Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR76CTM1 - האם אנו מודעים לכך שאנו מחולקים?
Brockwood Park - 17 May 1976
The Transformation of Man 1
Video
Subtitles I   II

סיכום

האם האדם יכול להיות מודע לשלמות החיים אם הוא מחולק?

אני מחולק ולכן אני יוצר עוד חלקים, עוד קונפליקטים, עוד בילבול, עוד צער.
האם המרכז הינו הסיבה לחלוקה?

האם תחילת החלוקה מתרחשת כאשר אני מחפש ביטחון?

האם הביטחון בידע, בצורה לא נכונה, אחת הסיבות לחלוקה?

האם אוכל להשתחרר מהתשוקה להיות בטוח במובן הפסיכולוגי?