tìm
  
33:23 cái người Cơ đốc
gọi là cứu rỗi.
  
33:27 Vậy tại sao ngài
có tổ chức riêng?
  
33:42 Năm 1925
- có lẽ vài bạn chưa được sinh ra
  
33:45  
 
33:48 Năm 1925 người nói đứng đầu
một tổ chức rất là lớn.
  
33:52  
 
33:56 Anh ta đứng đầu
 
33:58 và họ tôn kính anh ta với lòng mộ đạo
- bạn biết đó
  
34:01  
 
34:04 mọi lộn xộn, đèn
nến, mọi thứ! (Cười)
  
34:08 Xin đừng cười, chúng
ta chỉ nói sự kiện.
  
34:18 Và nó được xem như
một tổ chức tâm linh
  
34:21 một tổ chức tôn giáo.
 
34:25 Và vào năm 1925
- hay 28 hoặc 29, tôi quên mất
  
34:29 không quan trọng
 
34:34 tổ chức ấy gọi là
'Trật Tự Ngôi Sao'
  
34:37 người nói đã giải tán
 
34:40 bởi anh ta nói bất kỳ
tổ chức tâm linh nào
  
34:44 đều không phải tâm linh.
 
34:50 Và anh ta giải tán tổ chức
 
34:53 trả lại của cải,
toàn bộ cơ sở.
  
35:00  
 
35:04 Giờ anh ta có - không phải
anh ta có - có vài Học viện
  
35:10 một ở Ấn, một ở
đây, Mỹ và Canada.
  
35:12  
 
35:15  
 
35:19 Ở Ấn có năm trường học
 
35:23 rải rác đây đó, với
đất đai rộng rãi.
  
35:27  
 
35:31 Và đó là những trường
 
35:34 dưới sự điều hành
của Học viện K
  
35:40 nơi chịu trách
nhiệm về đất đai
  
35:42 xem coi trường học đi
đúng hướng nhiều hay ít
  
35:45  
 
35:47 chắc là ít rồi!
 
35:51 Và ở đây cũng có Học
viện với một trường
  
35:54  
 
35:58 và chúng ta hy vọng trường
học sẽ giữ đúng hướng.
  
36:03 Và Học viện trách nhiệm
tổ chức các buổi nói chuyện
  
36:08 băng từ, xuất
bản, v.v.., v.v..
  
36:11 Và cũng thế
ở Mỹ vả Canada.
  
36:15 Không có tâm linh gì cả.
 
36:19 Đúng không? Chỉ
làm chức năng.
  
36:22  
 
36:26 Chúng cần thiết,
luật pháp yêu cầu thế.
  
36:29  
 
36:32 Và xuất bản sách
- bạn biết mà, v.v..
  
36:35 Và xem xét giáo lý
được giữ thuần chất.
  
36:39 Đó là chức năng duy nhất của những Học viện
- phải không?
  
36:43 Không có chức năng khác.
 
36:46 Họ không phải nhóm tâm
linh bạn có thể gia nhập
  
36:51 và đạt Niết bàn,
hay Thiên đàng, v.v..
  
36:54 Thật đơn giản, rõ
ràng. Vậy được chứ?
  
37:00 Vậy lần tới đừng hỏi tại
sao ngài có tổ chức nhé.
  
37:03  
 
37:06 Rất đơn giản:
trường học, xuất bản
  
37:12 sách, băng từ, xếp đặt
các buổi nói nơi tôi đến
  
37:14  
 
37:18 và chăm nom người
nói về vật chất
  
37:20  
 
37:24 bởi người nói
không có tiền.
  
37:27 Khi người nói ở
Ấn, họ lo cho anh ta
  
37:30 ở đây, họ lo cho anh ta
 
37:32 khi người nói ở Mỹ,
họ cũng làm thế.
  
37:36 Chấm hết. Xong chứ?
 
37:38 Vậy là xong, phải không?
 
37:40 Chúng ta tiếp
câu hỏi kế chứ?
  
38:02 Tình dục không hợp
với đời sống đạo?
  
38:06  
 
38:09 Quan hệ con người có vị
trí gì trong nổ lực tâm linh?
  
38:12  
 
38:16 Tình dục không hợp
với đời sống đạo?
  
38:20  
 
38:24 Quan hệ con người có vị
trí gì trong nổ lực tâm linh?
  
38:27  
 
38:52 Trước hết
 
38:55 tại sao con người trên
khắp thế giới làm
  
38:58  
 
39:02 tình dục quá quan
trọng trong đời sống?
  
39:08 Bạn hiểu câu hỏi chứ?
 
39:10 Tạo sao?
 
39:18 Giờ ở phương Tây
rất thoải mái
  
39:23 trai gái tuổi mười hai,
mười ba đã biết tình dục.
  
39:28  
 
39:36 Và bạn hỏi
tại sao con người
  
39:41 tất cả hoạt
động, suốt đời họ
  
39:44 làm điều này thành
quá quan trọng?
  
39:53 Tiếp tục, trả lời đi.
 
39:55 Đặt câu hỏi đi.
 
39:56 Chúng ta cùng chia sẻ câu hỏi
- phải không?
  
39:59 Bạn không chỉ lắng
nghe Tiên tri Delphy
  
40:03 mà chúng ta cùng tìm tòi.
 
40:06 Chúng ta nhìn vào
chính đời bạn.
  
40:09  
 
40:14 Có những đạo sư
 
40:22 và cả triết lý
gọi là Mật tông
  
40:27 một phần thôi
- dựa trên tình dục.
  
40:31 Qua tình dục bạn có
thể đến Thượng đế
  
40:36 dù Thượng đế là ai.
 
40:39 Và việc đó rất phổ thông.
 
40:48 Và có những
người, như thầy tu
  
40:52 sanyasis Ấn, và
thầy tu Phật giáo
  
40:57 chối bỏ tình dục
 
41:02 bởi họ luôn cho rằng
 
41:07 đó là phí năng lực
 
41:17 và để phuc vụ Thượng đế bạn
phải đến với cả năng lực.
  
41:20  
 
41:23 Thế nên chối bỏ, loại
trừ, đốt cháy mình
  
41:27  
 
41:31 với mọi đòi hỏi, nhưng
loại trừ, kiểm soát.
  
41:33  
 
41:36 Vậy thì bạn có thoải mái,
và cái gọi là đè ép tôn giáo.
  
41:39  
 
41:44 Và người ở giữa
thì vui chơi mọi thứ
  
41:47 cả hai bên, họ đặt một chân
bên này và một chân bên kia.
  
41:54 Rồi thì họ có
thể nói về hai thứ
  
41:58 và xem coi họ có
thể hòa điệu cả hai
  
42:02 và tìm Thượng đế
- hay gì đó bạn muốn tìm.
  
42:07 Có thể cuối cùng bạn sẽ
tìm ra một mớ vô nghĩa!
  
42:11 Nên chúng ta hỏi:
tại sao con người
  
42:13  
 
42:18 làm cho tình dục
thành quan trọng thế?
  
42:26 Phải không?
 
42:29 Tại sao bạn không
xem quan trọng như
  
42:34 yêu thương
- hiểu chứ?
  
42:37  
 
42:41 Như trắc ẩn?
 
42:44 Như không giết chóc?
 
42:47 Tại sao bạn chỉ cho tình
dục giá trị lớn thế?
  
42:52 Bạn theo kịp lời tôi chứ?
 
42:54 Chiến tranh, khủng
bố, phân chia quốc gia
  
42:58  
 
43:02 cả xã hội vô đạo
đức chúng ta sống
  
43:09 tại sao chúng ta không
xem quan trọng như nhau
  
43:14 và không riêng việc đó?
 
43:16 Theo kịp câu hỏi
không? Tại sao?
  
43:25 Phải chăng tình dục cho bạn
vui thú lớn nhất trong đời?
  
43:28  
 
43:38 Còn lại đời bạn
là chán chường
  
43:44 khổ nhọc, đấu
tranh, xung đột
  
43:50 cuộc sống vô nghĩa?
 
43:54 Và ít nhất nó cho
bạn chút ý nghĩa
  
43:59 về khoái lạc, ý nghĩa
hạnh phúc, ý nghĩa
  
44:03 bạn biết cả
- điều bạn gọi là quan hệ
  
44:08 và cũng gọi là yêu thương
- phải không?
  
44:11  
 
44:13 Đó là lý do chúng ta
quá điên cuồng tình dục?
  
44:18 Tiếp tục, hãy tự trả lời.
 
44:23 Bởi chúng ta không
tự do trong mọi hướng.
  
44:25  
 
44:29 Chúng ta phải đến văn
phòng từ 9 đến 5 giờ
  
44:33 nơi chúng ta bị bắt nạt,
nơi có mấy xếp ngồi trên
  
44:36  
 
44:38 bạn biết mọi việc xảy
ra ở văn phòng, nhà máy
  
44:42  
 
44:44 hay công việc nào khác nơi
có ai đó thống trị bạn.
  
44:52 Và trí óc chúng
ta thành máy móc
  
44:58 bạn theo kịp chứ?
 
45:04 Chúng ta cứ lặp đi lặp lại
 
45:11 Chúng ta rơi vào truyền
thống, lối cũ, khuôn mòn.
  
45:17 Suy nghĩ chúng ta là:
 
45:20 Tôi là Cơ đốc, tôi là
Phật giáo, tôi là Hin đu
  
45:22 Là Cơ đốc, tôi tôn thờ Giáo hoàng
- bạn biết
  
45:27 mọi việc được đánh dấu
rõ ràng và bạn cứ theo.
  
45:33 Hay bạn dẹp bỏ hết
và tạo lối mòn riêng.
  
45:36  
 
45:41 Vậy tâm trí chúng ta thành
 
45:45 nô lệ cho nhiều lối sống
- phải không?
  
45:50 Nên nó trở thành máy móc.
 
45:56 Và tình dục có lẽ vui thú
 
46:01 và dần dà cũng
thành máy móc.
  
46:07 Vậy nên hỏi
 
46:10 nếu muốn tìm hiểu
thật sâu, bạn hỏi:
  
46:13  
 
46:14 Tình dục là yêu thương?
 
46:21 Tiếp tục, hỏi đi.
 
46:25 Yêu thương là vui thú?
 
46:34 Yêu thương là ước muốn?
 
46:38 Yêu thương là
nhớ lại biến cố
  
46:42 bạn gọi là tình dục,
với mọi tưởng tượng
  
46:45 hình ảnh, suy tư về
nó, đó là yêu thương?
  
46:51 Ồ, lạy trời!
 
46:59 Yêu thương là nhớ lại?
 
47:08 Và anh bạn hỏi:
 
47:18 Ôi trời, tôi quên mất
đến đâu rồi? À đây.
  
47:28 Và anh bạn hỏi:
 
47:32 Quan hệ con người có vị
trí gì trong nổ lực tâm linh?
  
47:35  
 
47:38 Bạn thấy tóm lại là gì?
 
47:42 Quan hệ con người là thú
vui, tình dục, xung đột
  
47:45  
 
47:51 cãi cọ, phân chia, anh
đi đường anh tôi đường tôi
  
47:53  
 
47:56 Kịp không? Đó là
quan hệ chúng ta
  
47:59 quan hệ thực trong
đời sống hàng ngày.
  
48:06 Và quan hệ con người có vị
trí gì trong nổ lực tâm linh?
  
48:09  
 
48:14 Dĩ nhiên quan hệ hiện tại
 
48:16 không có vị trí
nào hết, dĩ nhiên.
  
48:25 Chúng ta ganh tị nhau
 
48:29 muốn chiếm hữu nhau
 
48:33 muốn thống trị nhau
 
48:39 và vì thế có
đối nghịch lẫn nhau
  
48:44 không thỏa mãn tình dục
nên bạn đi tìm kẻ khác
  
48:51 và trong quan hệ tình
dục chỉ có cô đơn
  
48:58 Phải không? Mọi cái đó.
 
49:02 Và luôn tìm thú vui riêng.
 
49:08 Mọi cái đó là yêu thương?
 
49:15 Nên bạn xem nhẹ, dẹp sang
bên cái gọi là yêu thương
  
49:18  
 
49:21 có lẽ đó là điều diệu
kỳ nhất nếu bạn có
  
49:26 và bạn bị kẹt trong cơn
lốc của ước muốn riêng
  
49:32  
 
49:35 thú vui riêng
- phải không?
  
49:38  
 
49:44 Nên chúng ta luôn tìm không
chỉ thỏa mãn tình dục
  
49:46  
 
49:51 mà cả sự hài lòng trong
mọi hướng, dựa trên thú vui.
  
49:55  
 
50:00 Và chúng ta gọi
đó là yêu thương.
  
50:04 Vì yêu thương chúng ta giết nhau
- phải không?
  
50:10 Yêu đất nước.
 
50:14 Ồ, làm ơn.
 
50:19 Nên khi bạn đến cuối đường
 
50:22 bạn hỏi tại sao con người
 
50:25 lại xem việc này là
cực kỳ quan trọng?
  
50:27  
 
50:38 Mọi tạp chí, bạn
biết mọi việc xảy ra.
  
50:42 Tại sao?
 
50:45 Phải chăng con người đánh
mất khả năng sáng tạo?
  
50:52 Không phải khả năng
tình dục, hiểu chứ?
  
50:55 Khả năng sáng tạo.
 
50:58 Có thể thấy, có thể
là ngọn lửa cho chính họ
  
51:09 Không đi theo ai
 
51:14 không thờ phụng hình ảnh,
ảo tưởng, niềm tin nào.
  
51:21 Khi bạn dẹp sang bên mọi thứ
 
51:25 và bạn hiểu từng ước
muốn nhỏ bé riêng tư
  
51:31 những đòi hỏi
tình dục thầm kín
  
51:37 hài lòng, rồi khi
bạn thấy tất cả
  
51:41 thấu hiểu toàn bộ chúng,
từ đó sáng tạo đến.
  
51:45 Không phải vẽ bức tranh
 
51:49 hay viết bài thơ.
 
51:55 Cảm giác hoàn toàn tươi tắn
- hiểu chứ?
  
52:01 Tâm trí tươi tắn, trẻ trung
 
52:03 vô nhiễm mọi
lúc, không mây mù
  
52:08 không nặng trĩu với
mọi thứ ký ức, bất mãn
  
52:12 sợ hãi và lo âu, bạn biết
 
52:15 khi bạn mất hết chúng
 
52:17 liền có một loại tâm
trí hoàn toàn khác.
  
52:22 Và tình dục
có vị trí riêng.
  
52:29 Nhưng khi tình dục trở
thành nổ lực tôn giáo
  
52:35 Bạn hiểu lời tôi không?
 
52:40 là chúng ta hoàn
toàn bị sa lầy.
  
52:48 Có vẻ như chúng ta
không có tính hoài nghi
  
52:52  
 
52:55  
 
53:00 Hiểu không?
 
53:02 Hoài nghi về đòi hỏi riêng
 
53:10 Hỏi, hoài nghi
về vô số đạo sư.
  
53:19 Và hoài nghi cũng
trở nên khá nguy hiểm
  
53:23 bởi nếu bạn không nắm nó
 
53:27 bạn hoài nghi mọi thứ
và không có hồi kết.
  
53:31 Như con chó bị cột dây
 
53:35 phải thả nó đi, đôi khi hoặc
 
53:39 thường, nên con chó thích
thú, chạy loanh quanh.
  
53:45 Cũng thế, hoài nghi
phải bị cột sợi dây
  
53:48 và cũng nới lỏng,
hay bỏ sợi dây
  
53:53 nên tâm trí
- bạn biết đó
  
53:56 Tâm trí là tim,
là não, cảm xúc
  
54:00 mọi cái sống động,
không chỉ đi một hướng là
  
54:03  
 
54:05 tình dục, tình
dục, tình dục.
  
54:26 Suy nghĩ có thể tự nhận
biết khi nó khởi lên?
  
54:32 Hay nhận biết đến
sau khi suy nghĩ?
  
54:38 Ý thức có thể nhận
biết cả tích chứa nó?
  
54:45 Tôi sẽ đọc lần nữa.
 
54:47 Suy nghĩ có thể tự nhận
biết khi nó khởi lên?
  
54:54 Hay nhận biết đến
sau khi suy nghĩ?
  
55:01 Ý thức có thể nhận
biết cả tích chứa nó?
  
55:17 Đa số chúng ta nhận
biết sau khi xảy ra
  
55:25 Phải không?
 
55:28 sau biến cố, sau hành động.
 
55:35 Rồi chúng ta nói
 
55:37 'Lẽ ra tôi nên làm',
'Lẽ ra không nên làm'.
  
55:43 Anh bạn hỏi: suy nghĩ có
thể tự biết khi nó khởi lên?
  
55:47  
 
55:52 không sau đó, việc khá đơn
giản, đa số chúng ta làm thế.
  
55:57  
 
56:00 Nhưng câu hỏi là: có thể nhận
biết suy nghĩ khi nó khởi?
  
56:03  
 
56:10 Bạn hiểu câu hỏi chứ?
 
56:13 Ít nhất bạn hiểu câu hỏi?
 
56:19 Bạn có thể biết
- hãy lắng nghe
  
56:24 suy nghĩ mình?
 
56:26 Nghĩa là, suy nghĩ có thể
tự biết, khi nó khởi lên?
  
56:31  
 
56:40 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
56:43 Tức là, cả đời sống
bạn dựa trên suy nghĩ
  
56:48  
 
56:51  
 
56:56 suy nghĩ nhận biết cảm xúc
 
57:00 cảm giác, cảm
nhận viển vông
  
57:05 tưởng tượng, v.v..
 
57:07 Suy nghĩ biết hết
- phải không?
  
57:11 'Ồ, tôi xúc động quá' v.v..
 
57:14  
 
57:17 Suy nghĩ là khí cụ của mọi hành động
- phải không?
  
57:23  
 
57:27  
 
57:29 Thế nên không có
tính tự nhiên.
  
57:34 Nếu bạn nghiêm
túc nhìn mình
  
57:37 tính tự nhiên chỉ có thể
có khi tự do hoàn toàn
  
57:46 về nội tâm.
 
57:51 Vậy tâm trí bạn có thể
tự biết lúc suy nghĩ khởi?
  
57:54  
 
58:03 Tức là, có nhận biết
 
58:07 lúc bạn bắt đầu nổi giận?
 
58:13 Bạn theo kịp không?
 
58:16 Có thể nhận biết
lúc ghen tị khởi lên?
  
58:24 Có thể nhận
biết lúc tham đến
  
58:32 nhận biết chứ?
 
58:35 Có thể không?
 
58:39 Hay bạn nhận biết
bạn đã ghen tị
  
58:43 hay bạn đã tham hoặc
bạn đã nổi giận?
  
58:47 Việc rất đơn giản, đa
số chúng ta làm thế.
  
58:50 Nhưng nhận biết với để ý
 
58:57 bạn có thể tự thấy
cơn giận đang đến
  
59:01 adrenalin và cả tiến trình
 
59:04 toàn bộ vận hành cơn giận.
 
59:08 Bạn có thể thấy
tham hiện diện:
  
59:11 Bạn thấy điều bạn muốn và
- theo kịp chứ? - phản ứng.
  
59:17 Nhận biết nó.
 
59:19 Dĩ nhiên bạn có
thể khi nó khởi.
  
59:23 Giờ thì câu hỏi khó hơn
một chút, sâu hơn một chút.
  
59:28 Suy nghĩ có thể -
nghe nhé - nghĩa là
  
59:32 bạn có thể nhận biết lúc
giận nổi lên, khá đơn giản
  
59:37 nhưng có nhận biết
chính suy nghĩ?
  
59:45  
 
59:47 Bạn hiểu lời tôi không?
 
59:53 Bạn đang suy
nghĩ, phải không?
  
59:56 Hay các bạn đãng trí?
 
1:00:02 Bạn đang suy
nghĩ, phải không?
  
1:00:05 Hiện bạn đang nghĩ
 
1:00:08 tìm xem suy nghĩ ấy
có thể tự biết nó.
  
1:00:12 Không phải bạn biết suy nghĩ
- bạn hiểu vấn đề chứ?
  
1:00:17  
 
1:00:18 Không biết bạn hiểu chăng.
 
1:00:23 Việc này rất thú
vị nếu bạn tìm hiểu.
  
1:00:30 Không chỉ thú
vị, rất nghiêm túc
  
1:00:32 bởi bạn có thể
tìm hiểu thật sâu.
  
1:00:37 Tức là, bạn đang
nghĩ về điều gì
  
1:00:41  
 
1:00:44 về y phục, về vẻ
mặt, lời thiên hạ nói
  
1:00:48 bạn sẽ gặp ai,
và cái này cái nọ
  
1:00:50 suy nghĩ đó.
 
1:00:55 Giờ lấy một suy nghĩ
 
1:01:02 và xem suy nghĩ ấy
có thể tự biết nó.
  
1:01:08 À vâng, việc này đòi
hỏi chú tâm lớn lao
  
1:01:13 mà bạn thì chưa quen.
 
1:01:17 Bạn suy nghĩ về áo quần
mình có hay bạn sẽ đi mua.
  
1:01:19  
 
1:01:24 Suy nghĩ khởi lên
 
1:01:27 Suy nghĩ có thể nói, 'Vâng, tôi tỉnh táo'
- hiểu chứ?
  
1:01:32 Tôi thấy tôi, chính nó
 
1:01:37 không phải bạn quan sát suy
nghĩ, bởi bạn cũng là suy nghĩ.
  
1:01:42  
 
1:01:46 Bạn hiểu chứ?
 
1:01:48 Vậy bạn không biết
khi suy nghĩ khởi
  
1:01:50  
 
1:01:54 mà chính suy nghĩ tự
biết khi nó có mặt.
  
1:01:57  
 
1:01:59 Bạn có thấy
thế không. Không.
  
1:02:04 Phải không? Đó
là một câu hỏi.
  
1:02:06 Câu kia là:
 
1:02:09 Ý thức có thể nhận biết
toàn bộ tích chứa nó?
  
1:02:12  
 
1:02:17 Bạn hiểu không?
 
1:02:18 Ý thức
 
1:02:21 Nói thật ngắn gọn
 
1:02:25 tích chứa nó, phải không?
 
1:02:28 Niềm tin, tên
tuổi, quốc tịch
  
1:02:31 thành kiến, ý
kiến, kết luận
  
1:02:35 hy vọng, bất mãn, buồn rầu
 
1:02:39 quan tâm đến chính mình,
tin tưởng hay không tin tưởng
  
1:02:42 tin mình là người Anh
hay không phải người Anh
  
1:02:45 theo nhé
- Thượng đế hay không Thượng đế.
  
1:02:47 Mọi cái đó
- lo âu, sợ hãi
  
1:02:50 mọi cái đó là tích chứa của bạn
- phải không?
  
1:02:54 Đòi hỏi tình dục,
thôi thúc, thú vui
  
1:02:57 mọi cái đó là ý thức bạn
 
1:03:02 và ý thức ấy có thể
- nghe nhé
  
1:03:07 nhận biết tích chứa nó,
toàn bộ chứ không từng phần?
  
1:03:11  
 
1:03:14 Bạn hiểu vấn đề chứ?
 
1:03:16 Không? Bạn không thể.
 
1:03:21 Bạn không hiểu.
 
1:03:23 Đây là thiền định
thực, hiểu không?
  
1:03:27 Không phải mọi thứ
vô nghĩa cứ tiếp tục.
  
1:03:35 Bởi vì thấy toàn
thể con người mình
  
1:03:41 không chỉ đòi hỏi tình dục
 
1:03:45 bởi nó không phải
duy nhất đời bạn
  
1:03:48 còn cả sợ hãi,
chết chóc, âu lo
  
1:03:52 tội ác, bất mãn, buồn phiền
- kịp chứ?
  
1:03:56 đau khổ, mọi cái đó
là một phần đời bạn.
  
1:04:01 Vậy mọi cái đó
là ý thức bạn.
  
1:04:06 Anh bạn hỏi:
 
1:04:08 ý thức có thể nhận
biết cả tích chứa nó?
  
1:04:10  
 
1:04:19 Tức là bạn có thể quan sát
- không phải bạn quan sát
  
1:04:23 có chăng quan sát
toàn thể sự vật?
  
1:04:33 Bạn phải tìm hiểu thật sâu.
 
1:04:36 Chúng ta không có thì giờ,
nhưng sẽ tìm hiểu ngắn gọn.
  
1:04:40 Ý thức ấy hình
thành bởi thời gian
  
1:04:45 qua thời gian, qua
cái gọi là tiến hóa.
  
1:04:47  
 
1:04:52 Bạn có sự cố,
tai nạn, nhớ lại
  
1:04:58 chủng tộc, quốc
tịch, gia đình
  
1:05:02 mọi cái đó là vận
hành chứa trong ý thức
  
1:05:06  
 
1:05:10 Phải không?
 
1:05:16 Và có thể nào hoàn toàn
thoát khỏi tích chứa ấy?
  
1:05:19 Hiểu không?
 
1:05:24 Không, bạn không
thích mọi việc này
  
1:05:32 Việc này rất quan
trọng, bởi vì nếu không
  
1:05:36 chúng ta luôn hành động
trong phạm vi của cái biết
  
1:05:45 cái biết cũng là
không biết, dốt nát.
  
1:05:50 Không hề có tự do.
 
1:05:54 Tức là con người luôn sống
bằng quá khứ, như bạn đó.
  
1:06:02 Bạn có thể phóng chiếu
quá khứ vào tương lai
  
1:06:07 như lý tưởng, hy vọng v.v..
 
1:06:09 nhưng đó vẫn là vận
hành của quá khứ
  
1:06:12 canh cải qua hiện tại
- phải không?
  
1:06:17 Vậy, con người hoàn
toàn, ít nhay nhiều
  
1:06:22 sống bằng quá khứ, đó là tâm trí hắn
- hiểu chứ?
  
1:06:26 Có thể hắn có
kỹ thuật mới
  
1:06:30 cơ hội mới để học
những loại kỹ năng khác
  
1:06:34 nhưng cơ bản, trong hắn
 
1:06:38 ý thức là vận
hành của quá khứ.
  
1:06:44 Phải không?
 
1:06:48 Vậy con người
sống bằng quá khứ
  
1:06:54 - điều gì xảy ra
cho não, tâm trí hắn?
  
1:07:00 Nó không thể tự do.
 
1:07:06 Nên người tìm hiểu
điều này nghiêm túc
  
1:07:13 phải tìm xem toàn
thể ý thức ấy với
  
1:07:17 tích chứa nó có thể
được thấy tức thì
  
1:07:24 nghĩa là phải thấu
hiểu nó hoàn toàn.
  
1:07:31 Không biết bạn
có bao giờ xem xét
  
1:07:35 nhìn toàn bộ điều gì:
 
1:07:40 nhìn vợ mình, con mình
 
1:07:43 hay chồng, hay gì đó,
một cách toàn thể
  
1:07:47 không chỉ gương
mặt, hay này hay nọ
  
1:07:50 mà toàn thể đặc
tính của một người.
  
1:07:58 Và bạn chỉ có thể
làm thế khi bạn không có
  
1:08:02 Hiểu chứ?
 
1:08:05 Khi bạn không
tụ lại đây, tôi.
  
1:08:09 Cái 'tôi' rất nhỏ, rất bé
 
1:08:12 bởi 'tôi' là gom góp
của mọi cái này.
  
1:08:20 Vậy khi bạn tìm
hiểu việc này
  
1:08:27 xem có thể nhìn
toàn bộ tích chứa
  
1:08:29  
 
1:08:32 vận hành của ý thức
 
1:08:35 tức là toàn bộ cấu
trúc của cái 'tôi'.
  
1:08:46 Việc ấy đòi hỏi quan sát thuần tuý
- hiểu không?
  
1:08:50 Không phải hướng,
thành kiến của bạn
  
1:08:53 thích hay không
thích, và v.v.., mà
  
1:08:55 chỉ thuần tuý quan sát cấu
trúc rộng lớn, phức tạp ấy.
  
1:08:58  
 
1:09:02 Bởi nó quá phức tạp, bạn
phải tiếp cận thật đơn giản.
  
1:09:05  
 
1:09:10 Phải không?
 
1:09:20 Tôi sẽ tiếp một
câu hỏi nữa chứ?
  
1:09:24 Hy vọng bạn không
 
1:09:37 Tôi đã thử mọi
thứ thiền định
  
1:09:42 nhịn ăn và cuộc
sống cô độc tự nguyện
  
1:09:45  
 
1:09:51  
 
1:09:53 nhưng chẳng đi đến đâu.
 
1:09:57 Có chăng điều gì,
hay đặc tính gì
  
1:10:01 chấm dứt tìm
kiếm và rối loạn
  
1:10:05 và nếu có tôi phải làm gì?
 
1:10:12 Tôi đọc lại câu hỏi chứ?
 
1:10:15 Tôi đã thử mọi
thứ thiền định
  
1:10:20 nhịn ăn và cuộc
sống cô độc tự nguyện
  
1:10:22  
 
1:10:29 nhưng chẳng đi đến đâu.
 
1:10:32 Có chăng điều gì,
hay đặc tính gì
  
1:10:37 chấm dứt tìm
kiếm và rối loạn
  
1:10:40  
 
1:10:46 và nếu có tôi phải làm gì?
 
1:10:51 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
1:10:53 Bạn trong tình cảnh ấy?
 
1:11:00 Bạn hiểu câu hỏi chứ?
 
1:11:01 Tức là, bạn đến Nhật bản
 
1:11:07 Zen Phật giáo,
Zen thiền định
  
1:11:09 những kiểu khác nhau của
Tây tạng, Hinđu, Cơ đốc
  
1:11:12  
 
1:11:16 và cả vô số thiền
định con người đặt ra.
  
1:11:19  
 
1:11:25 Và anh bạn nói
 
1:11:27 'Tôi đã trải qua tất cả'
 
1:11:32 'Tôi đã tập mọi
thứ yoga, nhịn ăn
  
1:11:38  
 
1:11:40 kéo lê cuộc sống cô
độc cố tìm ra sự thật'
  
1:11:44  
 
1:11:48 'Và cuối cùng tôi
chẳng thấy gì hết'.
  
1:11:51  
 
1:11:54 Bạn hiểu chứ?
 
1:11:57 Các bạn không hiểu.
 
1:11:59 Không phải bi kịch
của bạn, phải không?
  
1:12:08 Có chăng điều gì
 
1:12:11 đặc tính gì chấm dứt
tìm kiếm và rối loạn?
  
1:12:13  
 
1:12:19 Nếu có, nói xem
tôi phải làm gì?
  
1:12:34 Bạn hiểu hết ý
nghĩa câu hỏi không?
  
1:12:43 Tôi có gặp một người
 
1:12:46 ông ấy rất già
- tôi thì rất trẻ
  
1:12:49  
 
1:12:51 tóc bạc, sắp chết.
 
1:12:57 Và ông ta nghe một buổi nói
chuyện và sau đó đến tìm tôi
  
1:13:03 và ông ta nói, 'Tôi đã
trải 25 năm đời mình
  
1:13:09 trong cô độc, thiền định.
 
1:13:11 Tôi đã có vợ và
v.v.., nhưng tôi bỏ hết
  
1:13:15 và tôi đã thiền định 25 năm.
 
1:13:20 Và giờ tôi hiểu
tôi đã nghe ngài
  
1:13:24 tôi đã sống trong ảo tưởng.'
- bạn hiểu không?
  
1:13:27  
 
1:13:29 25 năm
- các bạn không hiểu đâu.
  
1:13:37 Và nói với chính mình
 
1:13:39 'Tôi đã sống ảo
tưởng, tôi tự gạt mình'
  
1:13:43 Bạn hiểu chứ?
 
1:13:44 Sau 25 năm để nói thế.
 
1:13:51 Nghĩa là một đời bỏ
phí, dù bạn làm gì đó
  
1:13:55  
 
1:13:58 không phải thiền định 25 năm.
 
1:14:08 Và anh bạn hỏi điều gì đó
 
1:14:16 một hành động
 
1:14:20 một bước sẽ
giải tan rối loạn
  
1:14:22  
 
1:14:26 chấm dứt tìm kiếm.
 
1:14:30 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
1:14:32 Bạn nào ở trong
tình cảnh ấy?
  
1:14:37 Trừ anh bạn hỏi?
 
1:14:42 Bạn biết đó, bạn
đã đến cuối sợi dây.
  
1:14:50 Bạn đã đọc, đã đi, đã nghe
 
1:14:52 bạn đã kêu gào,
đã thiền định
  
1:14:56 đã ước vọng, đã hy sinh
- hiểu không?
  
1:15:03 Có thể bạn không
làm mấy việc đó.
  
1:15:10 Và nếu đã làm
 
1:15:12 vậy cái gì là điều duy
nhất sẽ giải quyết mọi việc?
  
1:15:25 Trước hết, không tìm kiếm.
 
1:15:33 Bạn hiểu thế là sao không?
 
1:15:41 Bởi nếu bạn
tìm, bạn sẽ thấy
  
1:15:45 cái bạn thấy bạn
đã dự định rồi.
  
1:15:48 Không biết bạn
hiểu hết không?
  
1:15:53 Cái bạn tìm khi tìm kiếm
 
1:15:56 là cái bạn dự định
 
1:16:02 bạn là thầy tu, thượng
đế, giáo sư của bạn
  
1:16:05  
 
1:16:08 đạo sư, triết học,
kinh nghiệm của bạn.
  
1:16:10  
 
1:16:14 Cái dự định trong
tương lai, bạn sẽ gặp
  
1:16:18 nên người khôn ngoan
không tìm kiếm.
  
1:16:28 Và bạn hỏi, điều
duy nhất ấy là gì?
  
1:16:31  
 
1:16:49 Để cho điều duy nhất ấy
 
1:16:53 phải lìa bỏ hoàn toàn
 
1:16:58 mọi thứ bám víu
 
1:17:06 thân thể, tập luyện, yoga
 
1:17:11 ý kiến, phán đoán,
và con người, niềm tin
  
1:17:14  
 
1:17:17 hoàn toàn lìa
bỏ mọi bám víu
  
1:17:25 Phải không?
 
1:17:28 Đừng làm thành điều
khổ sở, không phải đâu.
  
1:17:38 Phải không sợ hãi
 
1:17:42 khoan, đây không
phải điều duy nhất
  
1:17:48 tuyệt đối không
sợ hãi tâm lý
  
1:17:52 và vì thế khi
có sợ hãi vật lý
  
1:17:55 bạn giải quyết nó
- bạn hiểu lời tôi không?
  
1:18:00 Khi ai đó tấn công bạn,
bạn giải quyết việc ấy
  
1:18:04 nhưng tâm lý không sợ hãi
 
1:18:12 tức là không có
thời gian như tương lai.
  
1:18:16 Ồ, bạn không hiểu hết.
 
1:18:26 Và tâm trí thấu
hiểu bản chất đau khổ
  
1:18:34 nên lìa đau khổ
 
1:18:39 thế không nghĩa
là bạn phớt lờ
  
1:18:41 và v.v..
- thoát đau khổ.
  
1:18:46 Phải không?
 
1:18:48 Chỉ là những chỉ dẫn,
không phải điều cuối cùng.
  
1:18:53 Nếu không có chúng, điều
cuối cùng kia không thể có.
  
1:18:55  
 
1:18:59 Bạn hiểu vấn đề chứ?
 
1:19:02 Tôi không nghĩ bạn hiểu.
 
1:19:05 Xem nào, một con người
 
1:19:10 một người trải qua bao năm
 
1:19:14 tìm tòi, tìm kiếm, hỏi han
 
1:19:16  
 
1:19:19 cái gọi là hy sinh
 
1:19:24 nguyện sống độc thân, nghèo nàn
- kịp không?
  
1:19:29 và cuối cùng anh ta nói
 
1:19:31 'Trời, không có gì
cả. Tôi có ít tro tàn'.
  
1:19:33  
 
1:19:39 Dầu vậy họ cho
rằng họ có gì đó
  
1:19:45 Kytô hay Giêsu hay
Phật, vẫn là tro tàn.
  
1:19:48 Không biết bạn
hiểu hết chăng?
  
1:19:57 Và người như thế hỏi:
 
1:20:01 đâu là hành động
đúng trong đời tôi
  
1:20:05 hành động đúng sẽ đúng
trong mọi trường hợp?
  
1:20:08  
 
1:20:14 Không phải thỉnh thoảng
thay đổi theo văn hóa
  
1:20:17 theo quốc gia, theo giáo dục
 
1:20:20 đúng, chính xác, thực.
 
1:20:33 Khi mọi cái được hiểu rõ
 
1:20:37 tâm trí bạn tự nó
hoàn toàn không bám víu
  
1:20:44  
 
1:20:47 bạn hiểu chứ?
- vào thân xác
  
1:20:52 và không sợ hãi,
và chấm dứt đau khổ
  
1:20:55  
 
1:21:01 rồi nếu đã rõ, điều duy
nhất kia là tình thương.
  
1:21:05 Hiểu không?
 
1:21:14 Bạn không hiểu.
 
1:21:18 Từ đó tình thương đến
 
1:21:28 rồi thì tình thương
không phải tro tàn.
  
1:21:35 Không phải tình thương làm
cải cách xã hội, từ thiện
  
1:21:42 các vị thánh, không phải
tình thương của các vị thánh
  
1:21:48 tình thương của người
đi vào chiến tranh
  
1:21:51  
 
1:21:54 và cứu chữa người
khác, bác sĩ, v.v..
  
1:21:57 Không phải mọi thứ đó.
 
1:22:02 Đó là trả lời duy nhất
 
1:22:05 nó đúng với mọi trường hợp
 
1:22:07 và từ hành động đúng ấy
 
1:22:13 bởi vì tình thương
đi với thông minh.
  
1:22:19 Nếu không có thông
minh sinh từ tình thương
  
1:22:21  
 
1:22:23 hiểu không?
- bạn sẽ lạt lối trong việc tầm phào.
  
1:22:25  
 
1:22:31 Và thế giới chấp
nhận việc tầm phào kia
  
1:22:34 như là hành động lạ
kỳ của tình thương.
  
1:22:39 Họ thành thánh, và
họ thành anh hùng
  
1:22:42 thành mọi thứ công nhận ngu
ngốc của những kẻ ngu ngốc.
  
1:22:44  
 
1:22:50 Nên có một hành động
 
1:22:55 một đặc tính tối cao
 
1:22:59 và đó là tình
thương và thông minh.
  
1:23:02 Và từ thông minh ấy
 
1:23:04 có hành động đúng
cho mọi trường hợp.
  
1:23:15 Xong nhé.