Krishnamurti Subtitles

Tìm ra cái không phải yêu thương

Saanen - 26 July 1979

Public Discussion 21:02 K:Trước khi vào đối thoại tôi
nghĩ chúng ta phải quét sạch...
  
1:09  
 
1:13 ...vài vấn đề nổi lên
vào cuối buổi hôm qua.
  
1:24 Dường như chúng ta đóng kín mình.
 
1:30 Vài bạn nói không thể...
 
1:35 ...điều ngài nói không bao
giờ có thể sống hàng ngày.
  
1:41 'Tôi đã nghe ngài 20,
30, 40, 50 năm qua...
  
1:46 ...và chẳng có gì xảy
ra, tôi vẫn y như trước'.
  
1:53 Chính đóng kín ấy ngăn
cản mỗi người, hay người...
  
2:06  
 
2:10 ...nói điều ấy, nó cản trở
anh ta tìm hiểu chính mình.
  
2:15  
 
2:19 Anh khóa kín mình,
nói, 'Không thể được'.
  
2:24 Hiển nhiên.
 
2:27 Và cũng có người nói,
'Tôi hiểu một phần...
  
2:35  
 
2:38 ...tôi muốn hiểu toàn bộ
trước khi có thể làm gì.'
  
2:43 Lại là đóng kín.
 
2:48 Nó lại cản trở bạn
tìm kiếm chính mình...
  
2:54 ...bạn khóa chặc bạn.
 
2:58 Và có người nóí,
'Điều ngài nói...
  
3:02  
 
3:06 ...thật là không thể, tại sao
ngài không dừng lại và đi đi?'
  
3:12  
 
3:16 Người như thế, và
tôi thường nghe thế...
  
3:22 ...không chỉ ngăn cản
họ tìm hiểu chính họ...
  
3:27 ...mà cũng bởi chính anh ta
không thể làm nên anh lên án...
  
3:32  
 
3:35 ...cả thế giới - bởi nếu tôi
không thể, bạn cũng không thể.
  
3:39 Và việc ấy xảy ra.
 
3:49 Chúng ta bắt đầu thảo
luận... Như đã nói...
  
3:51  
 
3:55 ...hãy để tôi nói một
chút rồi sẽ vào đối thoại.
  
4:04 Nếu chúng ta có thể hiểu,
sáng nay và bốn buổi kế tiếp...
  
4:13 ...tôi xin chỉ ra, chúng ta không
phải cả 1000 hay 2000 người...
  
4:15  
 
4:21 ...trong lều này mà chúng ta
nói chuyện nhau, từng người.
  
4:27 Bạn hiểu không?
 
4:28 Bạn và người nói cùng trò chuyện.
 
4:33 Khi hai người nói chuyện nhau
có cả người khác - gồm hết.
  
4:35  
 
4:45 Và tôi muốn chỉ ra, nếu có
thể, đừng cản trở chính bạn...
  
4:48  
 
4:55 ...đóng kín bạn, hay nói, 'Tôi
không thể làm, thật không thể.
  
5:01 Ngài là sinh vật kỳ dị và
không thể áp dụng cho mọi người'.
  
5:06  
 
5:12 Hay, 'Ngài phải có gien đặc
biệt để hiểu mọi thứ ấy'.
  
5:17 Bạn tìm ra vô số lý lẽ...
 
5:22 ...bạn tìm mọi cách không thèm
nhìn vào trở ngại của mình...
  
5:26  
 
5:32 ...không thèm quan sát kỹ để
thấu hiểu và dẹp chúng sang bên.
  
5:34  
 
5:39 Nếu có thể làm thế...
 
5:42 ...rồi thì chúng ta có
thể trao đổi nhau tốt hơn.
  
5:51 Vậy nhé.
 
5:53 Và tôi cũng muốn chỉ ra:
tôi nghĩ chúng ta không nghe...
  
6:03  
 
6:14 ...không thực sự ráng tìm xem
người khác đang cố nói gì.
  
6:18  
 
6:23 Và lắng nghe đòi hỏi
chú ý, để tâm, yêu thích.
  
6:31 Nếu tôi muốn hiểu bạn đang
nói gì tôi phải nghe bạn...
  
6:34  
 
6:37 ...không đóng kín mình
mọi lối, mọi lúc.
  
6:41 Tôi phải để ý bạn nói gì,
tôi phải tôn trọng, tôi phải...
  
6:46 ...yêu, thích, nếu không thì không
thể trao đổi điều gì thực...
  
6:49  
 
6:53 ...nghiêm túc và đòi
hỏi thật nhiều tìm tòi.
  
7:03 Vậy tôi xin đề nghị chúng
ta nghe với yêu thích, để ý.
  
7:07  
 
7:15 Hết các buổi đối thoại,
và việc xảy ra hôm qua...
  
7:20 ...chỉ ra chúng ta
rất ít yêu thương nhau.
  
7:27 Phải không?
 
7:31 Chúng ta muốn tuyên
bố quan điểm riêng.
  
7:39 Chúng ta muốn thi hành quan
niệm và thống trị kẻ khác...
  
7:45 ...bởi phán đoán, bởi
kết luận, bởi tuyên bố...
  
7:52  
 
7:57 ...rằng chúng tôi nghe ngài
quá lâu, tại sao không thay đổi.
  
8:01 Mọi điều ấy chỉ ra hình như...
 
8:06 ...với tôi thôi, và có thể sai,
rằng không có yêu thương thật.
  
8:11 Tôi không chỉ trích
ai, tôi chỉ nói vậy.
  
8:14 Đừng... đừng làm bộ như vậy!
 
8:24 Và tôi nghĩ nên tìm hiểu sâu
vấn đề, tại sao không nghe.
  
8:30  
 
8:34 Hay nói, 'Vâng, tôi đã nghe' - xong.
 
8:38 'Tôi đã nghe ngài
20 năm, vậy là xong.'
  
8:41 'Tôi sẽ không nghe ngài nữa'.
 
8:46 Bạn không nói vậy với đứa
bé bạn yêu thương, phải không?
  
8:49  
 
8:52 Nó muốn nói với bạn điều gì.
 
8:53  
 
8:57 Có thể nó nói việc ấy với
bạn 10 lần, nó đã nói rồi...
  
8:59 ...nhưng lần tới nó
nói gì đó bạn nghe.
  
9:03 Bạn đừng đẩy nó ra.
 
9:08 Bạn không kiên nhẫn.
 
9:11 Bạn yêu cháu bé ấy.
 
9:14 Và tôi nghĩ mọi buổi
thảo luận và đối thoại...
  
9:20 ...và nói chuyện chúng ta
thiếu hương thơm cơ bản ấy.
  
9:27 Tôi không nghĩ chúng ta biết
nghe với yêu thương là gì...
  
9:34 ...không nghĩa là chúng
ta không nên phê phán...
  
9:39 ...không nghĩa là chúng ta nên
chấp nhận mọi điều được nói.
  
9:46 Cũng không nghĩa là
chúng ta đồng ý hay không.
  
9:49 Bạn nghe, nghe với để tâm...
 
9:54 ...với yêu mến, với ý
nghĩa trao đổi lẫn nhau.
  
10:00 Và vì thế phải có yêu thương.
 
10:05 Và có lẽ đó là điểm thiếu sót.
 
10:10 Chúng ta quá trí thức, hay quá
lãng mạn, hay quá cảm tình.
  
10:13  
 
10:16 Mọi cái đó chối bỏ yêu thương.
 
10:24 Vậy, sáng nay nếu có thể đối
thoại về gì đó bạn thích...
  
10:32  
 
10:38 ...chủ đề nào bạn muốn, nên
nhớ là không có đặc tính...
  
10:40 ...của yêu mến, để ý, yêu thương...
 
10:49 ...là chỉ đùa với chữ...
 
10:56 ...vẫn là hời hợt, chống đối,
khẳng định, giáo điều, v.v..
  
11:01  
 
11:06 Vẫn chỉ là chữ, không chiều
sâu, không phẩm chất, hương thơm.
  
11:13 Nên ghi nhớ như thế...
 
11:16 ...chủ đề nào bạn
muốn nói sáng nay?
  
11:22 Q:Thưa, có thể tiếp tục thảo
luận hôm qua về hành động...
  
11:27 ...và xử sự thế nào với
tàn tật, tâm lý và vật lý?
  
11:32 K:Có thể trở lại tìm hiểu...
 
11:34 ...như hôm qua, anh bạn hỏi, có
thể thảo luận về hành động.
  
11:38  
 
11:44 Q:Có thể nào cùng suy nghĩ...
 
11:46 ...nếu chỉ một người muốn thế?
 
11:49 K:Có thể nào cùng suy nghĩ...
 
11:54 ...nếu người kia từ chối
cùng suy nghĩ? (Cười)
  
12:04 Q:Tôi có khó khăn để hiểu
điều ngài nói về ghi lại.
  
12:05  
 
12:08 Trong Anh ngữ chữ ấy nghĩa
là trở nên ý thức việc gì...
  
12:12 ...như trong ghi lại ấn
tượng, ghi lại bực dọc.
  
12:17 Nhưng có vẻ ngài dùng,
hay phân loại ghi lại.
  
12:21 Ngài đi sâu được không?
 
12:22  
 
12:24 K:Bạn muốn tìm hiểu toàn bộ
vấn đề bạn nói về ghi lại à?
  
12:28 Ghi lại điều gì,
nhớ lại việc gì...
  
12:32 ...xác nhận, như băng từ
bạn ghi lên đó. Phải không?
  
12:37  
 
12:38 Có thể tìm hiểu nó.
 
12:40 Q:Tại sao chúng ta thỏa
mãn lối sống mình?
  
12:48 K:Tại sao chúng ta thỏa
mãn lối sống mình?
  
12:54 Q:Quan hệ gì, hay sự khác nhau...
 
12:56 ...giữa bản chất suy nghĩ
và cơ học của suy nghĩ?
  
13:01 Ý nghĩ này như theo đuổi ý
nghĩ kia dù không có lý do gì...
  
13:05  
 
13:07 ...và chuyển động suy nghĩ có
thể là bạo lực nếu nội dung...
  
13:12 ...của suy nghĩ, ngài
nghĩ là tích cực.
  
13:19 K:Tôi không hiểu gì hết.
 
13:25 Q:Tôi thích thú về cơ học
của suy nghĩ, sự khác nhau...
  
13:28 ...hay liên hệ giữa cơ
học và chính suy nghĩ.
  
13:30  
 
13:34 K:Bạn muốn xem xét toàn
bộ cấu trúc của suy nghĩ.
  
13:41 Q:Không chỉ cấu trúc suy nghĩ
mà cả cơ học của suy nghĩ nữa.
  
13:43  
 
13:45 K:Cơ học, đó là... có lẽ
chúng ta dùng chữ khác nhau.
  
13:47  
 
13:52 Chúng ta sẽ dùng chữ,
cơ học của suy nghĩ.
  
13:57 Q:Bởi tôi để ý là có thể
có ý nghĩ trung hoà hay...
  
13:58  
 
14:03 ...tích cực nhưng cơ học của
suy nghĩ ấy hoạt động rất tốt.
  
14:12 K:Tôi thực không chắc là tôi hiểu.
 
14:18 Q:Tôi nghĩ anh ta nói có
khác nhau, bên trong suy nghĩ...
  
14:22  
 
14:24 ...có thể là tích cực nhưng
cách nó biểu lộ, lại tiêu cực.
  
14:29 Q:Vâng. Có lẽ suy nghĩ sống
còn như thú trong rừng...
  
14:32 ...bị tàn phá, tuy rằng nội
dung suy nghĩ là tích cực.
  
14:33 Q:(Tiếng Ý)
 
14:51 K:À! Có phải suy nghĩ luôn là...
 
14:55 ...máy móc hay có loại suy
nghĩ khác không máy móc.
  
15:01 Q:Không. Không phải thế.
 
15:06 Suy nghĩ tôi thường
không trôi chảy tốt.
  
15:10 Có bạo lực trong ý
nghĩ, trong cơ học...
  
15:16 ...nhưng không trong nội dung
suy nghĩ. Suy nghĩ tích cực...
  
15:21 ...có thể là bạo lực.
K:Suy nghĩ tích cực cũng là bạo lực.
  
15:24  
 
15:28 Được rồi. Tôi nghĩ
chúng ta sẽ trả lời.
  
15:32 Ngồi xuống đi, chúng
ta sẽ tìm hiểu.
  
15:36 Q:Tại sao yêu thương là nhớ?
 
15:49 Sao chúng ta không yêu?
K:Sao chúng ta không yêu.
  
15:52  
 
15:56 Khi bạn đặt câu hỏi như thế...
 
16:08 ...phải bạn nói, sao tôi không yêu?
 
16:12 Không phải sao chúng ta không yêu?
 
16:16 Tại sao không có yêu thương
trong tim, hay trong tôi?
  
16:21 Có đúng vậy không?
Đúng. Câu hỏi nào khác?
  
16:25  
 
16:27  
 
16:29 Q:Ngài nói suy nghĩ giới hạn...
 
16:36 ...và nếu chúng ta nhìn xung
quanh suy nghĩ nắm cả nhân loại.
  
16:41 Tôi mong ngài vui
lòng nói thêm về nó.
  
16:46 K:Bạn nói suy nghĩ giới hạn
nhưng mọi hành động dựa vào nó.
  
16:50  
 
16:55 Mọi hoạt động, xã hội...
 
17:03 ...kinh tế, tôn giáo, cá
nhân, đều dựa trên suy nghĩ.
  
17:05 Q:Và nó chế ngự
toàn thể nhân loại.
  
17:08 K:Và đó là tác nhân
chung của cả nhân loại.
  
17:13 Q:Nó chế ngự toàn thể nhân loại.
 
17:17 K:Chế ngự toàn thể
nhân loại. Được rồi.
  
17:23 Q:Tôi vẫn quan tâm làm
sao tôi đóng kín mình.
  
17:28 K:Vâng. Anh này nói anh vẫn
còn quan tâm vấn đề ấy...
  
17:33 ...chỗ anh bị tai nạn, nó tác
động toàn bộ hệ thần kinh anh...
  
17:36  
 
17:39 ...và vì vậy cả não
và sinh hoạt của anh.
  
17:44 Q:Thưa, có thể nào biết gì
đó mà không phải phơi bày nó?
  
17:47  
 
18:03 K:Có thể nào biết
gì đó mà không...
  
18:10 Q:phải phơi bày nó...
 
18:43 K:Vậy các câu này
chúng ta sẽ lấy câu nào?
  
18:51 Hành động, sao không
có yêu thương trong tim...
  
18:59 ...ý nghĩa của ghi lại là gì...
 
19:05 ...ý nghĩa của ghi lại và
có phải suy nghĩ luôn là...
  
19:09  
 
19:16 ...máy móc và có chăng
suy nghĩ không máy móc.
  
19:20  
 
20:09 Vậy câu hỏi nào đây?
 
20:13 Nếu chúng ta lấy hết chúng
thì đâu là câu hỏi trung tâm?
  
20:15  
 
20:19 Q:Câu về yêu thương, tôi nghĩ
chắc sẽ đáp hết mấy câu kia.
  
20:26 K:Chúng ta có thể tìm hiểu câu...
 
20:31 ...tại sao con người chúng ta
không có cảm giác yêu thương?
  
20:40 Có lẽ nếu chúng ta tìm hiểu
thật sâu - cũng cùng nhau...
  
20:46  
 
20:50 ...không phải tôi nói
bạn nghe, mà cùng nhau...
  
20:53 ...rồi có lẽ trong khi tìm
tòi chúng ta có thể tìm ra...
  
20:58  
 
21:02 ...suy nghĩ là gì, suy nghĩ
có vị trí gì, là máy móc...
  
21:04  
 
21:12 ...hay không máy móc, và tại
sao trí óc luôn ghi lại sự cố...
  
21:18  
 
21:24 ...tai nạn, tổn thương, mọi kinh
nghiệm con người lưu lại, và...
  
21:30 ...hành động gì sẽ
là trọn vẹn, không...
  
21:35 ...lưu lại vết tích
đau khổ, rối loạn.
  
21:39 Có thể lấy câu này, tức là...
 
21:42 ...yêu thương là gì,
sao chúng ta không yêu?
  
21:50 Vậy được không?
Q:Vâng.
  
21:54 K:Không, đừng, tôi không phiền đâu.
 
21:58 Bạn muốn thảo luận nó à?
Q:Vâng.
  
22:01  
 
22:11 K:Vâng? Làm sao chúng
ta tiếp cận vấn đề.
  
22:16 Tiếp cận là gì? Bạn
hiểu câu hỏi không?
  
22:21 Làm sao bạn đến để tìm
ra yêu thương nghĩa là gì...
  
22:28  
 
22:30 ...tại sao bạn, con người,
không có hương thơm ấy...
  
22:37 ...đặc tính ấy có thể giải
đáp mọi vấn đề trong cuộc sống?
  
22:46 Giờ thì tiếp cận là gì?
 
22:50 Làm sao bạn đến để
tìm hiểu vấn đề?
  
22:56 Hay có lẽ không thể tìm hiểu nó...
 
23:01 ...nhưng có thể tìm
ra cái gì cản trở.
  
23:07 Hiểu không?
 
23:08 Cái gì có thể cản
trở vật lạ lùng ấy...
  
23:13 ...và dường như con người khao
khát mà không đạt được, có được.
  
23:19 Có thể làm chứ?
 
23:22 Vậy tiếp cận là gì?
 
23:26 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
23:29 Bởi tiếp cận vấn đề cách
nào là rất quan trọng.
  
23:35 Không phải chính vấn đề
mà làm sao bạn chạm nó...
  
23:38  
 
23:42 ...làm sao bạn nhìn nó,
ý định bạn và mọi thứ.
  
23:44  
 
23:52 Vậy hãy tìm xem, tôi xin đề nghị...
 
23:58 ...tiếp cận là gì, làm
sao bạn nhận câu hỏi, xem...
  
24:01  
 
24:08 ...trí óc có lãng mạn, cảm
tình, xem có sinh từ ước muốn.
  
24:15  
 
24:21 Vậy bạn phải tìm hiểu
thật kỹ nếu bạn muốn đào...
  
24:24  
 
24:30 ...thật sâu câu hỏi này, bởi
có thể trong khi tìm hiểu nó...
  
24:36 ...chúng ta có thể trả lời
toàn bộ bản chất của suy nghĩ.
  
24:47 Phải không?
 
24:48 Vậy mỗi chúng ta có
rõ làm sao tiếp cận nó?
  
25:16 Hay bạn đã có vài
kết luận về nó rồi.
  
25:25 Vài quan niệm và kinh nghiệm,
chúng có khóa chặc bạn...
  
25:32  
 
25:34 ...chúng sẽ ngăn cản bạn
tìm hiểu thật, thật sâu chứ?
  
25:45 Phải không?
 
25:46 Vậy chúng ta cùng trò chuyện,
không phải với từng người.
  
25:55 Bạn hiểu không?
 
25:56 Người nói nói với riêng bạn - bạn.
 
26:03 Vậy tiếp cận là gì?
 
26:06 Bạn có ý thức tiếp cận
và làm sao tiếp cận chứ?
  
26:12 Bạn có ý thức định
kiến, hình ảnh về nó...
  
26:19 ...kết luận về nó, hay
người khác nói gì về nó?
  
26:22  
 
26:26 Bạn có thể dẹp hết
sang bên và cố tìm xem?
  
26:35 Q:Yêu thương là gì?
K:Yêu thương là gì?
  
26:45  
 
26:47 Chúng ta sẽ tìm hiểu
nó, chúng ta đang làm đó.
  
26:53 Q:Thưa, nhưng chữ ấy nghĩa gì?
 
26:56  
 
27:03 K:Bạn biết mà, trước hết là chữ
- hãy rõ là cả chúng ta...
  
27:07 ...có cùng ý nghĩa về chữ
ấy, không phải bạn có thể có...
  
27:12 ...ý nghĩa khác với người nói,
hay người nói khác với bạn.
  
27:14 Bạn hiểu không?
 
27:15 Vậy phải rõ về chính
chữ ấy. Phải không?
  
27:25 Nói chung, theo từ điển
tốt, gốc nó là ước muốn.
  
27:35 Trong Phạn ngữ, 'Lumpya' -
sẽ không đi sâu, là, anh ấy muốn.
  
27:38  
 
27:43 Kịp không? Yêu thương
liên quan với ước muốn.
  
27:51 Nào, tôi giải thích nghĩa
từ điển của chữ ấy.
  
27:59 Không phải quan niệm của tôi
hay bạn, mà là cách dùng chung.
  
28:02  
 
28:05  
 
28:15 Vậy nếu đã rõ chúng ta đều
biết chữ không phải sự vật.
  
28:20 Bạn hiểu không? Bạn
hiểu lời tôi nói không?
  
28:24 Chữ không phải sự vật.
 
28:27 Chữ 'micrô' không phải
micrô thực. Phải không?
  
28:35 Vậy phải luôn rõ ràng
qua các buổi thảo luận...
  
28:40 ...nếu tôi có thể chỉ ra,
chữ không phải sự kiện thực.
  
28:42  
 
28:47 Phải không?
 
28:50 Vậy chúng ta tìm
hiểu yêu thương là gì.
  
29:01 Q:Thưa, chúng ta nói đứa bé...
 
29:07 ...bé sơ sinh yêu mẹ
nó vì nó cần thức ăn.
  
29:15 (Không nghe được) Trường hợp
ấy yêu là sự kiện cần thiết.
  
29:25 Q:Bé sơ sinh yêu mẹ và
yêu thương là cần thiết.
  
29:43 K:Mẹ yêu thương bé
và bé yêu thương mẹ...
  
29:48 ...và đó là cần thiết. Phải không?
 
29:53  
 
29:55 Phải vậy không?
 
30:00 Bạn nói một câu, và không tìm tòi.
 
30:04 Phải thế không?
 
30:07 Muông thú yêu thương con nó.
 
30:16 Hình thức sống thấp nhất,
biểu hiện sống, yêu con trẻ.
  
30:24  
 
30:29 Và đó là vận hành
từ thú đến người.
  
30:37 Và đó là yêu thương?
 
30:42 Tôi không nói phải hay không phải.
 
30:46 Hay đó là bản năng từ loài
thú mang đến loài người và...
  
30:52  
 
30:57 ...hãy theo từng bước - và
bám víu, loài thú nuôi lớn...
  
31:06 ...con nó, đến tuổi nào
đó, và rồi quên mất chúng.
  
31:14 Phải không?
 
31:17 Chúng rời tổ ấm.
 
31:22 Với loài người chăm sóc đến
khi chúng ba, bốn, năm tuổi...
  
31:27  
 
31:30 ...bú mớm, trông
nom, tắm gội chúng...
  
31:34 ...âu yếm, ẵm bồng, đó
là nếu bạn yêu thương bé...
  
31:36  
 
31:40 ...mà đa số thì không -
nó trở thành đồ chơi.
  
31:44 Hay họ không có cơ
hội, không có thì giờ.
  
31:51 Sau cùng họ gởi
chúng đến trường...
  
31:54 ...trường nội trú, v.v..,
v.v.., dần dà đẩy chúng đi xa.
  
31:58  
 
32:01 Phải không?
 
32:03 Và chúng ta hỏi, chúng ta hỏi...
 
32:05 ...tôi không nói phải hay
không, đó là yêu thương?
  
32:07  
 
32:11 Tôi biết các bà mẹ sẽ nói,
'Sao ngài có thể nói việc đó!'
  
32:17 Tôi nói chúng ta hỏi, tìm
tòi, không nói phải hay không.
  
32:20  
 
32:23 Bởi chúng ta cùng suy nghĩ,
quan sát để tìm ra cho mình...
  
32:27  
 
32:29 ...bản chất, vẻ đẹp, đặc tính,
vật kỳ lạ gọi là yêu thương.
  
32:33  
 
32:39 Nếu người mẹ và
cha mẹ yêu cháu bé...
  
32:44 ...trông coi chúng - kịp không?
- thì chắc không có chiến tranh.
  
32:48  
 
32:52 Phải không?
 
33:00 Nên có loại giáo dục đúng đắn.
 
33:04 Nên có loại xã hội đúng đắn.
 
33:12 Vậy chúng ta hỏi, khi người
mẹ, khi cha mẹ yêu cháu bé...
  
33:19 ...chỉ trong thời gian
ngắn, hay suốt cả đời?
  
33:24  
 
33:28 Nghĩa là phải có giáo dục
đúng, nuôi chúng lớn với cư xử...
  
33:33 ...đúng, không bạo lực, xung
đột, không rèn chúng giết nhau...
  
33:36  
 
33:39  
 
33:42 ...chiến tranh có tổ chức,
được thừa nhận, kính trọng.
  
33:49 Hiểu không?
 
33:55 Cha mẹ thực sự yêu thương
con có làm vậy không?
  
34:01 Tiếp tục, bạn là
cha mẹ, suy nghĩ đi.
  
34:12 Q:Có khoảnh khắc phân chia xen vào.
 
34:15 K:Vào lúc có phân chia.
 
34:18 Mẹ, cha tách rời họ
với con cái. Phải không?
  
34:23  
 
34:25 Và con cái bỏ đi.
 
34:32 Họ bám víu con cái.
Bạm víu là yêu thương sao?
  
34:37 Các bạn... Xin đừng - tìm hiểu đi.
 
34:52 Q:Cha mẹ được gì đó từ
con cái, và con cái...
  
34:55  
 
34:58 ...được gì đó từ cha mẹ,
nên đó không phải yêu thương.
  
34:59 K:Vâng, tôi biết cả.
 
35:02 Cháu bé cần nhiều
yêu mến, chăm sóc.
  
35:04 Nếu cha mẹ không yêu mến...
 
35:08 ...chăm sóc, yêu
thương bé, bé héo khô.
  
35:10 Đó là sự kiện dễ hiểu.
 
35:14 Nhưng nói chung cha mẹ có
vấn đề riêng, lo âu riêng...
  
35:19  
 
35:25 ...sợ hãi, khổ đau và công việc
lo lắng - bạn biết hết.
  
35:26 Và họ cho con trẻ chút ít
điều họ có thể khi rỗi rảnh.
  
35:31 Bạn hiểu hết chứ? Việc
xảy ra khắp thế giới.
  
35:36 Và tất cả là yêu thương?
 
35:42 Q:Không.
K:Đừng nói không, chị à.
  
35:45 Bạn sẽ làm gì đó chứ? thử xem?
 
35:59 Q:Tôi nghĩ nên tiếp cận
phủ định một chút...
  
36:03  
 
36:05 ...như cái gì không phải yêu thương.
K:Chúng ta đang làm.
  
36:07 Chúng ta chỉ làm thế!
Q:Vậy à?
  
36:11 Nào, nhìn cả sự việc như là
một trong các lối tiếp cận.
  
36:14 Thời gian, không gian, và
cả loài người và thú...
  
36:18 K:Vâng, chúng ta sẽ
đến đó, chầm chậm.
  
36:23 Q:Tôi nghĩ cha mẹ ngay
cả chống lại cháu bé.
  
36:28 K:Dĩ nhiên, luôn xảy
ra thế. Kịp không?
  
36:33 Cha mẹ chống lại con
cái, và con cái trở nên...
  
36:35 ...bạn biết việc
xảy ra trên thế giới.
  
36:39 Ơn trời, nhìn xem.
 
36:45 Nên từ đó có câu hỏi:
bám víu là yêu thương?
  
36:55 Q:Nhiều cha mẹ nghĩ như vậy.
 
36:59 K:Tôi biết, nhiều người nghĩ
không ghen thì không yêu thương.
  
37:06  
 
37:23 Nếu không tranh đấu, đánh,
nếu không xung đột, nếu không...
  
37:24  
 
37:31 ...ghen, cảm giác mỗi người
khẳng định, người ta tưởng rằng...
  
37:34 ...có hay không có yêu thương -
trạng thái ấy là yêu. Phải không?
  
37:41 Vậy tôi hỏi: bám víu là yêu thương?
 
37:48 Chúng ta cùng nhau
suy nghĩ, bạn và tôi.
  
37:54 Vậy bạn có bám víu con cái?
 
38:14 Q:Có chăng chăm sóc và yêu mến
làm ngài bị hút vào ai khác...
  
38:15  
 
38:19 ...ở mức độ quan hệ chứ
không phải bám víu ngài đang...
  
38:22  
 
38:24 ...thống trị và ý niệm ngài
phải là ý niệm của người kia.
  
38:29 Ngài có thể bám víu và
thấu hiểu bám víu ấy?
  
38:34 K:Khi bạn thống trị con
cái, hay vợ, hay chồng...
  
38:42 ...hay bạn gái bạn trai khi
bạn chiếm hữu họ, nắm họ...
  
38:45  
 
38:52 ...họ là của tôi - đó là yêu thương?
Q:Không.
  
38:53  
 
38:54 K:Khi chúng ta hỏi, đó phải
yêu thương không, khi bạn nói...
  
38:58 ...'Không, không phải', là
không phải ở bạn - hiểu không?
  
38:59  
 
39:05 Bạn thoát nó, không chỉ
lời nói, 'Vâng, tôi không'.
  
39:12 Vậy đó là lý do tôi hỏi từ
đầu, nếu có thể chỉ ra...
  
39:14  
 
39:18 ...trừ khi tích cực làm, nhìn,
ý thức nó trong chúng ta...
  
39:22  
 
39:27 ...và ý thức nhìn nó,
tìm hiểu nó...
  
39:32 ...tìm xem tại sao con
người ôm chặc bám víu.
  
39:39 Tại sao bạn bám vào chồng...
 
39:43 ...vợ, đồ vật, sách, niềm tin,
bất kỳ gì - bám víu.
  
39:49 Và nếu bạn bám vào vật này,
người khác bám vào vật kia...
  
39:53 ...liền có phân chia. Hiểu không?
 
39:55 Và phân chia là yêu
thương? Tìm hiểu xem.
  
40:08 Q:Tôi mong ngài không phiền...
K:Allezy, chị à, allezy.
  
40:12  
 
40:23 Q:Tôi nói ngay cả họ chống
lại con cái. Tại sao thế?
  
40:25  
 
40:39 K:Chị à, nếu chị đọc
báo và tạp chí...
  
40:42 ...và người công tác xã
hội và hết thảy, họ nói...
  
40:45 ...sau biết bao để ý, sau
rất nhiều nghiên cứu...
  
40:50 ...trừ khi cha mẹ thực sự
yêu thương con cái, bạn biết...
  
40:54 ...thực sự yêu thương, dành
thời gian, năng lực cho chúng...
  
40:56  
 
41:00 ...nói chung trẻ con,
bé sơ sinh chết...
  
41:05 ...hay tinh thần tâm lý bị méo mó.
 
41:12 Và chị này đã chỉ ra...
 
41:14 ...rằng vài cha mẹ
chống lại con cái.
  
41:21 Họ đánh đập chúng...
 
41:23 ...ép buộc chúng, họ
làm mọi thứ với chúng.
  
41:29 Chị nói mọi điều đó.
 
41:32 Q:Thưa, từ lời ngài...
 
41:36 ...tôi nghĩ có thể nắm ý
là chúng ta nên yêu thương.
  
41:40 Tôi nghĩ hầu hết có ý mạnh
mẽ là chúng ta nên yêu thương.
  
41:45 Và đa số chúng ta sợ
là mình không yêu thương.
  
41:48 Có lẽ đó là cản trở.
K:Vâng.
  
41:52 Người nói không bảo
bạn nên yêu thương.
  
41:56 Vậy thật ngốc nghếch
bởi chẳng nghĩa gì.
  
42:00 Và vì cảm thấy nên yêu thương,
chúng ta cảm thấy có lỗi.
  
42:06 Và có lỗi nên chúng ta ép mình.
 
42:11 Phải không? Xem nào.
 
42:16 Tôi nghe bạn nói, yêu
thương không phải bám víu.
  
42:25 Tôi nghe bạn.
 
42:30 Và vì thực sự tha thiết,
nghiêm túc, tôi muốn tìm kiếm.
  
42:36  
 
42:40 Tôi thực muốn tìm hiểu.
 
42:43 Nên tôi để ý điều bạn nói.
 
42:48 Và khi bạn nói, 'Yêu
thương là bám víu ư?'
  
42:53 Tôi nói, 'Tôi có bám
víu vợ con mình không?'
  
43:00 Tôi tìm hiểu trong tôi.
 
43:03 Bạn hiểu không?
 
43:05 Tôi hỏi, tôi có không?
 
43:08 Và nếu không bám víu
tôi thành vô trách nhiệm?
  
43:13 Bạn hiểu không?
 
43:17 Lâu nay tôi nói...
 
43:20 ...hễ còn bám víu người
ấy tôi còn trách nhiệm...
  
43:23  
 
43:27 ...tôi phải trông coi, chăm sóc,
phải kiếm tiền, bạn biết mà...
  
43:31 ...bởi tôi bám vào cô ta, cô ấy
là của tôi, tôi phải bảo vệ.
  
43:32  
 
43:40 Và bạn nói, hỏi tôi:
đó là yêu thương ư?
  
43:46 Và tôi bắt đầu
tìm hiểu, tôi nói...
  
43:49 ...nếu tôi lìa bỏ tôi
sẽ lơ là trách nhiệm.
  
43:56 Bạn hiểu không?
 
43:58 Tôi sẽ thờ ơ, sẽ phát chán
và theo đuổi người khác?
  
44:01  
 
44:05 Theo kịp không?
 
44:07 Nên tôi nhìn hết, xem bám
víu phải là yêu thương...
  
44:10  
 
44:14 ...trong bám víu có sợ hãi
- tôi biết, tôi cảm thấy.
  
44:20 Trong bám víu phải
chiếm hữu, không thể...
  
44:24 ...để cô ta, hay hắn đi, bởi
trong bám víu tôi thấy an toàn.
  
44:28  
 
44:35 Và bạn đến nói, hay hỏi
tôi, bởi tôi nghe bạn...
  
44:40  
 
44:42 ...tôi để ý điều bạn nói, bạn
tìm hiểu, bạn đã tìm tòi...
  
44:46  
 
44:48 ...bạn có thể sai, có thể
đúng, nhưng tôi muốn tìm hiểu.
  
44:50  
 
44:52 Nên tôi xem xét, và nói, điều
gì xảy ra nếu không bám víu.
  
45:01 Tôi sợ - bạn không à?
 
45:05  
 
45:07 Tôi sợ, và chính sợ
ấy làm tôi bám víu thêm.
  
45:09  
 
45:20 Vậy phải đối mặt sợ hãi xem
có thể tìm hiểu và thấy gì...
  
45:24  
 
45:30 ...ẩn trong đó, rồi
tôi có thể nói...
  
45:32 ...'Nào, tôi thấy nguy hiểm
của bám víu, nhưng rồi sao?'
  
45:40 Kịp không? Tôi không bám víu.
 
45:43 Tôi sống trong khoảng không...
 
45:49 ...khi quanh tôi mọi người bám víu?
 
45:54 Tôi chống xã hội? Hiểu không?
 
45:57 Cùng tôi tìm hiểu và làm đi.
 
46:06 Vậy tìm hiểu khi nghe bạn, tôi
muốn tìm xem yêu thương là gì.
  
46:16 Với tôi rất quan trọng
để tìm hiểu, bởi nó...
  
46:19 ...có thể giải quyết mọi vấn
đề nếu biết làm sao yêu thương.
  
46:24  
 
46:26 Phải không? Có thể.
 
46:30 Mọi việc đã thất bại:
 
46:32 ...tôi đã thử đạo sư, thử
mọi việc nhưng không đến đâu...
  
46:36  
 
46:40 ...chẳng giải quyết gì, không
gì mới xảy ra trong đời tôi.
  
46:45 Nên tôi nghe bạn rất tha
thiết, cẩn thận, với yêu mến.
  
46:47  
 
46:51 Nên tôi hiểu, tôi thấy yêu
thương không là bám víu.
  
46:57 Hiểu nghĩa là tôi thấy nó,
trong hành động, không phải chữ.
  
47:01  
 
47:04 Tôi nói, 'Được rồi, tôi không
bám vào em' - hay anh.
  
47:08 Tôi nhìn nó - bạn hiểu không?
 
47:11 Tôi thấy nguy hiểm và
vì vậy tôi giữ đó.
  
47:16 Hiểu không?
 
47:21 Giữ con mắt quan sát.
Bạn đang làm chứ?
  
47:24  
 
47:28 Q:Tôi nghĩ lối tiếp cận thật là
xem cái gì không là yêu thương.
  
47:33 K:Tôi đang làm thế.
 
47:37 Bạn tìm điều gì
không phải yêu thương.
  
47:41 Bám víu không là yêu
thương. Tôi vừa khám phá nó.
  
47:43  
 
47:47 Một khám phá lớn lao cho tôi.
 
47:55 Bởi lâu nay tôi chấp nhận
bám víu như yêu thương...
  
48:01 ...và bạn đến nói,
'Tìm xem, nhìn đi'.
  
48:06 Tôi nhìn và tìm ra vâng,
bạn hoàn toàn đúng...
  
48:10 ...vì trong bám víu có sợ, và
sợ không thể đi với yêu thương.
  
48:14  
 
48:20 Vậy tôi khám phá nó.
 
48:24 Tôi chưa nghe bạn nói, nó là
một phần máu tôi. Phải không?
  
48:30  
 
48:31 Bạn đang làm với tôi chứ?
 
48:34 Hay bạn chỉ đùa quanh chữ nghĩa.
 
48:38 Q:Tôi thấy đó là việc rất buồn.
 
48:48 Ngài xem xét việc rất nghiêm
túc với những người này.
  
48:55 Ngài có thực sự để ý rằng
có một câu nói rất đơn giản...
  
49:01 ...nói với ngài mọi thứ về
yêu thương, trong Kinh thánh.
  
49:04  
 
49:08 Và câu đơn giản là,
Thượng đế là yêu thương.
  
49:12 K:Này, chị ơi.
 
49:13  
 
49:21 Q:Và không có yêu thương nơi con
người. Thượng đế yêu con người.
  
49:25 Và có thể tìm yêu thương ở
Thượng đế, không phải bên trong.
  
49:36 K:Chị ơi, nghe đi.
 
49:43 Nếu bạn hỏi thật ngắn
thì có thể trả lời được.
  
49:46  
 
49:49 Nhưng nếu nói quá dài thì không
thể hiểu, dù là chữ nghĩa.
  
49:50  
 
49:57 Vậy chúng ta qua phủ định cái
gì không là yêu thương để tìm.
  
50:03  
 
50:05 Hiểu không? Phủ định,
bám víu không phải.
  
50:07  
 
50:15 Nhưng với bám víu tôi
thấy trách nhiệm...
  
50:19 ...nhưng nếu không bám
víu tôi sẽ vô trách nhiệm?
  
50:26 Hiểu không?
 
50:29 Vậy tôi phải tìm trong
hành động, không chỉ nói.
  
50:32  
 
50:35 Tôi nói, tôi thấy bám víu, tôi
thấy nguy hiểm của bám víu...
  
50:38 ...sợ hãi, và tôi hiểu bản
chất của sợ, và nói, được rồi.
  
50:44 Giờ khi thoát bám víu,
tôi có trách nhiệm?
  
50:52 Tôi hỏi, phải chăng trách
nhiệm cần để yêu thương?
  
50:55  
 
51:06 Hiểu không?
 
51:08 Qua phủ nhận bám víu...
 
51:13 ...từ chối bám víu, và
tôi tìm ra trách nhiệm...
  
51:18 ...và trách nhiệm là một phần
của cái lạ lùng gọi là yêu?
  
51:27 Hiểu không?
 
51:28 Có trách nhiệm...
 
51:31 ...không chỉ với vợ, con,
có cảm thấy trách nhiệm.
  
51:35  
 
51:39 Bạn hiểu tôi nói gì không?
 
51:41 Q:Trách nhiệm giống
như nghĩa vụ sao?
  
51:48 K:Trách nhiệm không phải
nghĩa vụ. Nghĩa vụ qua rồi.
  
51:55 Nếu có nghĩa vụ với bạn,
tôi không thể yêu bạn.
  
52:02 Tôi có nghĩa vụ với bạn bởi
bạn cho tôi tiền, tình dục...
  
52:05  
 
52:10 ...bạn cho tôi dễ chịu - bạn
biết mà - rồi vật ấy ở đâu?
  
52:12  
 
52:16 Đó là hàng hóa. Phải không? vậy...
 
52:17 Q:Tôi nghĩ có nguy hiểm khác.
 
52:22 Đó là, chúng ta bắt đầu trau
dồi thờ ơ, trở nên vô tình?
  
52:28  
 
52:32 Nếu ngài thấy bám víu ngài
có thể bắt đầu trau dồi thờ ơ.
  
52:34  
 
52:38 Và đó là cái bẫy khác.
K:Ồ, vâng.
  
52:41 Đó là lý do tôi xem
xét mọi thứ bẫy.
  
52:47 Vậy tôi hiểu yêu thương
hàm ý trách nhiệm.
  
52:59 Đi thêm một chút.
 
53:02 Q:Cái nào có thể đáp ứng?
K:Trách nhiệm như bạn nói...
  
53:07  
 
53:10 ...chữ 'trách nhiệm'
do chữ 'đáp ứng'.
  
53:19 Giờ thì trong trách nhiệm...
 
53:22 ...là đáp ứng nhục dục, cảm giác
- bạn hiểu chứ?
  
53:27  
 
53:30 Có phải trách nhiệm
chứa ước muốn...
  
53:36 ...bạn theo kịp không?
 
53:39 Nào, tôi đang nói.
Tôi không nói với tôi.
  
53:42 Chúng ta cùng làm, bạn và tôi.
 
53:47 Bạn và tôi có thể
là cả các bạn (cười).
  
53:53 Vậy tôi hỏi, trong trách nhiệm,
trách nhiệm có bị giới hạn...
  
53:57  
 
54:01  
 
54:07 ...với bạn gái, vợ, chồng, hay thấy
trách nhiệm - hiểu không?
  
54:18 Q:Có trung tâm từ đó
trách nhiệm có mặt.
  
54:27 K:Tôi xem xét nó. Tôi bám víu.
 
54:32 Trong bám víu tôi
cảm thấy trách nhiệm.
  
54:38 Tôi ra ngoài, kiếm sống...
 
54:42 ...kiếm tiền, về và cảm thấy
trách nhiệm với cô, hay anh ta.
  
54:49 Và trong trách nhiệm
ấy có bám víu, sợ hãi.
  
54:55 Và bạn chỉ ra sợ hãi và
yêu thương không thể đi chung.
  
55:00 Tôi thấy, bạn chỉ rõ.
Và tôi nói, rất đúng.
  
55:04 Vậy tôi hỏi, trách nhiệm
chỉ với vài người đó...
  
55:10 ...hay trách nhiệm với cả
nhân loại - hiểu không?
  
55:23 Yêu thương - theo dõi nhé -
yêu thương là thấy trách nhiệm?
  
55:25 Q:Tôi thấy nếu ngài
bám vào ai đó...
  
55:39  
 
55:44 K:Trừ khi bạn trải qua trong
chính mình, tìm ra, thử nghiệm.
  
55:54 Q:Tôi thử nghiệm mỗi ngày và
tôi nghĩ đôi khi thử quá nhiều.
  
56:02 Tôi nghĩ bám víu, hễ tôi còn
kinh nghiệm bám víu, tôi không...
  
56:05 ...thể nào trách nhiệm với
cả nhân loại trên thế giới.
  
56:08  
 
56:11 K:Vâng. Vậy tôi đi khá xa
trong tìm hiểu chính tôi.
  
56:15  
 
56:21 Tôi hy vọng bạn cũng làm thế.
 
56:24 Tức là...
 
56:26 ...tôi có thấy trách nhiệm không
chỉ với vài người liên quan...
  
56:33 ...hay cảm thấy toàn thể
trách nhiệm với trái đất...
  
56:40 ...với cây cối, với núi non,
sông nước, với mọi người khác.
  
56:43 Kịp không? Toàn bộ cảm nhận.
 
56:47 Và đó là yêu? Đừng nói phải
hay không trừ khi bạn làm.
  
56:58 Và khi tìm hiểu tôi cũng
thấy tôi thích chiếm hữu.
  
57:05  
 
57:10 Tôi thích thuộc về ai đó.
Bạn không biết hết sao?
  
57:19  
 
57:22 Ồ, lạy trời...
 
57:27 Vậy thuộc về, tức là đồng hóa
với điều gì, - hiểu không?
  
57:31  
 
57:38 ...đồng hóa với đất nước, với
nhóm, với người, với ý niệm.
  
57:42  
 
57:44 Vậy khi tôi mất mọi kiểu đồng
hóa tôi thấy tôi phải đồng hóa.
  
57:49  
 
57:52 Bạn không biết à?
 
57:54 Và trong đồng hóa
tôi phải chiếm hữu.
  
57:58 Tôi không thể đồng hóa với gió!
 
58:08 Q:Chúng ta lớn lên
kiểu đó, bị giáo dục.
  
58:10 K:Tôi biết, bạn lớn lên cách ấy.
 
58:13 Tôi biết, tôi lớn lên kiểu ấy,
tôi phá vỡ qui định. Q:Vâng.
  
58:15  
 
58:20 K:Tôi bẻ gãy những
gì tôi được nuôi lớn.
  
58:24 Q:Đôi lúc qui định có mặt
khi ngài có thể nhìn nó...
  
58:28 ...qui định, ngài có thể nghe.
 
58:34 Qui định đôi lúc rất mạnh mẽ.
 
58:36 Vậy ngài có thể nhìn nó,
ngài có thể nhận thức nó...
  
58:40 ...nhưng qui định rất, rất mạnh mẽ.
 
58:43 K:Vâng. Tôi biết. Tôi nhận thức
rằng tôi muốn chiếm hữu.
  
58:47  
 
58:52 Và trong chiếm hữu có thống trị.
 
58:59 Và chiếm hữu và thống trị, có
yêu thương sao - hiểu không?
  
59:04  
 
59:08 Vậy tôi khám phá là không.
Nên tôi không chiếm hữu.
  
59:15 Bạn hiểu không?
 
59:17 Tôi không thể chiếm hữu,
bởi quan tâm...
  
59:22 ...thôi thúc, sức mạnh tôi là
tìm hiểu cái gọi là yêu thương.
  
59:24  
 
59:30 Nên tôi thấy bám víu không là
yêu thương, chiếm hữu không phải...
  
59:33 ...cũng không phải bản năng
từ thú cho đến người hiện giờ.
  
59:35  
 
59:40 Mẹ, và cha mẹ nói...
 
59:43 ...'Tôi yêu con tôi' và rồi
lơ là chúng quãng đời còn lại.
  
59:47 Phải không? Đó không phải yêu thương.
 
59:50 Vậy tôi tìm ra cho mình
những cái không là yêu thương.
  
59:56 Rồi tôi cũng muốn tìm kiếm
- hy vọng bạn cùng làm.
  
1:00:00  
 
1:00:04 Tôi không nói với tôi.
Nếu vậy, dừng lại.
  
1:00:13 Q:Thế nào về bám víu
vào ý niệm độc lập...
  
1:00:17 ...tức là mặt kia của đồng xu?
 
1:00:22 Không phải chúng ta thường bám
vào ý niệm là phải độc lập...
  
1:00:24  
 
1:00:28 ...không bám víu.
Đó cũng tạo vấn đề.
  
1:00:31 K:Vâng. Đó tức là bám vào
hình ảnh bạn có về lệ thuộc.
  
1:00:35 Tiếp đi, nó rất
đơn giản, phải không?
  
1:00:41 Vậy ghen tị là yêu
thương? Hiểu không?
  
1:00:45  
 
1:00:50 Hay bạn nói, 'Không, không
phải! Nhưng tôi ghen tị!'.
  
1:00:56 Vậy tôi nói không phải là vô nghĩa.
 
1:01:00 Nên phải nói, 'Tại sao,
tại sao tôi ghen tị?'
  
1:01:05 Tìm hiểu, nhìn đi.
Tại sao tôi ghen tị?
  
1:01:09 Q:Bởi vì tôi sợ hãi.
 
1:01:14 K:Bởi tôi chiếm hữu.
 
1:01:17 Tại sao chiếm hữu cô, hay
anh ta, tại sao tôi nắm?
  
1:01:24 Phải tôi cô đơn? Hiểu không?
 
1:01:28 Chán nản, quá cô đơn, tách biệt?
 
1:01:39 Q:Tôi nghĩ yêu thương là loại
nhận thức mạnh về đời sống.
  
1:01:44 Ví dụ, ngay lúc này
đây, mặt trời ngoài kia...
  
1:01:50 ...máy bay trên trời, nước
trên đường đi, mái nhà...
  
1:01:55 ...cả cuộc sống, như nó -
yêu thương. Tôi nghĩ vậy.
  
1:02:00 K:Bạn diễn tả yêu thương
là gì - phải không?
  
1:02:06 Q:Nhận nhức mạnh mẽ về
cuộc sống. Như ví dụ...
  
1:02:09  
 
1:02:13 Tôi nghĩ yêu thương là nhận
thức mạnh mẽ về cuộc sống.
  
1:02:30 K:Nhưng tôi chưa có
nhận thức mạnh mẽ ấy.
  
1:02:34 Q:Như, ví dụ, lúc này, hiện giờ...
 
1:02:36 K:Vâng, chị à, tôi hiểu
đó, nhưng tôi chưa có.
  
1:02:41 Các bạn chỉ tưởng tượng nó,
nói ra và để nó ùa vào đó.
  
1:02:44  
 
1:02:48 Không rõ ý bạn 'nhận thức
mạnh mẽ cuộc sống' là sao.
  
1:02:52 Tôi kẹt trong điều này.
 
1:02:55 Bạn diễn tả cuộc
sống nên là thế nào.
  
1:03:02 Tôi sẽ bị kẹt trong
bẫy diễn tả ấy.
  
1:03:13 Vậy ghen tị là yêu thương?
 
1:03:15 Và tôi ghen tị, tôi ý thức nó.
 
1:03:18 Bạn hiểu không?
 
1:03:18 Tôi tìm hiểu, không chỉ nói,
'Nào, nói đi, tôi phải làm gì.'
  
1:03:24 Tôi thấy ghen tị không phải
yêu thương và tôi ghen tị...
  
1:03:28 ...nên tôi tìm hiểu,
tôi tìm ra, suy nghĩ ra.
  
1:03:36 Tức là tôi bám vào cô, hay anh ta.
 
1:03:42 Vậy tôi không chạy trốn bám víu,
thực sự không giải quyết nó.
  
1:03:46  
 
1:03:49 Nên tôi phải tìm hiểu nữa,
nhìn kỹ nó, bởi ý định tôi...
  
1:03:54 ...mọi tìm kiếm tôi là
phải tìm ra hương thơm ấy.
  
1:04:03 Nên tôi đã để nó sang bên.
 
1:04:08 Rồi tôi thấy tôi có tham vọng...
 
1:04:17 ...niềm tin, giáo điều,
tôi trước và cô ta sau.
  
1:04:24 Phải không?
 
1:04:29 Và cô ta trước và tôi sau.
 
1:04:34 Và tôi hỏi, đó là yêu thương?
 
1:04:39 Tức là khi có phân chia cái
này cái nọ, đó là yêu thương?
  
1:04:42 Đừng nói không.
Tìm hiểu đi, nhìn nó.
  
1:04:49 Bởi nếu không...
 
1:04:51 ...sau 20 năm, bạn sẽ nói,
'Tôi không làm gì hết'.
  
1:04:58 Sau mười năm bạn sẽ nói...
 
1:05:00  
 
1:05:04 ...'Ngài nói đủ rồi, đi
khỏi đây đi. Đừng nói nữa'.
  
1:05:06 Bởi vì bạn không áp dụng.
 
1:05:13 Q:Đây là khó khăn duy nhất:
chúng ta không áp dụng.
  
1:05:16 K:Áp dụng đi.Tôi đang làm vì bạn.
 
1:05:19  
 
1:05:22 Q:Tuy tôi có ý định áp dụng
nhưng có điều gì khác...
  
1:05:25 ...tôi không biết ngăn
cản tôi thấy sâu sắc...
  
1:05:29 ...mọi điều này và
không chỉ trí óc.
  
1:05:30 K:Tìm xem điều gì
ngăn cản bạn. Tìm đi.
  
1:05:34 Đừng nói, 'Tôi không
biết', và rồi bỏ đi.
  
1:05:37 Tìm xem cái gì chắn ngang.
 
1:05:45 Lười biếng, chấp nhận sự viêc
như vậy, để không bị phiền rầy?
  
1:05:47  
 
1:05:50  
 
1:05:52  
 
1:05:59 Nào, tìm đi. Thử nghiệm xem.
 
1:06:00 Phá vỡ, la lên, làm
gì đó để tìm ra.
  
1:06:07 Đến cuối cùng đừng nói,
'Tôi nghe ngài đã 20 năm...
  
1:06:09 ...hay 52 năm, và tôi chưa thay đổi'.
 
1:06:15 Không phải lỗi tôi, lỗi bạn đó.
 
1:06:19 Đừng trách móc tôi.
 
1:06:25 Q:Thưa...
K:Đợi chút đã.
  
1:06:28 Tôi biết. Tôi đang
trả lời câu hỏi bạn.
  
1:06:36 Vậy tôi khám phá bám víu kiểu
nào cũng không là yêu thương.
  
1:06:45 Ghen tị không phải yêu thương.
 
1:06:47 Chiếm hữu không phải
yêu thương, tôi và cô ta...
  
1:06:52 ...thoả mãn ước muốn trong
cô ta, hay cô ta trong tôi.
  
1:07:00 Vậy ước muốn - tìm kỹ nhé -
không là yêu thương. Phải không?
  
1:07:09  
 
1:07:11 Bạn không chấp
nhận, bạn không thấy.
  
1:07:16 Ước muốn, ước muốn tình
dục, ước muốn dễ chịu...
  
1:07:24 ...ước muốn nhiều loại khích lệ,
bạn biết mà - ước muốn.
  
1:07:29  
 
1:07:32 Muốn là yêu thương? Đừng nói không.
 
1:07:40 Bởi tôi muốn nàng kia, hay
chàng nọ; tôi muốn là...
  
1:07:45 ...chính trị gia lớn, hay
đạo sư, hay tôi muốn tỏ ngộ.
  
1:07:50  
 
1:07:54 Tôi muốn trở nên tốt hơn.
 
1:08:00 Tôi muốn vượt qua việc
này, vào việc khác.
  
1:08:07 Mọi chuyển động ước muốn, trở
thành, thoả mãn, là yêu thương?
  
1:08:15  
 
1:08:20 Q:Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó?
K:Tôi đang nói đây.
  
1:08:24 Nhìn nó, tìm hiểu
ước muốn. Ước muốn.
  
1:08:33 Tại sao trí óc, là kết quả của
giác quan - kịp không?
  
1:08:38  
 
1:08:43 ...bạn hiểu nó chứ? - giác quan...
 
1:08:50 ...vậy đáp ứng của giác quan
với ước muốn, là yêu thương?
  
1:08:56  
 
1:09:00 Kịp không? Theo dõi hết đi.
 
1:09:06 Tôi tìm hiểu tất cả...
 
1:09:09 ...đến cuối cùng tôi
bắt đầu thấy mọi việc...
  
1:09:13 ...suy nghĩ tạo ra hay muốn, quanh
chữ ấy, không phải yêu thương.
  
1:09:19 Phải không?
 
1:09:23 Và khi nhận thức điều
đó là có thông minh.
  
1:09:29 Phải không? Phải không?
 
1:09:33 Q:Yêu thương giống như thấu hiểu sao?
K:Không.
  
1:09:37 Yêu thương không như thấu hiểu.
 
1:09:41 Yêu thương là điều hoàn toàn khác.
 
1:09:46 Bạn thấy tôi diễn tả nó và bạn...
 
1:09:54 Tôi có thể dùng chữ Hy
lạp 'agape' hay Pháp...
  
1:10:03 ...hay Phạn, nhưng cũng
không truyền đạt sự việc.
  
1:10:05 Diễn tả bằng chữ Phạn có
thể nói bạn nghe - cũng không.
  
1:10:10 Hay Ý, hay Pháp, đều không là nó.
 
1:10:13 Vậy thì, hãy làm đi.
 
1:10:17 Q:Ngài nói về yêu thương.
K:Tôi không nói về yêu thương.
  
1:10:22  
 
1:10:26 Tôi nói về cản trở...
 
1:10:31 ...điều gì ngăn
cản việc đó xảy ra.
  
1:10:40 Q:À, tôi đóng kín nó.
K:Bạn nói với tôi thế.
  
1:10:44 Q:Tôi sẽ làm gì? Tức
là tôi muốn yêu thương.
  
1:10:49 K:Bạn không thể... cái gì
... 'Tôi muốn yêu thương.'
  
1:10:53 Chính ước muốn yêu
thương chối bỏ yêu thương.
  
1:10:58 Q:Vậy làm sao tôi lìa bỏ ước muốn?
 
1:11:00 K:Tôi không nói bạn
nên lìa bỏ điều gì.
  
1:11:04 Tôi chỉ vạch ra làm sao tìm
hiểu ước muốn, nhìn nó.
  
1:11:05  
 
1:11:09 Được rồi, tôi sẽ chỉ cho bạn.
 
1:11:11 Tôi có ước muốn.
 
1:11:15 Tôi muốn nàng kia, hay chàng
nọ, tôi muốn thành gì đó, tôi...
  
1:11:20  
 
1:11:23 ...muốn khỏe mạnh, tôi muốn
sống tốt hơn, nhiều tiền - muốn.
  
1:11:26  
 
1:11:35 Và thôi thúc triền miên
ấy là gì - phải không?
  
1:11:41 ...vì niết bàn, tỏ ngộ, sống
tốt hơn, ước muốn ấy là gì?
  
1:11:46  
 
1:11:50 Tôi không nói với tôi. Tôi
có thể làm vậy nơi khác.
  
1:11:56  
 
1:12:00 Q:Thưa, để cho ước muốn
đạt được và chuyển hoá...
  
1:12:06 ...thành nhiệt tình để tìm
hiểu, điều gì phải xảy ra.
  
1:12:11  
 
1:12:12 K:Vâng, muốn điều gì.
 
1:12:16 Ước muốn không thể biến thành
gì khác, phải thấu hiểu nó.
  
1:12:21  
 
1:12:24 Nó phải được phơi ra
ánh sáng của tìm kiếm.
  
1:12:35 Q:Làm sao ngài phơi nó ra?
 
1:12:36 K:Tôi đang làm đây, tôi đang làm.
 
1:12:55 Tôi đã tìm hiểu kỹ hôm nọ,
chuyển động của ước muốn là gì.
  
1:12:59  
 
1:13:04 Đáp ứng của giác quan. Phải không?
 
1:13:09  
 
1:13:10 Đáp ứng, tôi thấy gì đó, áo
màu xanh, tôi muốn áo xanh ấy.
  
1:13:12  
 
1:13:14 Đáp ứng của thấy, đáp
ứng, sờ, cảm giác...
  
1:13:22 ...rồi suy nghĩ vào và nói,
'Tôi muốn có chiếc áo ấy'.
  
1:13:27 Vậy suy nghĩ khi nắm đáp ứng
của giác quan liền tạo ước muốn.
  
1:13:32  
 
1:13:37 Nhìn đi. Thử xem.
 
1:13:42 Q:Tôi muốn chú tâm mà ngài có.
 
1:13:46 Tôi thấy ước muốn ấy.
 
1:13:49 K:Tôi đã rời nó: tôi thấy yêu
thương không phải ước muốn.
  
1:13:59 Đó là việc lớn để
tìm ra cho mình...
  
1:14:07 ...và nếu yêu thương không
là ước muốn thì nó là gì?
  
1:14:11 Bạn hiểu không?
 
1:14:13 Yêu thương không chỉ là
bám vào người yêu...
  
1:14:18 ...yêu không phải bám vào hình
thức nào, không phải ghen tị...
  
1:14:23 ...yêu thương không là tôi và tham
vọng, thoả mãn, trở thành...
  
1:14:28 ...và bạn cũng trở thành,
phân chia triền miên...
  
1:14:30  
 
1:14:33 ...đó không phải yêu, muốn
và thú vui cũng không.
  
1:14:35 Phải không?
 
1:14:40 Thoả mãn ước muốn, là thú
vui, không phải yêu thương.
  
1:14:45  
 
1:14:49 Vậy tôi đã tìm ra yêu thương là gì.
 
1:14:55 Nó không phải mấy thứ này.
 
1:14:58 Và tôi có hiểu các yếu tố
này và thoát chúng không?
  
1:15:04  
 
1:15:07 Hay chỉ nói, 'À,
tôi hiểu bằng trí...
  
1:15:11 ...hiểu bằng lời, nhưng giúp
tôi đi sâu hơn', tôi không thể.
  
1:15:13  
 
1:15:16 Chính bạn phải làm.
Q:Làm sao làm đây?
  
1:15:21 K:Tôi đang làm đó.
Hãy ngồi xuống đi.
  
1:15:25  
 
1:15:28 Q:Tôi chuẩn bị để đứng.
K:Được thôi.
  
1:15:29 Ngồi lên kia đi.
Q:Cảm ơn.
  
1:15:37 K:Vậy trong tìm hiểu...
 
1:15:39 ...xem xét mọi việc này
hoàn toàn không cá nhân...
  
1:15:43 ...khách quan như nó vậy, tôi
liền có đặc tính thông minh kia.
  
1:15:44  
 
1:15:48 Bạn hiểu không?
 
1:15:49 Nó do tìm hiểu ấy...
 
1:15:52 ...nó do thấy sự
thật của mỗi việc.
  
1:15:58 Phải không?
 
1:16:02 Và vì thế từ đó có thông minh.
 
1:16:04 Vậy tôi hỏi: thông minh
ấy có cần cho yêu thương?
  
1:16:11 Tôi dùng chữ 'thông minh', không
trí óc, lanh xảo, vặn vẹo...
  
1:16:15  
 
1:16:22 ...tinh tế của trí, chơi
chữ, mà hoàn toàn khác.
  
1:16:27  
 
1:16:30 Thấy là làm; thấy
bám víu nguy hiểm...
  
1:16:33  
 
1:16:37 ...và làm, nghĩa là chấm
dứt nó, đó là thông minh.
  
1:16:40  
 
1:16:45 Vậy có thông minh và vì
vậy nó là yêu thương...
  
1:16:48 ...đặc tính của yêu
thương, là tình thương.
  
1:16:52 Không tình thương như ý niệm.
 
1:16:56 Nó trong tim bạn,
bừng cháy, sống động.
  
1:17:03 Và tình thương, yêu thương
và thông minh đi chung.
  
1:17:08 Không có thông minh bạn
không thể có tình thương...
  
1:17:11 ...tôi đang nói về thông minh ấy.
 
1:17:17 Chúng ta đã nói một giờ 27
phút, bạn thử nghiệm chưa?
  
1:17:28  
 
1:17:33 Bạn có thoát mình khỏi bạm víu...
 
1:17:38 ...và vì thế cảm thấy
trách nhiệm bao la?
  
1:17:54 Hay ngày mốt bạn sẽ nói...
 
1:17:58 ...'Tôi đã nghe ngài,
chẳng có gì xảy ra'?
  
1:18:04 Chính câu nói ấy chỉ ra...
 
1:18:08 ...bạn chưa tìm hiểu chính
mình, tìm học chính mình.
  
1:18:17 Bạn trông chờ ai đó
làm điều gì cho bạn.
  
1:18:22 Q:Krishnaji, vậy có thể không tốt.
 
1:18:25 Tôi đã nghe lời ngài nói...
 
1:18:28 ...và thấy giờ muốn
thử và nghiệm xem.
  
1:18:30  
 
1:18:33 K:Thử đi.
 
1:18:35 Không, làm đi khi chúng ta đang
nói, đừng đợi đến ngày mốt.
  
1:18:39 Q:Khi tôi ném bỏ mọi
bám víu, hay ước muốn...
  
1:18:45 ...tôi thấy mình quá trống rỗng,
mà chưa thể thấy thông minh.
  
1:18:49 K:Trống rỗng, nghĩa là sao?
 
1:18:58 Cô đơn, tách biệt, cô lập,
cảm giác bị cắt rời...
  
1:19:09  
 
1:19:18 ...không có loại quan
hệ nào với ai khác...
  
1:19:26 ...là kết quả của ma tuý...
 
1:19:35 ...là kết quả của nhiều loại...
 
1:19:42 ...cần sa, ma túy tổng
hợp, và mọi thứ khác?
  
1:19:44 Và cũng là kết quả
của thề nguyền...
  
1:19:48 ...thiền định, chấp nhận uy quyền?
 
1:19:52 Theo nhé - làm bạn cảm giác
thật vô dụng, trống rỗng, cô đơn.
  
1:19:54  
 
1:20:05 Vậy cuối gần hết một giờ rưỡi...
 
1:20:10 ...bạn có đặc tính
của tình thương chưa?
  
1:20:18 Nếu chưa ngày mai sẽ nói tiếp...
 
1:20:22 ...tìm hiểu, tìm kiếm nó sâu hơn.
 
1:20:26 Nhưng đừng bao giờ nói, 'Tôi
nghe đã lâu mà chưa được gì'.
  
1:20:31  
 
1:20:38 Bạn có thể nghe dòng
sông bất tận kia...
  
1:20:43 ...nhưng cái bạn nghe
không phải nước.