Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA78D4 - การพยายามอยู่ตลอดเวลาทำลายสมอง
Saanen - 29 July 1978
Public Discussion 4
Video
Subtitles I   II

สรุป

เราจะรักษาสมองที่ฟื้นฟูตัวมันเองให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาได้อย่างไร

อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะที่ขัดแย้งกัน

โครงสร้างทางสังคมทุกวันนี้อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน การไปให้ถึง และการดิ้นรน

เราแบกพาความเจ็บปวดเอาไว้ และไม่เคยยุติมันลง

วิถีชีวิตแบบกลไกเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อม

อะไรคือต้นกำเนิดของพลังงาน ซึ่งใช้ในการคิดอยู่ในขณะนี้

เราเห็นความจริงไหมว่า ความคิดเป็นกลไกอัตโนมัติ