Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SD70T4 - Thiền định là gì?
San Diego - 9 April 1970
Public Talk 4
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Trong thiền định vị trí của tìm kiếm là gì?

Bạn có thể tạo ra trật tự mà không thấu hiểu vô trật tự sao?

Kiểm soát cần cho trật tự? Tại sao chúng ta cần kiểm soát khi có thấu hiểu ‘hiện là’?

Không có yêu thương, cái không chạm được bởi thú vui, thiền định là tự thôi miên.

Trí óc nhỏ nhoi có thể kinh nghiệm điều gì khác hơn hoạt động và kế hoạch của nó? Đề nhìn rõ ràng không cần trí óc im lặng sao?

Nếu bạn có điều lạ lùng này xảy ra trong đời, rồi thì nó là tất cả. Rồi bạn là thầy giáo, học sinh, vẻ đẹp của mây. Và đó là yêu thương.