Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR79T4 - Thiền định, phi thời gian và yêu thương
Brockwood Park - 2 September 1979
Public Talk 4
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Súng ống, tàu ngầm, lên mặt trăng, v.v.., là mọi hiện thực tạo ra bởi suy nghĩ. Suy nghĩ không tạo ra tự nhiên.

Có gì đó không là sản phẩm của suy nghĩ?

Về tâm lý, suy nghĩ đã tạo ra thời gian như phương tiện để loại bỏ và trì hoãn, đắm mình trong cái nó đã có.

Thiền định là chấm dứt thời gian.

Tìm kiếm cái vượt thời gian phải có cảm giác trọn vẹn của quan hệ, cái chỉ có thể xảy ra khi có yêu thương.

Trí óc, cả não có thể tuyệt đối im lặng?

Khi bạn quan sát trọn vẹn thực tế, với tất cả năng lực, thực tế thay đổi.

Khi thiền định, tất sinh ra trí óc tuyệt đối im lặng, mọi hình thức nổ lực là vô ích.