Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR83CB2 - Có tiến hóa nhận thức?
Brockwood Park - 20 June 1983
Conversation with David Bohm 2
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Nhận thức loài người có thể được thay đổi qua thời gian?

Não bị qui định về vật lý, hoá học?

Qui định tâm lý xoáy vào cái ngã?

Qui định xác định cái ngã tạo ra mối hại khủng khiếp.

Tế bào não bị qui định có thể thay đổi?

Hễ não còn bị qui định thì quan hệ nó với tâm bị giới hạn. Khi không bị qui định, não là khí cụ của tâm?
Nếu não im lặng, nó có liên lạc với tâm?

Thông minh có khác với nhận thức? Hành động của nhận thức chính là thông minh?