Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82CNM4 - Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì?
Ojai - 18 April 1982
Discussion with Scientists 4
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Phân tích là gì và quan sát là gì?

Chú tâm hàm ý rất nhiều để tâm, trìu mến, yêu thương. Không chỉ là chú tâm tinh thần, nó là chú tâm với toàn thể con người bạn.

Bạn đã xây dựng một cách quan hệ, có thể rất thẳm sâu, khi có yêu thương. Tôi có thể từ bỏ bạn nhưng bạn có trách nhiệm yêu thương – không chỉ với người riêng biệt nào mà với toàn thể nhân loai.

Kẻ thù là gì? Có gì như kẻ thù ư?

Tôi là nhân loại. Bởi tôi đau khổ hay hân hoan, tôi trải qua mọi thống khổ, và bạn cũng thế. Bạn là cả nhân loại, và vì vậy bạn có trách nhiệm lớn lao với nó, trong nó.

Có chăng điều thánh thiện trong đời? Không phải suy nghĩ tạo ra điều thánh thiện và rồi phụng thờ nó như thánh thiện, đó ngớ ngẩn.
Nếu có điều siêu việt, tại sao chúng ta tạo ra biểu tượng, kẻ trung gian?

Nếu muốn tìm xem có chăng điều thánh thiện tôi phải bắt đầu thật gần. Thật gần là tôi. Có thể tự tôi lìa sợ, thống khổ, đớn đau, nản chí? Khi tự do tôi có thể đi, có thể leo núi.

Im lặng của trí óc là trạng thái chú tâm?

Trí óc khoẻ mạnh là gì?