Summaries of Krishnamurti's audios and videos

WA85T1 - Hiện tại là cả thời gian
Washington DC - 20 April 1985
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Tại sao chúng ta, sau cuộc tiến hóa dài, cứ mãi xung đột?

Tan chảy trong thơ ca, gương mặt, đó là vẻ đẹp?

Tại sao nhân loại, mỗi chúng ta, chấp nhận sợ hãi như lối sống?

Có thể có chuyển hóa toàn thể ngay, mọi hành xử, lối sống, suy tư và cảm nhận?

Nếu không có ký ức, bạn có thể suy nghĩ?

Ký ức khởi lên từ kiến thức và kinh nghiệm. Kinh nghiệm khác với người kinh nghiệm? Nếu không có người kinh nghiệm, có kinh nghiệm không?