Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA79T7 - Trong im lặng toàn thể trí óc chợt nhận ra vĩnh cửu
Saanen - 22 July 1979
Public Talk 7
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Tại sao có tranh đấu và tìm kiếm triền miên?

Chúng ta tìm kiếm kinh nghiệm cảm giác hời hợt hay cái phi thời mà suy nghĩ không chạm được?

Suy nghĩ với giới hạn có thể tìm hiểu sâu thẳm? Quan sát là khi ́cụ của suy nghĩ?

Khi bạn quan sát, vật bị quan sát có trải qua thay đổi?

Có thể trí óc đã hiểu dục vọng biết rằng giá trị nó tương đối và tự do để quan sát?

Có lối sống không kiểm soát gì? Người kiểm soát không là chuyển động suy nghĩ ư?

Khi không có xung đột gì, cái gì xảy ra trong trí óc?