Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA79T4 - Tốt đẹp, yêu thương và chân lý có thể sinh ra từ kỹ luật?
Saanen - 15 July 1979
Public Talk 4
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Có thể hành động không cố gắng, suy tư sáng suốt mà không xác định suy tư sáng suốt, lắng nghe mà không cố gắng và không hình ảnh?

Giữa hai người, mỗi người tìm thoả mãn, với dục vọng, tham vọng, không có phân chia và xung đột sao?

Đấu tranh sinh tồn ở thế giới bên ngoài đã trợt vào thế giới tâm lý ư?

Suy nghĩ đặt ra ý niệm ‘tôi’ tách biệt với ‘bạn’, và trong phân chia ấy hy vọng tìm kiếm an toàn?

Có thể quan sát cái ‘tôi’ mà không chuyển động suy nghĩ?