Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82CNM2 - Đau Khổ Tâm lý
Ojai - 17 April 1982
Discussion with Scientists 2
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

An toàn là gì?

Tôi có hình ảnh về mình. Tôi là đầu bếp cừ khôi, khoa học gia vĩ đại, thợ mộc nổi danh, gì gì bạn muốn. Tôi có hình ảnh ấy trong tôi và bạn đến rồi đâm kim vào đó. Và nó bị tổn thương, hình ảnh bị tổn thương. Hình ảnh là tôi.

Con người là gì?

Cơ bản bạn không khác tôi. Bạn có thể cao, có thể sinh ra ở Anh, tôi có thể sinh ở Phi Châu, màu da sậm, nhưng sâu thẳm, dòng sông, tích chứa dòng sông là nước. Sông không phải sông Á châu hay sông Âu châu, là dòng sông.

Yêu thương không là Anh, Mỹ hay Ấn độ. Thống khổ không của bạn hay của tôi, là thống khổ. Nhưng chúng ta đồng hóa mình với thống khổ – là thống khổ của tôi, không phải của bạn.

Tại sao chúng ta muốn đồng hóa với gì đó?

Có chăng học về mình mà không là tích chứa triền miên về chính mình?