Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ80T6 - Hành động, quan sát và chết khi đang sống
Ojai - 18 May 1980
Public Talk 6
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Kiến thức không bao giờ trọn vẹn; kiến thức luôn đi cùng ngu dốt. Vậy hành động chúng ta, khi dựa trên kiến thức, tất phải bất toàn.

Có chăng hành động không sinh từ thời gian?

Có thể nào chết đi trung tâm, mà vẫn sống, hoạt động, làm việc?

Trí óc chúng ta dính vào nối tiếp. Trong nối tiếp có an toàn: tôi đã là, tôi đang là, tôi sẽ là. Quan niệm hay ý niệm ấy cho sức mạnh lớn lao. Chết từ bỏ mọi cái đó và chúng ta sợ.

Hãy quan sát bám víu hay hung hăng mà không hướng, không thôi thúc hay dục vọng. Trong chính quan sát ấy có chấm dứt nó.

Chết khi đang sống, không phải hết đời khi bạn già, bịnh hoạn, vô tri. Hãy chấm dứt cái mà trí óc đã tích cóp, dễ dàng, với khoan dung, để có đặc tính khác của trí óc.

Có chăng gì đó vượt khỏi vật chất?