Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA78T5 - ความรักเป็นขบวนการของเวลาและความคิดหรือ
Saanen - 18 July 1978
Public Talk 5
Video
Subtitles I   II

สรุป


เราตระหนักไหมว่า เรามีชีวิตอยู่ในความเป็นปฏิปักษ์ ในความขัดแย้งระหว่าง “สิ่งเป็นอยู่จริง” กับ “สิ่งที่ควรจะเป็น”

เหตุใดมนุษย์จึงกลายเป็นจักรกล

อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ

การที่ความคิดไม่รู้บทบาทที่เหมาะสมของมัน เป็นปัจจัยสำคัญของความไร้ระเบียบ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกระทำและดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสุข โดยปราศจากศูนย์กลาง และปราศจากเนื้อหาของจิตสำนึก

อะไรที่เป็นการกระทำที่ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความเสียใจ ไม่มีรางวัลตอบแทน ไม่มีการลงโทษ ดังนั้น จึงเป็นการกระทำที่เป็นทั้งหมด

หากเราค้นพบว่า ความรักคืออะไร ชีวิตเราอาจจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง เราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการควบคุม หรือไม่มีความพยายามรูปแบบใดๆ

ความรักเป็นกระบวนการของประสาทสัมผัสหรือความอยากหรือ