Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA79T6 - Thông minh, yêu thương, và tình thương
Saanen - 19 July 1979
Public Talk 6
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Có một tỏ suốt sẽ tạo ra cách mạng toàn thể trong mỗi chúng ta, một nhận thức làm con người lìa cấu trúc tâm lý?

Trong và ngoài là không thể phân chia, một chuyển động cấu trúc của suy nghĩ?

Trong kiến thức, có ngu dốt? Thông minh lìa ngu dốt và cả ảo tưởng. Nó không phải kết quả của kiến thức.

Nếu có lý tưởng, hành động luôn tuân theo hay chỉnh theo lý tưởng, tức thiếu nhận thức?

Với thông minh có trạng thái có thể giải quyết vô số xung đột và khổ đau chúng ta?