Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR76CTM2 - Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự
Brockwood Park - 18 May 1976
The Transformation of Man 2
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Có chăng an toàn tâm lý, một cảm giác hiện hữu sâu thẳm vững vàng?

Khi nghe rằng không có an toàn, đó là ý niệm trừu tượng hay sự kiện thực?

An toàn của tôi nằm trong hình ảnh, biểu tượng, kết luận, lý tưởng.

Não cần trật tự để hoạt động. Nó tìm trật tự trong tiến trình máy móc bởi nó được rèn từ bé để làm vậy.

Khi quá khứ gặp hiện tại và tiếp tục, nó là một tác nhân của thời gian, trói buộc, sợ hãi. Nhưng khi quá khứ gặp hiện tại và tôi hoàn toàn ý thức lúc ấy, nó dừng lại. Rồi tôi gặp bạn như mới lần đầu.