Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA79D5 - Làm sao chúng ta tạo ra xã hội tốt?
Saanen - 29 July 1979
Public Discussion 5
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Q: Mọi người có thể cùng suy tư?

Có suy tư Tây và có suy tư Đông. Thế giới phân chia như thế, nhưng nguồn cội dòng sông là một, chỉ là suy tư.

Suy nghĩ là đo lường, Suy nghĩ, tuy cần thiết, bị kẹt trong thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiến trình suy nghĩ ấy sẽ không bao giờ tìm ra cái vô tận, không thể đo lường, phi thời gian.

Chỉ có thể cùng suy tư nếu chúng ta yêu thương nhau. Bạn có yêu thương con cái, vợ, chồng, hay luôn là bạn trước và họ sau?

Nơi có phân chia sẽ không hề có xã hội tốt đẹp. Xã hội tốt chỉ có thể nếu bạn tốt, tức bạn không thuộc về nhóm tôn giáo, kiến thức hay kết luận nào.

Tốt đẹp sinh từ yêu thương có thể xảy ra ngay. Từ đó xã hội tốt có thể sinh ra.