Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR7879CBS2 - สภาวะจิตซึ่งปราศจากความเป็นตัวตนมีหรือ
Brockwood Park - 23 June 1978
Buddhist Scholars Discussion 2
Video
Subtitles I   II

สรุป

คำถาม : สภาวะของจิตใจที่อยู่ในกระบวนการที่กำลังตายลงเป็นอย่างไร

ความตายคืออะไร ชีวิตหลังความตายมีไหม มีการสืบต่อของชีวิตไหม ถ้าหากชีวิตไม่มีการสืบต่อ แล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกัน

ทำไมจึงเกิดกระบวนการเข้าไปยึดเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นยึดว่าเป็นสมบัติของฉัน สิ่งที่ฉันจะเป็น ความสำเร็จ อำนาจ ตำแหน่ง หรือชื่อเสียงของฉัน

กระบวนการเข้าไปยึดคือหัวใจสำคัญของความเป็นตัวตน

เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะมีชีวิตแต่ละวันโดยปราศจากกระบวนการเข้าไปยึด ที่นำมาซึ่งโครงสร้างและธรรมชาติของความเป็นตัวตนซึ่งเป็นผลพวงของความคิด

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นอิสระจาก "ความเป็นฉัน" ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ความพยายามตลอดไป

ความคิดจะจบสิ้นลงได้ไหม

เป็นไปได้หรือที่จะมีชีวิตอยู่แต่ละวันกับความตาย ซึ่งก็คือการจบสิ้นลงของความเป็นตัวตน