Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR76CTM6 - כל סוג של תדמית מונעת את היופי שביחסים
Brockwood Park - 20 May 1976
The Transformation of Man 6
Video
Subtitles I   II

סיכום

מה יביא לכדי שינוי קיצוני בתודעה הכוללת של בני האדם?

מערכת יחסים תקינה מתחילה עם ההכרה באחריות שיש לי כלפי עצמי.

האם הצופה שונה ממה שהוא צופה בו? אם ישנו הבדל בין הצופה לנצפה, ישנה חלוקה ולכן קונפליקט.

התודעה שלי היא התודעה של העולם בגלל שהיא מלאה במחשבות, צער, פחד, הנאה, ייאוש, ודבקות.
במצב הזה אתה לא יכול שתהיה לך מערכת יחסים עם אף אחד.

כאשר יש תנועה של המחשבה, שהיא יצירת תדמיות, מה מתרחש?
כאשר אין מה שיגרום לחלוקה, מה מתרחש?