Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR76CTM5 - Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác
Brockwood Park - 19 May 1976
The Transformation of Man 5
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Có chăng gì đó là vô thức?

Tiến trình manh mún là trạng thái trí óc phân chia, nói có hữu thức và vô thức.

Mỗi người có hình ảnh về mình mà hắn không biết, không nhận ra. Nguồn gốc của tạo hình ảnh về mình là gì?

Ai là kẻ tạo hình ảnh? Máy móc hay tiến trình tạo hình ảnh là gì? Nhận thức là hình ảnh, kết luận, ý niệm. Nếu không có tạo hình ảnh thì nhận thức là gì?

Hễ chúng ta còn hình ảnh thì sẽ không có hoà bình trên thế gian, sẽ không có yêu thương trên thế gian.

Nếu bạn ở đó với thực tế thì sẽ có chuyển hóa.