Summaries of Krishnamurti's audios and videos

MA7879T1 - องค์กรต่างๆไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดปลอดภัย
Madras (Chennai) - 31 December 1978
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

สรุป

มีการแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ทั้งภายในและภายนอก ใครจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงมนุษย์ องค์กรชนิดใดบ้างที่เคยช่วยมนุษย์ให้รอดปลอดภัย

การจะไปให้ไกล เราต้องเริ่มที่ใกล้ๆ ซึ่งคือเริ่มที่ตัวเราเอง

เรารับรู้ถึงความคิด ความรู้สึก ความกลัว และความรู้สึกสุขเพลิดเพลินของเราไหม

เราสามารถรับฟังได้อย่างบริสุทธิ์ โดยไม่มีการบิดเบือนได้ไหม มีไหมความรุ้สึกรับผิดชอบที่จะฟังโลก และฟังความวิตกกังวล ความทุกข์โศกของคุณเอง

คุณสามารถสังเกตโดยปราศจากอคติได้ไหม การที่จะเรียนรู้ สมองต้องเป็นอิสระจากความรู้ไม่ใช่หรือ

การกระทำในชีวิตคุณคืออะไร

ความรู้มีบทบาทบ้างไหมในความสัมพันธ์ สมองสามารถจะบันทึกจดจำไว้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นได้ไหม